Hotărârea nr. 78/2018

HCL privind Raportul de evaluare pt. SC Termo Calor Confort

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind Raportul de evaluare pentru bunul concesionat S.C. Termo Calor Confort S.A., scos din funcțiune conform H.C.L. nr.l60/28.05.2015, ce aparține domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestuia

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.12258/13.03.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.l4922/2018, nr.l4926/2018, nr. 14928/2018, nr.l4930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A., nr. 1499/23.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.9336/23.02.2018;

  • - Decizia Directorului General al S.C. Termo Calor Confort S.A. nr. 194/30.10.2017;

Văzând și prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.l 12/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, ale H.G.R. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.l60/28.05.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia a unor bunuri care aparțin sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Ia act de Raportul de evaluare, întocmit de comisia de evaluare constituită în condițiile legii, a bunului concesionat S.C. Termo Calor Confort S.A. care urmează a fi valorificat, scos din funcțiune conform HCL nr.l60/28.05.2015, ce aparține domeniului privat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Bunul ce urmează să fie valorificat este precizat în Anexa la Raportul.de

evaluare menționat la alin.(l).                                       /f

  • (3) Prețul de pornire al licitației pentru bunul ce urmează a fi valorificat, precizat în Anexa la Raportul de evaluare, este de: 201 lei (fără TVA).

Art.2 (1) S.C. Termo Calor Confort S.A. organizează licitația publică deschisă cu strigare a bunului prevăzut la art. 1 alin..(2).

(2) Bunurile și/sau materialele care nu se pot valorifica prin vânzare se casează în condițiile legii.

Art.3 (1) Din sumele rezultate în urma vânzării bunurilor, care se constituie venituri la bugetul local, se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitațiilor, dovedite cu documente justificative.

(2) Virarea sumelor la bugetul local se face în termen de 5 zile de la încasarea acestora.

Art.4 Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, S.C. Termo Calor Confort S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


SECRETAR,Pitești

Nr. 78 din 29.03.2018

r>r- r


S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

Str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jucf. Argeș, tel. 0243.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965? site:www.termopltesti.ro, e-maii: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. 303/880/10.09.2010,

CUI: R027374805/10.09.2010, contul IBAN nr: R012RZBR0000060013039693, deschis la Raiffelsen Bank - Agenția Pitești, cont nr. R072TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:R050BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. R023BREL0002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris șl vărsat: 9.539.000 lei Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20517

NR._______/_____________


RAPORT DE EVALUARE


Comisia de evaluare a bunurilor din H.C.L. 160/28.05.2015 formată din:

Răceanu Liviu

Economist Șef

Președinte

Săvulescu Marius

Șef Secție Producție Termoficare

Membru

Baicu Daniel

Inginer Biroul Tehnic, Producție, Mediu, Energetic

Membru

Drăgusin Cornel

Șef Atelier Termoficare Zona Sud

Membru

Cioacă Cristina

Economist

Secretar

numită în baza deciziei nr. 194/30.10.2017 a întocmit prezenta propunere privind raportul de evaluare:

o Construcție clădire pentru Modul Termic BL. Bl- Nr. inventar 127164 (poziția nr. 37 din anexa nr.l.la H.C.L. nr. 160/2015):

- Clădirea este amplasată în Bulevardul Petrochimistilor, în vecinătatea BL. Bl, fiind alcătuită din tablă ondulată izolată cu vată minerală.

La evaluarea bunurilor s-a avut în vedere prețul pieței la bunuri de același fel, perioada de utilizare și gradul de uzură al acestora, stabilite împreuna cu specialiștii din cadrul Termo Calor Confort S.A. Pitești.

Pentru obținerea de date necesare evaluării privind prețul pieței la tablă nouă și deșeu de fier, Serviciul Achiziții-Administrativ a solicitat oferte de preț la mai multe firme din domeniul comercializării materialelor feroase cât și din cel al colectării și valorificării deșeurilor metalice.


Cantitatea de tablă și caracteristicile tehnice și constructive, au fost stabilite având în vedere măsuratorile/informațiile puse la dispoziție de personalul de specialitate în a cărui gestiune a fost bunul.

Grosimea tablei ondulate, care stă la baza stabilirii greutății, a fost obținută prin măsurarea directă. Comisia consideră că din cauza coroziunii neuniforme a tablei ondulate și vechimii acesteia grosimea poate fi variabilă. Din aceste motive greutatea tablei, stabilită prin evaluare de comisie, poate să difere de greutatea obținută în urma măsurării directe prin cântărire.

Comisia de evaluare a constatat existența a aproximativ 151 kg deșeu fier vechi.

Cantitatea reală va rezulta după preluarea acesteia de către un agent economic, pe baza bonului de cântărire.

La evaluarea bunurilor s-a avut în vedere prețul pieței stabilit de Biroul Achiziții și comunicat prin adresa nr 6017/25.09.2017.

în anexa nr.l prezentăm evaluarea în vederea valorificării bunului.

Prețul de pornire (fără TVA) pentru licitația deschisă cu strigare este de : 201,00 lei (conform Anexei 1).

Mențiune:

în cazul în care licitația publică cu strigare nu se adjudecă la prețul de pornire pentru licitație, comisia de evaluare propune diminuarea prețurilor, conform legii, după cum urmează:

a) pentru a II -a licitație prețul de pornire (fără TVA) va fi diminuat cu 20 % față de prima licitație, astfel:

Prețul de pornire pentru licitația deschisă cu strigare este de : 160,80 lei

b) pentru a III -a licitație prețui de pornire (fără TVA) va fi diminuat cu 40 % față de prima licitație, astfel:

Prețul de pornire pentru licitația deschisă cu strigare este de :

120,60 lei

Răceanu Liviu

Economist Sef

Președinte

. Săvulescu Marius

Sef Secție Producție Termoficare

Membru

| Baicu Daniel

Inginer Biroul Tehnic, Producție, Mediu, Energetic

Membru

Drăgusin Cornel

Șef Atelier Termoficare Zona Sud

Membru

| Cioacă Cristina

Economist

Secretar

Lista bunului din HCL.160/28.05.2015


Anexa nr.1


Construcție clădire ptr. Modul Termic bl, B1nr. inv. 127164


DATA PIF

APR.2006

Nr. Crt

Denumire

UM

Cantitate mp

Masa kg/mp

Greutate totala kg

Grad uzura tabla pentru estimare greutate %

Greutate deseu

Preț pe mp /pt. tabla noua

Grad de uzura tabla %

Valoare totala fara TVA,lei

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

I0=(col3*col8).(l00-col9)%

1

TABLA ONDULATA 0.5mm

mp

38.24

3.95

I 51.05

IO

135.94

26.40

80

201.91

TOTAL EVALUARE

38.24

151.05

135.94

201.91

PREȚ DE PORNIRE LICITAȚIE

201.00
COMISIA DE TVALUAR.E

Răceanu Liviu

Economist Sef

Președinte

Săvulescu Marius

Sef Secție Producție Termoficare

Membru

Baicu Daniel

Inginer Biroul Tehnic, Producție, Mediu, Energetic

Membru

Drăgusin Cornel

Șef Atelier Termoficare Zona Sud

Membru

Cioacă Cristina

Economist

Secretar