Hotărârea nr. 70/2018

HCL privind modificarea si completare HCL nr.17-2012

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr.17/26.01.2012 privind conferirea Diplomei „Piteșteni Centenari”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.l 1213/07.03.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr.l 4931/2018;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 17/26.01.2012, ale Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. HCL nr.17/26.01.2012 privind instituirea Diplomei "Piteșteni Centenari” se modifică și se completează în sensul că art.l alin.(3) va avea următorul conținut:

"Persoanele îndreptățite primesc suma de 1000 de lei, net, un buchet de flori și un tort aniversar.”

Art.II. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.