Hotărârea nr. 68/2018

HCL privind rectificare bugetului institutiilor publice

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13890/2018 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018, nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 84,65 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 61,25 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se rectifică, după cum urmează:

a) în sensul diminuării cu suma de cu suma de


A                                                 A

„învățământ", subcapitolul 04 „învățământ secundar”, secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

b) în sensul suplimentării cu suma de 145,90 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.3. Se aprobă diminuarea cu 13 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 20/2018 pentru finanțarea deficitului secțiunii de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri proprii al Liceului Teoretic „Ion Barbu” Pitești pe anul 2018.

Art.4. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. H.C.L. nr. 19/2018 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 20/2018 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2018 și H.C.L. nr. 28/2018 privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 68 din 29.03.2018

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 6’1? din^Oj 2018

Rectificarea cheltuielilor bugetului Liceului Teoretic „Ion Barbu” Pitești pe anul 2018

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2018

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

I

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cheltuieli - Total, din care:

-13

-11

-2

Bunuri și servicii

65.10

04

02

20

20.01

-13

-11

-2

Rectificarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2018

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2018

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

I

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

145,90

145,90

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

50

84,65

84,65

Donații și sponsorizări

37.10

01

61,25

61,25

Cheltuieli - Total, din care:

145,90

145,90

Bunuri și servicii

67.10

05

01

20

20.01

76,65

76,65

Deplasări, detașări, transferări

67.10

05

01

20

20.06

20,00

20,00

Alte cheltuieli

67.10

05

01

20

20.30

49,25

49,25