Hotărârea nr. 64/2018

HCL asigurare cofinantare Extindere si reabilitare imobil Scoala Mircea cel Batran

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân, municipiul Pitești”, finanțat în cadrul PNDL II 2017-2020.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.9486/26.02.2018 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.9867/2018, nr.9868/2018, nr.9869/2018, nr.9870/2018, nr.9871/2018.

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii finanțelor publice nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art.36 alin.(2) lit. ”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.C.L nr. 502/21.12.2017.

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reactualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții: „Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân, municipiul Pitești”, cu o valoare totală de 19.526.131,40 lei, inclusiv T.V.A. conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții: „Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân, municipiul Pitești”, cu suma de 2.419.408,40 lei inclusiv TVA, reprezentând 12,3906182 % din valoarea totală a investiției, pentru plata cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală II 2017-2020.

(2) Finanțarea obiectivului prevăzut la alin (1) se va realiza, după semnarea contractului de finanțare, astfel:

  • a) suma de 2.419.408,40 lei inclusiv TVA, reprezentând 12,3906182 % din valoarea totală a investiției, din sume alocate de la bugetul local;

  • b) suma de 17.106.723,00 lei inclusiv TVA, reprezentând 87,6093818 % din valoarea totală a investiției, din fonduri de la bugetul de stat derulate de M.D.R.A.P.F.E. prin Programul Național de Dezvoltare Locală II 2017-2020.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să semneze în numele și pentru Municipiul Pitești, documentația și contractul de finanțare, aferente obiectivului de investiții menționat la art. 1.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 64 din 27.02.2018

Proiectant: SC . MODVEST COSTRUCT 2000 SRL

Beneficiar: Municipiul PITEȘTI, județul ARGEȘ

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție:

Extindere si reabilitare imobil școala gimnaziala "Mircea cel Batran", municipiul Pitești FAZA PTH


A/V€xA • leu

VA.O.UxtC. grfNr. crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)

TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.) din care:

Defalcarea pe surse de finanțare

din fonduri de la bugetul de stat

din finanțare de la bugetul local

LEI

LEI

LEI

1

2

3

6

7

8

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului.

buget local

1.2

Amenajarea terenului.

0,00

0,00

buget local

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

162.209,50

0,00

162.209,50

buget local

1.4

Cheltuieli pentru relocarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

162.209,50

0,00

162.209,50

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție

513.929,50

513.929,50

buget de stat

TOTAL CAPITOL 2

513.929,50

513.929,50

0,00

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

17.360,00

17.360,00

buget local

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

26.269,60

26.269,60

buget local

3.3

Proiectare și Inginerie

3.3.1

Studiu de fezabilitate

57.669,90

57.669,90

buget local

3.3.2

Proiect tehnic

89.949,60

0,00

89.949,60

buget local

3.3.3

Detalii de execuție

6.820,00

6.820,00

buget local

3.3.4

Verificarea tehnică a proiectării

9.994,40

0,00

9.994,40

buget local

3.3.5

Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DATC)

148.750,00

0,00

148.750,00

buget local

3.3.6

Audit energetic

24.715,70

24.715,70

buget local

3.3.7

expertiza

0,00

0,00

buget local

3.3.8

certificat energetic

0,00

0,00

buget local

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

53.550,00

53.550,00

buget local

3.5

Consultanță

1.071.000,00

1.071.000,00

buget local

3.6

Asistență tehnică

157.437,00

157.437,00

buget local

3.7.

Dirigentie de șantier

0,00

buget local

TOTAL CAPITOL 3

1.663.516,20

0,00

1.663.516,20

Capitolul 4

Cheltuieli nentru investiția <le

rază

4.1

Construcții și Instalații

11.484.041,80

11.193.838,10

290.203,70

buget de stat; buget local

4.2

Montaj utilaje tehnologice

171.276,40

171.137,10

139,30

buget de stat; buget local

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montai

3.474.765,40

3.474.765,40

buget de stat

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

buget de stat

4.5

Dotări

771.870,90

768.388.40

3.482,50

buget de stat; buget local

4.6

Active necorporale

buget de stat

TOTAL CAPITOL 4

15.901.954,50

15.608.129,00

293.825,50

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier :

5.1.1

Lucrări de construcții

155.759,80

155.759,80

buget de stat

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

59.500,00

59.500,00

buget local

5.2

Comisioane, taxe. cote, costul creditului

63.047,20

63.047,20

buget local

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

828.904,70

828.904,70

buget de stat

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

TOTAL CAPITOL 5

1.107.211,70

984.664,50

122.547,20

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare.

0,00

0,00

buget local

6.2

Probe tehnologice și teste

46.410,00

46.410,00

buget local

6.3

Cheltuieli informare si publicitate

130.900,00

130.900,00

buget local

TOTAL CAPITOL 6

177.310,00

0,00

177.310,00

TOTAL GENERAL

^1232^13),40

17.106.723,00

2.419.408,40

Din care C + M

ui$>tfUiioo

12.034.664,50

452.552,50

// * ’ J L '

\ \\

f

RAL din care:

19.526.131,40

buget de stat

17.106.723,00

buget local

2.419.408,40