Hotărârea nr. 63/2018

HCL receptie la terminarea lucrarilor Reabilitare fatade Corp A si Corp B Alexandru Odobescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Reabilitare fațade Corp A și Corp B”, Colegiul Național

„Alexandru Odobescu” din municipiul Pitești


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 8302/19.02.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.9867/2018, nr.9868/2018, nr.9869/2018, nr.9870/2018, nr.9871/2018;

-Adresa Colegiului Național «Alexandru Odobescu» nr.2943/23.11.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.55452/24.11.2017;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Ia act de Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1760/21.06.2017 pentru obiectivul de investiții “Reabilitare fațade Corp A și Corp B”, Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, cu o valoare totală a investiției de 209.596,06 lei, inclusiv TVA, potrivit anexelor nr. 1 și nr.2.

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Colegiului Național „Alexandru Odobescu”.

  • (2) HCL nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

  • (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Colegiul Național „Alexandru Odobescu” vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 63 din 27.02.2018

MUNICIPIUL PITEȘTI

COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU ODOBESCU"


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr..     ZA?.... ./data 21.06.2017

Privind lucrarea .. .REABILITARE TERMICA FAȚADE CORP A SI B

executată în cadrul contractului nr................2698...................din...<..18/11/2015....

încheiat între COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU ODOBESCU și SC CONSTRUCT EVAL PROIECT SRL pentru lucrările de REABILITARE FAȚADE CORP A SI B

  • 1) Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 785 din 10/11/2015 eliberată de Primăria mun.Pitesti 1 a d ata de 10/11 /2015 , cu valabilitate până la 10/11/2016

  • 2) Comisia d? recepție și-a desfășuraț, activitatea în intervalul 2J-.06.2017.. fiind formată din:

Beneficiar (nume, pranutne) COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU ODOBESCU.

  • 3) Au mai participat la recepție:

  • 4) Constatările comisiei de recepție:......................................................................

......,... 4.^            /. 4.£....                                                                    ZVfZ.

.................

4.1 .Valoarea declarata a investiției este de .ZAA-.fZZ. /L.Zlv....lei. A A-6jf~ TV -r

  • 5) Comisia de recepție , in urma constatărilor făcute propune: ........................XAZZ Z mZ.....          ffîț ;.


  • 6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : .,p...... ......../..«______.. _____-..a- ■ ■

................\z^/.                ........^7...                  .......

.............................................

  • 7) Comisia de recepție recomanda

următoarele :...............AZ /?.........Q


  • 8) Prezentul proces verbal, conținând.........file si ..

.............file a fost încheiat astazi....................la

Comisia de rqcepți^:

anexe numerotate cu un total de(nume, prenume, semnătură) ..

(nume, prenume, semnătură) ..

(nume, prenume, semnătură)

(nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, semnătură)

Invitați

(nume, prenume, semnătura) ... .

(nume, prenume, semnătură)

Colegiul National „Alexandru Odobescu”                                                         ANEXA NR.2

Pitești, Str. Vasile Pârvan, nr. 1                                                     LA HOTĂRÂREA DE CONSILIUL LOCAL

Cod fiscal: 4318008                                                                        NR. £3    >

Tel/Fax: 0248 - 643202 / 0248 643309

E-mail: colegiul odobescu@vahoo.com

Nr. ^3^21.11-2017

INVENTARUL

CHELTUIELILOR PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

"REABILITARE TERMICĂ FAȚADE CORP A și B-COLEG1UL NAȚIONAL

AL.ODOBESCU”

NR.

CRT

CAPITOLE DE CHELTUIELI

REALIZAT lei (cu TVA)

1.

PROIECTARE ȘI INGINERIE

18.800,00

2.

TAXE ICS

357,34

3.

SERVICII DIRIGENȚIE

1.623,00

4.

REABILITARE TERMICĂ CORP A (Clădire atelier P+E (nr. inventar 10192)

63.000,00

5.

REABILITARE TERMICĂ CORP B (Clădire cămin (nr. inventar 10193)

Î25TÎ5J2I

TOTAL CHELTUIELI

209.596.06