Hotărârea nr. 61/2018

HCL rectificare buget municipiul Pitesti pe anul 2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 9662/2018 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.9867/2018, nr. 9868/2018, nr. 9869/2018, nr. 9870/2018, nr. 9871/2018;

  • - Adresa nr. 2814/26.02.2018 a Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 9524/26.02.2018, prin care s-a comunicat suma totală care se alocă bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 pentru finanțarea sănătății, respectiv a cabinetelor de medicină generală și dentară din unitățile școlare de învățământ, în baza Contractului nr. 1/20.02.2018 încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Argeș;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

/

\\

A n z- I


t

HOTĂRĂȘTE:


Ml

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 se rectifică în sensul suplimentării cu suma de 4.106 mii lei la capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 41 „Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății”.

i

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 423 mii lei la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 01 „Autorități executive și legislative”, paragraful 03 „Autorități executive”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 4.106 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate", subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 „Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 4.061 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 25 mii lei, titlul 59 „Alte cheltuieli” - 20 mii lei.

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 4.200 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială", subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, paragraful 50 „Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

Art.3. Se modifică Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2018 -aprobat prin H.C.L. nr. 18/2018, potrivit anexei nr. 1.

Art.4. Se modifică Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2018 -aprobată prin H.C.L. nr. 18/2018, potrivit anexei nr. 2.

Art.5. Se aprobă suplimentarea cu 4.623 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 18/2018 pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2018.

Art.6. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 3.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. H.C.L. nr. 18/2018 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 și H.C.L. nr. 24/2018 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2018 se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.8. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 61 din 27.02.2018

la Hotărârea Consiliului Local nr


Anexa nr. 1 .6/ dinZZ4?.2O18


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2018

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2018

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

87.252

87.252

87.252

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1.448

1.448

1.448

B. LUCRĂRI NOI

24.850

24.850

24.850

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

60.954

60.954

60.954

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

1.047

1.047

1.047

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.047

1.047

1.047

1. Dotări

1.047

1.047

1.047

Primăria Municipiului Pitești

1.047

1.047

1.047

1.047

1.047

12.2018

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, din care:

1.282

//

x-V'.

'X.    ***

A

1.282

1.282

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.282

/; r

/ -'/r

1.282

1.282

1. Dotări

1.152

L

1.152

1.152

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

615

615

615

615

615

12.2018

Poliția Locală a Municipiului Pitești

537

537

537

537

537

12.2018

2. Reabilitări

130

130

130

Poliția Locală a Municipiului Pitești

130

130

130

-Reabilitare termică terasă sediul din B-dul Eroilor nr. 30

130

130

130

130

130

12.2018

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

28.551

28.551

28.551

A. Lucrări în continuare, din care:

600

600

600

Primăria Municipiului Pitești

600

600

600

-Acoperire teren sport - Școala Gimnazială „Ion Pillat”

600

600

600

600

600

12.2018

B. Lucrări noi, din care:

11.566

11.566

11.566

Primăria Municipiului Pitești

11.566

11.566

11.566

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

19.545

19.545

8.000

8.000

8.000

12.2019

-Amenajare curte interioară și accese Colegiul Național „I.C. Brătianu”

520

520

520

520

520

12.2018

-Amenajare curte interioara la grădinița cu program prelungit de la Școala Gimnazială „Marin Preda”

313

313

313

313

313

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca

350

350

350

350

350

12.2018

Golescu” Pitești

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.221

1.221

1.221

1.221

1.221

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

332

332

332

/

332

332

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

323

323

323

"7 /

V A

j

323

323

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

507

507

507

507

507

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

16.385

16.385

16.385

1. Proiectare

2.280

2.280

2.280

Primăria Municipiului Pitești

2.280

2.280

2.280

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu” din municipiul Pitești

29.974

29.974

33

33

33

12.2018

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

2.750

2.750

130

130

130

12.2018

-Modernizare Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

9.320

9.320

184

184

184

12.2018

-Reabilitare și modernizare cantină școlară Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.771

1.771

35

35

35

12.2018

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.958

39

39

39

39

12.2018

- Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

937

937

19

19

19

12.2018

-Extindere Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

100

100

100

100

100

12.2018

-Extindere Grădinița cu Program Prelungit „Primii

70

12.2018

Pași”, Bd. Republicii nr. 84

70

70

70

70

-Construire gard Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

50

50

50

50

50

12.2018

-înlocuire tâmplărie la Școala Gimnazială nr. 1 -structură a Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”

50

50

50

50

50

12.2018

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

50

50

50

50

50

07.2018

-Sală de sport Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

50

50

50

50

50

07.2018

-Sală de sport Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare termică grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

490

490

10

t   \     \    i

10

10

12.2018

W'T' z*\\

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare termică clădire corp A - Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”

60

60

60

60

60

12.2018

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Marin Preda”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Negru Vodă”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică Corp CI - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică sala de sport Colegiul Național ”Ion C.Bratianu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică Liceul Tehnologic „Dacia”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitarea termică Liceul Teoretic „Ion Barbu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare termică corp B - Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare cămin Liceul Tehnologic „Dacia”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare clădire ateliere Liceul Tehnologic „Dacia”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare instalație termică Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

40

40

40

40

40

12.2018

-Reabilitare rețea termică Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

50

50

50

a v *

50

50

12.2018

-Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

40

40

40

f/Q) /

I ■

40

40

12.2018

-Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab”

40

40

40

ÂS.'.vX

\\ <' <\ \

«C ;J

40

40

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu -Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reparații capitale învelitoare liceu Colegiul Tehnologic „Costin D. Nenițescu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reparații capitale sală de sport Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național „Zinca Golescu”

40

40

40

40

40

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

50

50

50

50

50

12.2018

2. Reabilitări

14.105

14.105

14.105

Primăria Municipiului Pitești

13.705

13.705

13.705

-Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

6.067

6.067

3.500

3.500

3.500

05.2019

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

5.633

5.633

3.600

3.600

3.600

12.2019

• Reabilitare termică Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.126

1.126

1.126

1.126

1.126

12.2019

-Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

12.2019

-Reabilitare termică fațade - etapa a Il-a Grădinița cu

335

335

Program Prelungit „Micul Prinț”

335

335

335

12.2018

-Reabilitare termică și refacere hidroizolație sală de sport Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

644

644

644

644

644

12.2018

Colegiul Național „Ion C. Brătianu ”

400

400

400

-Reabilitare și consolidare Colegiul Național „I.C. Brătianu”

11.574

11.574

400

400

400

03.2018

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

5.054

5.054

5.054

B. Lucrări noi, din care:

3.074

3.074

3.074

Primăria Municipiului Pitești

274

274

274

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

274

274

274

274

274

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

2.800

2.800

2.800

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.980

1.980

1.980

1. Proiectare

1.455

1.455

1.455

Primăria Municipiului Pitești

1.029

1.029

1.029

-Crearea de sisteme de închiriere biciclete (sistem de tip „bike-sharing”)

2.796

2.796

56

56

56

12.2019

-Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș

9.320

9.320

550

550

550

12.2018

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

18.640

18.640

373

373

373

12.2018

-Lucrări de conformare Parc Ștrand

50

50

50

50

50

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

26

26

26

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

21

21

21

21

21

12.2018

-Amenajare spațiu pentru pregătirea hranei animalelor Grădina Zoologică

5

5

5

5

5

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

400

400

400

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

100

100

100

100

100

12.2018

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2018

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

20

20

20

20

20

12.2018

-Modernizare loc dejoacă Parc Ștrand - zona Teatru de Vară

20

20

20

20

20

12.2018

-Sistem de irigație și drenaj Parc Făget

70

70

70

70

70

12.2018

-Sistem de irigație automatizat

90

90

90

90

90

12.2018

2. Dotări

525

525

525

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

525

525

525

h

525

525

12.2018

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”, din care:

2.641

2.641

2.6410

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B. Lucrări noi, din care:

2.366

2.366

2.366

Primăria Municipiului Pitești

1.500

1.500

1.500

-Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești

20.114

20.114

1.500

1.500

1.500

12.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

866

866

866

-Amenajare sediu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

866

866

866

866

866

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

275

275

275

1. Dotări

275

275

275

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

275

275

275

275

275

12.2018

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

20.345

20.345

20.345

A. Lucrări în continuare, din care:

499

499

499

Primăria Municipiului Pitești

499

499

499

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru mansardă Primăria Municipiului Pitești

203

203

200

200

200

04.2018

-Amenajare spațiu arhivă Primărie

499

499

299

299

299

03.2018

B. Lucrări noi, din care:

6.058

6.058

6.058

Primăria Municipiului Pitești

1.600

1.600

1.600

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Piața Smârdan din municipiul Pitești

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

4.200

4.200

4.200

-Extindere rețele de iluminat public

200

200

200

200

200

12.2018

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

10.240

10.240

4.000

^^7 z

4.000

4.000

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

258

258

258

-Sală de ceremonii funerare și grup sanitar Cimitir „Sf. Gheorghe”

258

258

258

\   \       u

258

258

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

13.788

13.788

13.788

1. Proiectare

2.057

2.057

2.057

Primăria Municipiului Pitești

1.937

1.937

1.937

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) - etapa I

8.994

8.994

180

180

180

12.2018

-Actualizare PUG

800

800

800

800

800

08.2019

-Eficientizarea sistemului de iluminat din municipiul Pitești

23.000

500

500

500

500

12.2018

-Reabilitare Piața Primăriei

100

100

100

100

100

08.2018

-Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești

300

300

300

300

300

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Casa Căsătoriilor din municipiul Pitești

25

25

25

25

25

12.2018

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

32

32

32

32

32

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

120

120

120

-Reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr. 42 corp B

20

20

20

20

20

12.2018

-Reparație capitală clădire str. General Cristescu nr. 2 bis

100

100

100

100

100

12.2018

2. Dotări

2.198

2.198

2.198

Administrația Domeniului Public Pitești

1.601

1.601

1.601

1.601

1.601

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

597

597

597

£

*** s /

597

597

12.2018

3. Reabilitări

8.006

8.006

8.006

Primăria Municipiului Pitești

8.006

8.006

8.006

-Reabilitare Piața Trivale

3.679

3.679

3.400

3.400

3.400

08.2018

-Reabilitare Piața Găvana

5.950

5.950

4.606

4.606

4.606

09.2018

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

927

927

927

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

927

927

927

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

927

927

927

927

927

09.2018

5. Achiziții imobile

600

600

600

Primăria Municipiului Pitești

600

600

600

600

600

12.2018

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

7.426

7.426

7.426

A. Lucrări în continuare, din care:

60

60

60

Primăria Municipiului Pitești

60

60

60

-Canal pluvial zona Craiovei

1.533

1.533

60

60

60

06.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

7.366

7.366

7.366

1. Proiectare

313

313

313

Primăria Municipiului Pitești

263

263

263

-Canalizare pluvială strada G-ral. Toma Ghenea

35

35

35

35

35

12.2018

-Actualizare Registrul Spațiilor Verzi din municipiul Pitești

150

150

150

150

150

12.2018

-Plan de acțiune pentru gestionarea și reducerea nivelurilor de zgomot în municipiul Pitești

78

78

78

78

78

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

50

50

50

-Reparații capitale incinerator cadavre animale

50

50

50

50

50

12.2018

2. Dotări

7.053

7.053

7.053

Primăria Municipiului Pitești

7.033

7.033

7.033

7.033

7.033

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

20

20

20

20

20

12.2018

Cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, din care:

85

85

85

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

85

85

85

1. Proiectare și execuție privind înlăturarea efectelor produse de calamități naturale

85

85

85

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

85

85

85

-împrejmuire cu balustrade de protecție dig Parc Lunca Argeșului

85

85

85

85

85

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 81.02 „Combustibili și energic”, din care:

1

1

1

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1

1

1

1. Proiectare

1

1

1

Primăria Municipiului Pitești

1

1

1

-Documentație tehnică autorizație desființare CET Găvana Pitești

1

1

1

1

1

12.2018

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

20.820

20.820

20.820

A. Lucrări în continuare, din care:

289

289

289

Administrația Domeniului Public Pitești

289

289

289

-Amenajare parcare și împrejmuire Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

289

289

289

289

289

12.2018

B. Lucrări noi, din care:

1.786

1.786

1.786

Administrația Domeniului Public Pitești

1.786

1.786

1.786

-Modernizare Calea Craiovei din strada Frații

Golești până în zona Blocului 41

900

900

900

900

900

12.2018

-Modernizare strada Petre Ispirescu

361

361

361

361

361

12.2018

-Modernizare strada George Sion

218

218

218

218

218

12.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor

307

307

307

307

307

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

18.745

18.745

18.745

1. Proiectare

4.442

4.442

4.442

Primăria Municipiului Pitești

4.094

4.094

4.094

-Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești

9.320

9.320

154

154

154

12.2018

-Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători

39.937

790

790

790

790

12.2018

-Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)

559

10

10

10

10

12.2018

-Managementul parcărilor și implementarea de panori informative la intrarea în municipiul Pitești (5 panouri)

4.567

90

90

/

90

90

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia

27.960

552

552

552

552

12.2018

-Crearea unei baze de date GIS cu Informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

233

5

5

5

5

12.2018

-Achiziționarea de autobuze ecologice-Studiu de oportunitate și Studiu de trafic

93.200

132

132

132

132

12.2018

-Construirea/modemizarea, extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor ecologice

14.134

280

280

280

280

12.2018

-Reabilitare pod zona S.C. Hidroconstnicția S.A.

280

280

280

280

280

12.2018

-Lucrări de conformare pod peste Râul Doamnei

1.251

1.251

1.251

1.251

1.251

07.2019

-Pod peste Râul Argeș

163.100

500

500

500

500

12.2018

-Amenajare strada Grigore Alexandrescu

50

50

50

50

50

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

348

348

348

-Modernizare strada Ștefan Chicoș

10

10

10

10

10

12.2018

-Modernizare strada Vasile Lupu

21

21

21

21

21

08.2018

-Modernizare strada Banu Mărăcine

23

23

23

23

23

08.2018

-Modernizare strada Dumbravei

25

25

25

25

25

08.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă Aleea Nicolae Tătic

21

21

21

21

21

08.2018

-Modernizare strada Cuza Vodă

21

21

21

21

21

08.2018

-Reabilitare Calea Drăgășani

25

25

25

25

25

04.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada

Grigorești nr. 18A-18F și nr. 20

23

23

23

23

23

08.2018

-Lărgire strada Maior Șonțu și strada C.A. Rosetti până la intersecția cu Bulevardul Republicii

19

19

19

19

19

06.2018

-Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu nr.

10

70

70

70

70

70

12.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș FN

20

20

20

li 1

20

20

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare strada Trivale

70

70

70

70

70

12.2018

2. Dotări

2.139

2.139

2.139

Administrația Domeniului Public Pitești

2.139

2.139

2.139

2.139

2.139

12.2018

3. Reabilitări

12.164

12.164

12.164

Administrația Domeniului Public Pitești

12.164

12.164

12.164

-Reabilitare strada Dârzului

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

12.2018

-Reabilitare strada Banat

2.330

2.330

2.330

2.330

2.330

12.2018

-Reabilitare strada Barbu Ștefanescu Delavrancea

345

345

345

345

345

12.2018

-Reabilitare strada Carpenului

1.366

1.366

1.366

1.366

1.366

12.2018

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.013

1.013

1.013

1.013

1.013

12.2018

-Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și B-dul Republicii)

1.645

1.645

1.645

1.645

1.645

12.2018

-Reabilitare Calea Drăgășani

3.544

3.544

3.544

3.544

3.544

12.2018

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64  din^^2018


Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2018


Capitolul 51.02 - Autorități publice și aci

;iuni externe

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Microbuz

buc.

1

238

2

Calculator

buc.

10

50

3

Multifuncțional color

buc.

1

15

4

Scanner

buc.

2

6

5

Scanner ADF

buc.

10

40

6

Copiator

buc.

1

8

7

Licență program AUTOCAD

buc.

1

12

8

Sofit/serviciu web în vederea interogării bazei de date a Direcției Regim Permise

A

de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor

buc.

1

50

9

Soft-Servicii Web-interconectare baza de date aplicație impozite și taxe locale și soft aplicație contabilitate-buget

buc.

1

40

10

Sistem de supraveghere DVR la centrele de încasări din cartiere

buc.

3

15

11

Aparat foto cu teleobiectiv

buc.

2

20

12

Echipament pentru back-up de date

buc.

1

80

13

Server document management

buc.

1

80

14

Upgrade rețea

buc.

1

165

15

Soluție securitate date

buc.

1

200

TOTAL

1.019*//


Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni di

Proiect „Performanță în serviciile de administrație publică locală

ale municipiului Pil

tești”

W

XX o

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

---- 1 .....

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Laptop

buc.

2

10

2

Pachet software birotică

buc.

2

3

3

Multifuncțională

buc.

1

15

TOTAL

28


Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sirenă electronică

buc.

3

150

2

Post de sirenă inteligent cu modul de comandă prin rețea radio pentru modernizarea sirenelor electrice existente

buc.

12

150

3

Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă

buc.

3

150

4

Detector acustic pentru localizarea supraviețuitorilor

buc.

1

150

5

Copiator de capacitate medie

buc.

1

15

TOTAL

615

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Container îngropat

buc.

150

6.165

2

Echipament de spălare containere îngropate

buc.

1

868

TOTAL

7.033

laAnexa nr. 3 din^Z 2018


Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2018

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

51.02

01

03

58

58.02

423

Total

423

68.02

50

50

58

58.01

1.500

58.02

2.700

Total

4.200

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

66.02

50

50

10

10.01

3.974

10.03

87

20

20.04

25

59

59.40

20

Total

4.106