Hotărârea nr. 53/2018

HCL aprobare PUZ Construire Locuinta Persoane Varstnice

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru investiția

„ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI COMPLEX ÎNTREȚINERE PERSOANE VÂRSTNICE”

pe un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Ion Budai Deleanu

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7387/2018, nr.7388/2018, nr.7389/2018, nr.7390/2018, nr.7393/2018;

-Raportul nr. 6 476/08.02.2018 al Arhitectului Șef;

-Sentința civilă nr. 834/2016 pronunțată de Tribunalul Argeș, rămasă definitivă prin Decizia nr. 437/R din 10.04.2017 pronunțată de Curtea de Apel Pitești,

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafață de 6144 m.p, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Ion Budai Deleanu f.n , proprietatea doamnei Ionescu Mioara Sevastița, pentru investiția: „Construire locuință individuală și complex întreținere persoane vârstnice”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 7 ani.

  • (3) Termenul de 7 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și doamnei Ionescu Mioara Sevastița, cu domiciliul în Pitești,

, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Jantă

9


Contrasemnează: