Hotărârea nr. 49/2018

HCL aprobare Program minimal Filarmonica Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului minimal de activități din perioada

22 februarie - 21 decembrie 2018 și validarea activităților realizate în perioada

11 ianuarie - 15 februarie 2018 de către Filarmonica Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.6687/08.02.2018 al Direcției Dezvoltare Locală privind aprobarea Programului minimal de activități din perioada 22 februarie - 21 decembrie 2018 și validarea activităților realizate în perioada 11 ianuarie - 15 februarie 2018 de către Filarmonica Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7387/2018, nr.7388/2018, nr.7389/2018, nr.7390/2018, nr.7393/2018;

-Adresa Filarmonicii Pitești nr. 701/08.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.6674/08.02.2018;

Văzând prevederile art.36 alin.6 Iit.„a” pct.4 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, ale H.G. nr. 1301/02.12.2009 și ale H.C.L. nr. 186/20.06.2007 privind înființarea Filarmonicii Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. (1) Aprobă Programul minimal de activități pe anul 2018 al Filarmonicii Pitești, denumit în continuare „Program”, potrivit Anexei nr. 1.

  • (2) Validează programul pentru perioada 11 ianuarie - 15 februarie 2018, potrivit Anexei nr.2.

  • (3) Aprobă programul aferent perioadei 22 februarie - 21 decembrie 2018, potrivit Anexei nr. 2.

  • (4) Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (5) Finanțarea cheltuielilor pentru realizarea programului prevăzut la alin. 1 se face, în condițiile legii, din sume alocate de la bugetul Filarmonicii Pitești pe anul 2018.

  • (6) Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.2. în situația în care Programul minimal stabilit potrivit art. 1 nu este realizat, Primarul Municipiului Pitești, în calitate de ordonator principal de credite bugetare, poate diminua alocația bugetară stabilită inițial.

Art.3. Direcția Dezvoltare Locală și Filarmonica Pitești vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 49 din 15.02.2018


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

tâ. /Z£.^:2018


PROGRAMUL MINIMAL DE ACTIVITĂȚI AL FILARMONICII PITEȘTI PE ANUL 2018

mii lei

Nr. crt.

Proiecte

Tip proiect

Număr proiecte

Deviz estimat lei

Plăți cf. legislației în vigoare

TOTAL GENERAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[7]

Concerte: -extraordinare -simfonice -vocal-simfonice -operetă în concert -operă în concert -recitaluri camerale -educative -festivaluri

Proiecte mici

10

0-10000

Taxe UCMR-ADA, impozit spectacol, taxă SEAP, taxă timbru patrmoniu, texe CNC, Contracte civile de prestări servicii (acordaj pian etc)

Proiecte medii

32

10001-

30000

Proiecte mari

8

30001-

50000

Artă cinematografică

-

-

-

195

Total

50

1100

250

1545

NOTĂ: Programul minimal pentru anul 2018 este întocmit în conformitate cu H.G. nr. 1301/02.12.2009, ulterioare


Anexa nr. 2 la H.C.L.. nr. /    2018

Lista programelor și proiectelor culturale din Programul minimal de activități pe anul 2018

Nr. Crt.

Data

Program

Descrierea sumară a programului/ proiectului

Nivelul de

interes/

grupuri țintă

Rezultatele așteptate

1

11.01.

Pagini romantice (1)

Concert simfonic

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

2

18.01

Mozartiana (1)

Concert simfonic

idem

idem

3

25.01.

Mozartiana (2)

Concert simfonic

idem

idem

4

01.02.

Pagini romantice (2)

Concert simfonic

idem

idem

5

08.02

Mozartiana (3)

Concert simfonic

idem

idem

6

15.02.

"Bucuria de a trăi”

Concert simfonic

idem

idem

7

20.02

Școala Altfel (1)

Concert educativ

7-18 ani

Educația muzicală a elevilor

8

22.02

Debussy - centenar

Concert simfonic

idem

idem

9

24.02.

Dragobetele la români

Spectacol

idem

idem

10

01.03

Invitați din Europa [1]

Concert simfonic

idem

idem

11

08.03.

Pagini romantice (3)

Concert simfonic

idem

idem

12

15.03

Program baroc

Concert simfonic

idem

idem

13

22.03.

Invitați din Europa (2)

Concert simfonic

idem

idem

14

27.03

Școala Altfel (2)

Concert educativ

7-18 ani

Educația muzicală-e-etevUor

15

29.03.

Pagini romantice (4)

Concert simfonic

idem

Idem '

16

05.04.

Concert pascal

Concert simfonic

idem

idem        l( * /\

17

12.04.

Muzica de film

Concert simfonic

idem

idem

18

19.04

Pro Simfonia Lalelelor 41

Concert simfonic

idem

Idem

19

24.04

Școala Altfel (3)

Concert educativ

7-18 ani

Educația muzicală a elevilor

20

26.04

Invitați din Europa (3)

Concert simfonic

idem

idem

21

27.04

Festivalul de percuție, ed.3

Concert simfonic

idem

idem

22

03.05

Invitați din Europa (4)

Concert simfonic

idem

idem

23

10.05

Pagini romantice (5)

Concert simfonic

idem

idem

24

15.05

Școala Altfel (4)

Concert educativ

7-18 ani

Educația muzicală a elevilor

25

17.05

Pagini romantice (6)

Concert simfonic

idem

idem

26

20.05

Pitești- 630 ani

Concert în aer liber

idem

idem

27

24.05

Filarmonica - 11 ani

Concert aniversar

idem

idem

28

31.05.

Din patria tangoului

Concert simfonic

idem

idem

29

07.06.

Festivalul Tinere talente, ed.7

Concert simfonic

idem

idem

30

14.06.

Centenar.100% românesc (1)

Concert simfonic

idem

idem

31

19.06

Școala Altfel (5)

Concert educativ

7-18 ani

Educația muzicală a elevilor

32

21.06.

Noi formule concertistice (1)

Concert simfonic

idem

idem

33

28.06.

închidere stagiunea a Xl-a

Concert extraordinar

idem

idem

34

18.08

Concert în aer liber

Concert extraordinar

idem

idem

35

13.09.

Deschiderea stagiunii a XII-a

Concert simfonic

idem

idem

36

20.09.

Pagini romantice (7)

Concert simfonic

idem

idem

37

27.09

Noi formule concertistice (2)

Concert cameral

idem

idem

38

04.10

Invitați din Europa (5)

Concert simfonic

idem

idem

39

11.10

Pagini romantice (8)

Concert simfonic

idem

idem

40

18.10

Noi formule concertistice (3)

Concert cameral

idem

idem

41

25.10

Pagini romantice (9)

Concert simfonic

idem

idem

42

01.11.

Compozitori de azi

Concert cameral

idem

idem

43

08.11.

Latino

Concert simfonic

idem

idem

44

15.11

Noi formule concertistice (4)

Concert simfonic

idem

idem

45

20.11

Școala Altfel (6)

Concert educativ

7-18 ani

Educația muzicală a elevilor

46

22.11

Pagini romantice 10)

Concert simfonic

idem

idem

47

29.11.

Centenar.100% românesc (2)

Concert cameral

idem

idem          W Â Vz \

48

06.12.

Centenar.100% românesc (3)

Concert cameral

idem

idem

49

13.12.

Pagini romantice (11)

Concert simfonic

idem

idem

50

20.12

Gală Vieneză

Concert de Crăciun

idem

idem             !