Hotărârea nr. 476/2018

HCL aprobare DALI Extindere spatii de invatamant si adm la GPP Aripi Deschise

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere spații de învățământ și administrative la

Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 60259/18.12.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61040/2018, nr. 61041/2018, nr.61042/2018, nr.61043/2018, nr.61044/2018;

Văzând prevederile art.36 alin.(4) lit. d) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.10 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”, din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizării investiției de 1.500.301,191ei, inclusiv T.V.A., conform anexei nr.l care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise”, conform anexei nr.2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dumitru Tudosoiu


Contrasemenază

SECRETAR, Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 476 din 20.12.2018

/Jr /

Z /4 /J. C Z /v/< . 7

ELABORAT,

S.C TRS ARHDES1GN S.R.L.

PROIECTANT GENERAL : S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.


DEVIZ GENERAL

al ObiectivuluTde investiții

.cdnform hg 907 din 2016

EXTINDERE SPATII DE INVATAMENTSI ADMINISTRATIVE LA GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ARIPI DESCHISE" MUNICIPIUL PITEȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

tei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

4,800.00

912.00

5,712.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

4,800.00

912.00

5,712.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament apa canal

14,788.62

2,809.84

17,598.46

2.2

Branșament termice

8,165.85

1,551.51

9,717.36

Total capitol 2

22,954.47

4,361.35

27,315.82

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare $1 asistență tehnică

3.1

Studii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.LI. Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.3

Expertlzare tehnică

4,000.00

760.00

4,760.00

3.4

Certificarea performanței energetice și audltul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

25,714,27

4,885.72

30,599.99

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz general

12,857.14

2,442.86

15,300.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorlzațiilor

2,607.14

495.36

3,102.50

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

8,249.99

1,567.50

9,817.49

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

17,000.00

3,230.00

20,230.00

3.7.2. Auditul financiar

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.8

Asistență tehnică

27,490.72

5,223.24

32,713.96

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

10,428.58

1,981.43

12,410.01

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului ia fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5,428.58

1,031.43

6,460.01

3.8.2. Dirlgențle de șantier

17,062.14

3,241.81

20,303.95

Total capitol 3

101,204.99

19,228.96

120,433.9452

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții șl Instalații

853,106.76

162,090.28

1,015,197.04

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

16,638.59

3,161.33

19,799.92

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

166,385.94

31,613.33

197,999.27

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

1,036,131.29

196,864.94

1,232,996.23

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

13,462.50

2,557.88

16,020.38

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

12,116.25

2,302.09

14,418.34

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,346.25

255.79

1,602.04

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

19,101.94

0.00

19,101.94

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4,548.08

0.00

4,548.08

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

909.62

0.00

909.62

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4,54808

0.00

4,548.08

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construlre/desființare

9,096.16

0.00

9,096.16

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

49,151.99

9,338.88

58,490.87

5.4

Cheltuieli pentru Informare și publicitate

17,000.00

3,230.00

20,230.00

Total capitol 5

98,716.43

15,126.76

113,843.19

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

ăoo1

0.00

6.2

Probe tehnologice șl teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,263,807.18

236,494.01

1,500,301.19

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

909,616.07

172,827.05

1,082,443.12

Elaborat,


S.C.TRS ARHDESIGN S.R.L.

Proiectant General - S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.


TR Studio | Arhitectura | Design | Consulting & P.M. | TRS_PXL Visual |

Str. Știrbei Vodă nr. 4, Bloc 2, scara 3, ap. 83, Sector 1, București

PRINCIPALII INDICATORI

TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

EXTINDERE SPATII DE INVATAMANT SI ADMINISTRATIVE LA GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIPI DESCHISE"

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt după cum urmeaza:

Indicatori economici:

VALOARE TOTALA

FARATVA

TVA INCLUS

TOTAL GENERAL

1,263,807.18

1,500,301.19

DIN CARE C+M

909,616.07

1,082,443.12

Indicatori tehnici:

Teren CF 90632 - grădiniță existenta

 • •  Funcțiunea existenta

 • •  Suprafața teren

 • •  Suprafața construita

 • •  Suprafața desfasurata

 • •  Regim de inaltime

  Grădiniță cu program prelungit 1757 mp (din acte 1600 mp) CI- grădiniță P+1E - 944 mp C2 - punct termic P -18 mp 1888 mp

  S+P+1E


Indicatori urbanistici raportat! la suprafața de teren (1757 mp):

 • •  POT existent                      53.72 %

 • •  CUT existent                       1.07

Teren CF 91506 - extindere propusa

 • •  Funcțiunea propusa

 • •  Suprafața teren

 • •  Suprafața construita propusa extindere

 • •  Suprafața desfasurata propusa extindere

 • •  Regim de inaltime

  Grădiniță cu program prelungit


  650 mp (din acte 10300 mp)

  175 mp

  525 mp

  P+2E


Indicatori urbanistici raportați la suprafața de teren (1757 + 650 mp):

 • •  Suprafața terenuri alipite                  2407 mp

 • •  Suprafața construita totala                 CI - grădiniță + extindere 1119 mp

C2 - punct termic 18 mp

TR Studio | Arhitectura |


TR Studio | Arhitectura | Design | Consulting & P.M. | TRS_PXL Visual |

Str. Știrbei Vodă nr. 4, Bloc 2, scara 3, ap. 83, Sector 1, București

 • •  Suprafața desfasurata totala

 • •  POT propus

 • •  CUT propus


CI - grădiniță + extindere 2413 mp

46.48 %

1.00


Arhitectura

-volumetrie rectangula cu diferite accente;

 • - închideri exterioare realizate din pereți de zidărie eficienta termic si termoizolati cu polistiren expandat 10 cm;

 • - acoperiș tip terasa;

 • - tamplarie exterioara eficienta termic;

Rezistenta

Fundații - Fundații Izolate din beton armat (cuzineți B.A.) legați intre ei de grinzi de fundare la cota de inghet normata.

Structura supraterana - structura tip cadre din beton armat format din stâlpi si grinzi din beton armat cu dimensiuni variabile conform proiectului de structura.

Lucrările propuse a se realiza prin proiect, constau in :

extindere cu un corp cu regimul de inaltime P+2E pe o latura a clădirii existente

creare de gol nou pentru usa de trecere înspre corpul nou prin demolarea parapetului unei ferestre existente

Pentru aceasta se vor realiza următoarele lucrări:

Realizarea de buiandrugdin beton armat la golul nou creat

Realizarea extinderii noi cu rost de separație fata de clădirea existenta străpuns si la nivelul fundațiilor.

Deoarece, conform Expertizei Tehnice intocmita de Expert Tehnic ing. GULEAC V. BOGDAN, exista un nivel de siguranța rațional, nu este necesara consolidarea clădirii cu regimul de inaltime S+P+1E existente.

Echiparea șl dotarea specifică funcțiunii propuse

Dotările prevăzute in proiect sunt specifice sălilor de grupa pentru grădiniță, sălii de sport si eveniment, izolatorului si spatiilor administrative.

Clădirea va fi dotata cu următoarele instalații:

Instalații de Iluminat interior

Instalații de iluminat exterior

instalație de protecție a clădirilor împotriva trăsnetelor Iluminat de siguranța

Instalații de curenti slabi (telefonie, TV, internet)

Instalație de supraveghere video

Instalație termica

Instalație sanitaras.c.


Proiectant general:TRS ARHDESIGN S.R.L


TR Studio | Arhitectura |