Hotărârea nr. 472/2018

HCL SF Realizare Parc Lunca Argesului 2

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare Parc Lunca Argeșului 2”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 60169/17. L2.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61040/2018, nr. 61041/2018, nr. 61042/2018, nr. 61043/2018, nr. 61044/2018;

Văzând prevederile art.36 alin.(4) lit. d) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare Parc Lunca Argeșului 2”, din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizării investiției de 9.526.343,66 lei, inclusiv T.V.A., conform anexei nr.l care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare Parc Lunca Argeșului 2”, conform anexei nr.2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2.Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3.Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 472 din 20.12.2018

REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 2, MUNICIPIUL PITEȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

641,132.48

121,815.17

762,947.65

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

27,450.00

5,215.50

32,665.50

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

668,582.48

127,030.67

795,613.15

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2.1

Alimentare cu apa

43,200.00

8,208.00

51,408.00

2.2

Canalizare menajera

20,000.00

3,800.00

23,800.00

2.3

Alimentare cu energie electrica

175,207.00

33,289.33

208,496.33

Total capitol 2

238,407.00

45,297.33

283,704.33

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

31,000.00

5,890.00

36,890.00

3.1.1. Studii de teren

31,000.00

5,890.00

36,890.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

60,437.00

11,483.03

71,920.03

3.3

Ex pe rtlzare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

94,374.30

17,931.12

112,305.42

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2, Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentațle de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz general

43,010.00

8,171.90

51,181.90

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurllor/autorizațilior

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.6. Proiect tehnic șl detalii de execuție

44,364.30

8,429.22

52,793.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

104,500.00

19,855.00

124,355.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiți!

64,500.00

12,255.00

76,755.00

3.7.2. Auditul financiar

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.8

Asistență tehnică

73,155.52

13,899.55

87,055.07

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

21,145.70

4,017.68

25,163.38

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele Induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

18,145.70

3,447.68

21,593.38

3.8.2. Dirigenție de șantier

52,009.82

9,881.87

61,891.69

Total capitol 3

363,466.82

69,058.70

432,525.5168

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,200,981.68

988,186.52

6,189,168.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

92,546.82

17,583.90

110,130.72

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

158,500.00

30,115.00

188,615.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

766,968.20

145,723.96

912,692.16

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

6,218,996.70

1,181,609.38

7,400,606.08

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

82,979.03

15,766.01

98,745.04

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

74,681.13

14,189.41

88,870.54

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8,297.90

1,576.60

9,874.50

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

131,779.19

0.00

131,779.19

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

31,376.00

0.00

31,376.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6,275.20

0.00

6,275.20

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

31,376.00

0.00

31,376.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ș) autorizația de construire/desființare

62,751.99

0.00

62,751.99

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

313,759.96

59,614.39

373,374.35

5.4

Cheltuieli pentru Informare și publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

Total capitol 5

536,918.18

76,976.40

613,894.58

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice șl teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

8,026,371.18

1,499,972.48

9,526,343.66

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6,275,199.11

1,192,287.83

7,467,486.94

Elaborat,

S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

Proiectant General - S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.ELABORAT,

S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

PROIECTANT GENERAL : S.C TRS ARHDESIGN S.R.L.
DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții conform HG 907 din 2016


fA h Ni' ]

i-A H-C.e./^Sr. 2 L fi- p.C L /Jr. 4^/4).

TR Studio | Arhitectura | Design | Consulting & P.M. | TRS_PXL Visual |

Str. Știrbei Vodă nr. 4, Bloc 2, scara 3, ap. 83, Sector 1, București


PRINCIPALII INDICATORI


TEHNICO-ECONOMICI

Al INVESTIȚIEI

REALIZARE PARC LUNCA ARGEȘULUI 2Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt după cum urmeaza:


Indicatori economici:

VALOARE TOTALA

FARA TVA

TVA INCLUS

TOTAL GENERAL

8,026,371.18

9,526,343.66

DIN CARE C+M

6,275,199.11

7,467,486.94

Indicatori tehnici:


Caracteristici existent:

  • •  Suprafața teren                                      78 281 mp

Caracteristicile intervenției propuse:

  • •  Suprafața teren                                      237 467 mp

  • •  Suprafața construita ( alei, piste biciclete, piatete, locuri de joaca, platforme foisoare, platforme

toalete, platforme pentru jocurile de sah, zone de fitness, zona de skatepark, terenuri de sport, pasarele, banei)                                        21178.34 mp

  • •  POT                                              8.91 %


Investiția are ca temă amenajarea unui parc in scop recreațional, care să asigure tuturor cetățenilor condiții pentru mișcare în aer liber, în condiții de siguranță și amenajarea unor zone care să fie adevarate oaze de liniște, verdeață, care să ofere o priveliște relaxantă tuturor categoriilor de vârstă. Parcul contribuie la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor. Se urmărește stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă.S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

TR Studio | Arhitectura |