Hotărârea nr. 471/2018

HCL privind completarea HCL nr.493 din 2017

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.493/2017, referitoare la zonarea cimitirului Sf.Gheorghe Pitești și aprobarea unor tarife

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.60242/18.12.2018 al Direcției de Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61040/2018, nr.61041/2018, nr.61042/2018, nr.61043/2018, nr.61044/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr. 10755/18.12.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.60178/18.12.2018.

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative precum și ale H.C.L.nr.437/13.12.2018 prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Sală de ceremonii funerare și grup sanitar Cimitir Sf.Gheorghe”;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I(l) Se completează prevederile art.7, la H.C.L. nr.493/2017, care va avea următorul cuprins:

„Art.7. Se aprobă tariful de 100 Iei pentru folosirea capelelor cimitirelor municipale Prundu, Găvana și Sf.Gheorghe.”

(2) Toate celelalte dispoziții cuprinse în H.C.L. nr.493/2017, sunt și rămân valabile.

Art.II Direcția de Dezvoltare Locală și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dumitru Tudosoiu

(O/

Pitești,

Nr.471 din 20.12.2018