Hotărârea nr. 469/2018

HCL aprobare SF Amenajare spatiu centrala termica Sc Gim Traian

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu centrală termică Școala Gimnazială Traian” din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

-Raportul nr.60072/17.12.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61040/2018, nr.61041/2018, nr.61042/2018, nr.61043/2018, nr.61044/2018;

Văzând prevederile art.36 alin.(4) lit.“d“ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu centrală termică Școala Gimnazială Traian” din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 151.945,19 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Studiul de fezabilitate prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dumitru Tudosoiu


Contrasemnează SECRETAR, Andrei - CătăMn Călugăru /Qv

^7 f

Pitești,

Nr.469 din 20.12.2018