Hotărârea nr. 459/2018

HCL aprobare SF Optimizare trasee

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții “Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.59269/12.12.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61040/2018, nr.61041/2018, nr.61042/2018, nr.61043/2018, nr.61044/2018;

Văzând prevederile art.36 alin.(4) lit d) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.10 alin.(4) din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)”, cu o valoare totală estimată conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizării investiției de 797.351,42 lei inclusiv TVA, conform anexei nr. 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2)  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)”, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico - economică prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dumitru Tudosoiu


Pitești,

Nr. 459 din 20.12.2018

Proiectant,

Kreate-Studio de Arhitectura Dumitrescu&CO SRL
DEVIZUL GENERAL 1)

oCb ohveetdĂ/udud/ de/ iAWe4tttu/

"Optimizarea traseelor de transport public de calatori prin introducerea a 3 linii noi (6 statii noi)"


1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cuTVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

I.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

90.000,00

17.100,00

107.100,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

120.000,00

22.800,00

142.800,00

Total capitol 1

210.000,00

39.900,00

249.900,00

II.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

27.000,00

5.130,00

32.130,00

Total capitol 2

27.000,00

5.130,00

32.130,00

III.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

-

-

3.1.1. Studii de teren

2.400,00

456,00

2.856,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.500,00

475,00

2.975,00

3,3

Expertizare tehnică

-

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3,5

Proiectare

-

-

3.5.1. Temă de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.500,00

665,00

4.165,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2.400,00

456,00

2.856,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.500,00

475,00

2.975,00

3.5.6. P.T. + D.E.

16.245,55

3.086,65

19.332,21

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.624,56

308,67

1.933,22

3,7

Consultanta

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.249,11

617,33

3.866,44

3.7.2. Auditul financiar                            -

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3,8

Asistenta tehnica

-

X         .

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantuiciF

1 \

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucr^rilpr'

‘          1.624,56

308,67

1.933,22
fi


Dcttîvliât'cvruz.12.12.2018 pa^-.l


3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

600,00

114,00

714,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

3.898,93

740,80

4.639,73

Total capitol 3

48.542,70

9.223,11

57.765,82

IV.

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

238.311,02

45.279,09

283.590,11

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

86.600,00

16.454,00

103.054,00

4.6

Active necorporale

-

-

Total capitol 4

324.911,02

61.733,09

386.644,11

V.

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

3.249,11

617,33

3.866,44

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

600,00

114,00

714,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

324,91

324,91

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.624,56

1.624,56

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.624,56

1.624,56

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3.249,11

3.249,11

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

48.736,65

9.259,96

57.996,62

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total capitol 5

59.408,89

9.991,30

69.400,19

VI.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

1.270,00

241,30

1.511,30

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

Total capitol 6

1.270,00

241,30

1.511,30

TOTAL GENERAL

671.132,62

126.218,80

797.351,42

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

478.560,13

90.926,42

569.486,55

2) în prețuri la data de 11,12,2018,1 euro = 4.6588 RON

Data:

11,12,2018

Beneficiar/lnvestitor,

Municipiul Pitești


întocmit,
VciC^lLirtXbrLV:12.12.2018 Pct^2


Av\<XOl

Iol rol 45î?

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului

„Optimizarea traseelor de transport public de calatori prin introducerea a 3 linii noi (6 statii noi)

1)

Valoarea totala a investiției

Din care construcții montaj

Curs valutar: 1 euro = 4.6588 RO

MII RON (CU TVA)

797.35

569.48

MII EURO (CU TVA)

171.15

122.23

2)

Durata de realizare a investiției

-18 luni

3)

Eșalonarea Investiției

MII RON (CU TVA)

MII EURO (CU TVA)

AN 1          INVESTIȚIE

418.19

89.77

C+M

298.62

64.10

AN II          INVESTIȚIE

379.16

81.38

C+M

270.84

58.13

4)

Capacitati

UM

CANTITATE

1. Statii categoria A

buc.

2

2. Statii categoria B

buc.

1

3. Statii categoria C

buc.

3

Proiectant,

Kreate-Studio de Arhitectura Dumitrescu&CO SRL