Hotărârea nr. 457/2018

HCL devize generale actualizate Reabilitare strada Trivale- tronson II si tronson III

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Trivale - tronson II și tronson III

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

-Raportul nr.59803/14.12.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61040/2018, nr.61041/2018, nr.61042/2018, nr.61043/2018, nr.61044/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.10569/11.12.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.58927/11.12.2018;

Văzând prevederile art.36 alin.(4) lit. “d“ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Trivale” - tronson II, cu o valoare totală estimată a devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării investiției de 1,534.6331ei, inclusiv T.V.A.

Art.2. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Trivale” - tronson III, cu o valoare totală estimată a devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării investiției de 1.838,4451ei, inclusiv T.V.A.

Art.3. Finanțarea obiectivelor se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.4. Devizele generale actualizate prevăzute la art.l și art.2 se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.5. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

președinte de ședință,

Dumitru Tudosoiu


Contrasemnează


Pitești,

Nr. 457 din 20.12.2018