Hotărârea nr. 455/2018

HCL preluare la domeniul public al mun Pitesti a unei suprafete de teren str. Dumitru Bratianu nr.31

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situat în strada Dumitru Brătianu nr.31, Municipiul Pitești, Județul Argeș și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 59550/13.12.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.59634/2018, nr. 59636/2018, nr.59641/2018, nr. 59643/2018, nr.59644/2018;

  • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.52787/06.11.2018;

  • - Declarația autentificată sub nr. 1657/15.10.2018 de Societatea Profesională Notarială Georgescu, cu sediul în Municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 131, Județul Argeș.

  • - încheierea nr.53719/23.10.2018 a OCPI Argeș;

Văzând prevederile art. 562 alin. (2) și ale art. 889, precum și ale art.863 lit.f) din Codul Civil, ale art. 36 alin. (2) lit. "c" și ale art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.3, alin (1) și (4) din Legea 213/1998;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se ia act de declarația soților                                                        domiciliați

în strada                        " ' ’                       municipiul Pitești, județul Argeș, de renunțare la dreptul

de proprietate asupra terenului m suprafață de 202 m.p., situat în strada Dumitru Brătianu nr.31, municipiul Pitești, județul Argeș, având nr. cadastral 99738, înscris în cartea funciară nr.99738 a municipiului Pitești, declarație autentificată sub nr. 1657/15.10.2018 la Societatea Profesională Notarială Georgescu.

(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.(l) sunt înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă preluarea și includerea bunului prevăzut la art.l în domeniul public al municipiului Pitești și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

  • (2) Imobilul se transmite în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, pe bază de protocol, încheiat prin grija Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu în termen de 15 zile, de la data comunicării hotărârii.

  • (3) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 194/1999, se completează cu influențele care decurg din prezenta hotărâre ;

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economică și Administrația Domeniului nu,:" D.'taoti adiirp la îndenlinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi rnmnniratti arpctnra nrppiim ci cntilnr

□miciliați în strada municipiul Pitești, județul Argeș, ae către secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 455 din 20.12.2018

Anexa la H.C.L. nr/t55../.âP.-./?.:.2O18

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata a

Imobilului (mp)

Adresa imobilului

202

Inîiaviian Pitești, UAT Pitești, STR DUMITRU BRATIANU.nr. 31, județ ARGEȘ

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

"*------------------------,------—------J

PiteștiA. Date referitoare la teren

Nr.    | Categorie de

Suprafața

Me ntruni

i

parcela     folosința

(mp)

.. A.....

202

Lot ar 2 PROPUS DRUM ■ IMOBIL NElMPREJMUlT

i

TOTAL

202

jCod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

i                                                  ’ ’ I

TOTAL

Suprafața

totala masurata a imobilului = 202 mp Suprafața din act - 202 mp

OJECT NEWLANO5KC '’ln situația in ca'ri^existanprM cadastral numaiullo raphia


trale penlnr, umărul adminis