Hotărârea nr. 452/2018

HCL pentru modificarea si completarea HCL nr. 14 din 26.01.2017

HOTĂRÂREJUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.14/26.01.2017 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu

"Cabinetului Parlamentar Cătălin Marian Rădulescu”


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.59144/12.12.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele consiliului local nr.59634/2018, nr.59636/2018, nr. 59641/2018, nr. 59643/2018, nr. 59644/2018;

Văzând prevederile art. 40 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art.36 alin. 2 lit. ”c„ coroborat cu alin. (5) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările șî completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se modifică și se completează art.l din H.C.L.nr. 14/26.01.2017 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu „Cabinetului Parlamentar Cătălin Marian Rădulescu” și va avea următorul cuprins:

„Art.l.(1) Se aprobă punerea la dispoziție, prin închiriere, domnului Cătălin Marian Rădulescu, deputat ales în Parlamentul României, pentru organizarea biroului parlamentar, spațiul situat în Municipiul Pitești, Calea București, B1.U3, mezanin, biroul nr.18, având o suprafață de 22,18 mp.

  • (2) Datele de identificare ale spațiului menționat la alin.(l) sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Contractul de închiriere va fi încheiat pe perioada mandatului de parlamentar.

  • (4) Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești să încheie, în condițiile legii, contractul de închiriere.

  • (5) Finanțarea cheltuielilor cu plata utilităților și a celor de întreținere a spațiului cad în sarcina chiriașului.”

Art.II. Se modifică titlul H.C.L. nr.14/26.01.2017 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu „Cabinetului Parlamentar Cătălin Marian Rădulescu” și va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziție, prin închiriere, domnului Cătălin Marian Rădulescu, deputat ales în Parlamentul României, pentru organizarea biroului parlamentar, a unui spațiu.”

Art.III. Contractul de închiriere nr. 13 20/31.01.2017 se modifică în mod corespunzător potrivit prezentei hotărâri.

Art.IV. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestuia, precum și Direcției Administrație Publică Locală și domnului deputat Cătălin Marian Rădulescu de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează SECRETAR, Andrei-Cătăkn Călugăni

Pitești

Nr. 452 din 20.12.2018

Anexa la H.C.L.Stotala= 28,86mp S Sutila= 22,18mp

Stotala= 28,86mp

Sutila= 22,18mp