Hotărârea nr. 449/2018

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 57926/05.12.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele consiliului local nr. 59634/2018, nr. 59636/2018, nr. 59641/2018, nr. 59643/2018, nr. 59644/2018;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Maria și Gheorghe Popescu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Ioana și Nicolae Spirea, domiciliată în municipiul Pitești,                          pentru împlinirea a 60 de ani de

căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Olga și Ioan Ștefănescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                   pentru împlinirea a

60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Ion și Elisabeta Zoican, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru

împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Familiile prevăzute de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.6. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 449 din 20.12.2018