Hotărârea nr. 445/2018

HCL prelungire aplicabilitate HCL 227-20.12.2012

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea aplicabilității H.C.L. nr.227/20.12.2012, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.58711/10.12.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele consiliului local nr.59634/2018, nr.59636/2018, nr. 59641/2018, nr. 59643/2018, nr. 59644/2018;

-Adresa nr.325/03.12.2018 a Organizației neguvemamentale de utilitate publică, non-profit, „Salvați Copiii” România, Filiala Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.57509/04.12.2018;

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, precum și ale art.124, alin.

  • (1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic (1) Se prelungește aplicabilitatea H.C.L.nr.227/20.12.2012 privind transmiterea imobilului, în suprafață de 81,70 mp., situat în municipiul Pitești, B-dul. I.C. Brătianu, bl.B3-parter, aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, către Organizația neguvernamentală de utilitate publică, non-profit, „Salvați Copiii” România, Filiala Argeș, până la data de 31.12.2020.

  • (2) Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.227/20.12.2012 sunt și rămân valabile.

  • (3) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, precum și Organizației neguvernamentale de utilitate publică, non-profit, „Salvați Copiii” România, Filiala Argeș, cu sediul în Pitești, B-dul I.C. Brătianu, bl.B3, parter de către Secretarul Municipiului Pitești.