Hotărârea nr. 435/2018

HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară; Luând în discuție:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 59274/12.12.2018 al Biroului Management Resurse Umane;

 • - Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele consiliului local nr.59582/2018, nr.59584/2018, nr. 59587/2018, nr. 59590/2018, nr. 59591/2018;

 • - Avizul nr. 63796/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 59270/12.12.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (3) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.l.

Art.2 Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către Secretarul Municipiului Pitești.

A

începând cu data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. nr. 351/28.09.2017, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.


Contrasemnează:

SECRETAR,

Andrei-CătăJtn Călugăru

Pitești

Nr. 435 din 13.12.2018


ORGANIGRAMA                           Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.         /ii.12 2018

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI


7

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

1

7

1

BIROUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

4

COMPARTIMENTUL CABINET PRIMAR


PRIMAR


VICEPRIMAR

1

SECRETARIAT VICEPRIMAR

-


VICEPRIMAR


SECRETARIAT VICEPRIMAR


COMPARTIMENTUL COMUNICARE


3

COMPARTIMENTUL COMUNICARE
Funcții contractuale de exec: 44CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI


20

3

17

DIRECȚIA ARHITECT

ȘEF

1

ARHITECT ȘEF


3

COMPARTIMENTUL

OEZVOLTARE

URBANĂ

-

9

SERVICIUL

URBANISM Șl AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

1


3

COMPARTIMENTUL

AUTORIZARE

ACTIVITĂȚI

ECONOMICE

-

4

CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE Șl PROMOVARE TURISTICĂ

1SECRETAR


1

SECRETARIAT

-

SECRETAR2

COMPARTIMENTUL

CALITATE Șl CONTROL

INTERN, PROTECȚIA

DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

-


STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICPIULUI PITEȘTI Anexa nr. 2 Ia H.C.L. nr. 3^ z j ) £   2018

Nr.

crL

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

PRIMAR

primar

2

VICEPR1MAR

viccprimar

3

VICEPR1MAR

viccprimar

4

DIRECȚIA ECONOMICA

director executiv

1

n

S

5

SERVICIUL CONTABILITATE

se f serviciu

I

u

S

6

consilier

1

superior

s

7

consilier

I

superior

s

8

consilier

I

superior

s

9

consilier

I

superior

s

10

consilier

1

superior

s

J1

consilier

I

superior

s

J2

inspector de specialitate

n

S

inspector de specialitate

LA

S

14

inspector de specialitate

1

s

15

inspector de specialitate

debutant

s

16

BIROUL BUGET

$c f birou

[

II

s

17

consilier

!

superior

s

18

consilier

1

superior

s

19

consilier

I

superior

s

20

consilier

[

superior

s

21

referent

m

superior

M

22

BIROUL INFORMATICĂ

sef birou

i

li

s

23

consilier

i

superior

s

24

referent de specialitate

ii

superior

SSD

-

25

referent

IU

superior

M

X

26

consilier

I

superior

s

27

inspector

1

superior

s

^-/f

'---7           1

\

- - 1 /' L

28

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

director executiv

1

II

•n

■X. y

29

SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

sef serviciu

I

ri

s

30

inspector

1

superior

s

Nr.

cri.

STRUCTURA

Funcția dc demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul

Studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

dc conducere

de execuție

31

inspector

I

superior

S

32

inspector

1

superior

S

33

inspector

I

superior

s

34

inspector

I

superior

s

35

inspector

i

superior

s

36

inspector

i

superior

s

37

inspector

i

superior

s

38

COMPARTIMENTUL

CERTIFICATE DE ATESTARE

FISCALA

consilier

i

superior

s

39

inspector

j

superior

s

40

consilier

i

superior

s

4]

inspector

i

superior

s

42

inspector

i

superior

s

43

inspector

i

asistent

s

44

SERVICIUL URMĂRIRE

ÎNCASARE IMPOZITE §1

TAXE LOCALE

sef serviciu

i

n

s

45

inspector

i

superior

s

46

inspector

i

superior

s

47

inspector

i

superior

s

48

inspector

i

superior

s

49

inspector

i

superior

s

50

inspector

î

principal

s

51

inspector

i

superior

s

52

inspector

i

superior

s

53

inspector

i

superior

s

54

inspector

i

superior

s

55

inspector

i

superior

s

56

inspector

i

superior

s

57

inspector

i

asistent

s

58

inspector

i

superior

s

59

inspector

i

superior

s

60

inspector

i

superior

s

61

inspecror

i

superior

s

62

referent

IA

M

63

SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE FIZICE

sef serviciu

i

n

s

64

.inspector

i

superior

s

65

inspector

i

superior

s

66

inspector

i

superior

s

67

inspector

i

superior

s

\

68

inspector

i

superior

s

i

69

inspector

i

superior

s

1

70

inspector

î

asistent

s

!

71

inspector

i

superior

s

72

referent

m

superior

M

-

73

inspector

i

superior

s

74

referent

in

superior

M

75

inspector

i

superior

s

76

inspector

i

superior

s

77

inspector

i

superior

s

78

inspector

i

superior

s

Eatii:

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

CS

a □

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul

studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

79

inspector

1

superior

S

80

inspector

[

principal

s

81

inspector

I

superior

s

82

arhivar

M

83

COMPARTIMENTUL ÎNCASĂRI $1 EVIDENȚA A VENITURILOR

inspector

I

•superior

s

84

inspector

1

superior

s

85

inspector

1

superior

s

86

consilier

1

superior

s

!     87

referent

III

superior

M

88

referent

III

superior

M

89

referent

m

Superior

M

90

referent

in

superior

M

91

referent

ru

superior

M

92

referent

in

superior

M

93

referent

IU

superior

M

94

referent

111

superior

M

COMPARTIMENTE ÎN SUBORDIN'EA DIRECTĂ A

VICEPRLMARULUI

-

COMPARTIMENTUL DE

PROTECȚIE CIVILĂ Șl P.S.L

95

referent

IU

superior

M

-■ \

96

referent

m

superior

M

97

inspector

i

superior

S

f' . ■ z

-               7 , :

98

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE ȘI ACHIZIȚII

director executiv

i

n

s

- -

1 111 ■

s

99

SERVICIUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV

sef serviciu

i

n

s

100

consilier juridic

i

superior

s

iot

inspector

i

superior

s

102

inspector

i

asistent

s

103

administrator

1

M

104

șofer

1

M,G

105

șofer

I

M,G

106

șofer

1

M.G

107

Îngrijitor

M.G

108

îngrijitor

M.G

109

îngrijitor

M.G

110

îngrijitor

M.G

111

îngrijitor

M.G

112

portar

M

113

portar

M

114

porter

M

1 15

portar

M

1 16

ponar

M

J17

SERVICIUL COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

sef serviciu

i

U

s

1 18

inspector

i

superior

s

Paee

3 din 8

Nr.

Funcția de

Funcția publică

a

Gradul

Nivelul

Funcția contractuală

Treapta profesională/

Nivelul

Observații

crL

STRUCTURA

demnitate publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

c

profesional

studiilor

de conducere

de execuție

grad profesional

studiilor

119

consilier

I

superior

S

120

inspector

1

superior

S

121

inspector

I

superior

s

122

inspector

l

superior

s

123

COMPARTIMENTUL

MONITORIZARE

ÎNVĂȚĂMÂNT. CULTURA

consilier

I

asistent

s

124

inspector

I

superior

s

125

inspector

I

superior

s

126

BIROUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE, GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

sef birou

I

II

s

127

consilier juridic

1

superior

s

128

inspector

I

superior

s

129

inspector

I

superior

s

130

inspector

I

superior

s

131

inspector

1

debutant

s

132

CABINET V1CEPRIMAR

referent

IA

M

133

DIRECȚIA TEHNICĂ

director executiv

I

II

s

t t'1 1       '

134

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR

sef serviciu

1

U

s

135

consilier

I

superior

s

....

136

consilier

]

superior

s

J37

consilier

I

superior

s

138

consilier

1

superior

s

139

consilier

1

superior

s

140

consilier

1

principal

s

141

consilier

1

Superior

s

142

inspector

l

superior

s

143

inspector de specialitate

IA

s

144

inspector de specialitate

LA

s

145

Inspector de specialitate

IA

s

146

inspector de specialitate

IA

s

147

inspector de specialitate

LA

s

COMP A RTIMENTUL DURABILITATE

148

inspector de specialitate

IA

s

149

inspector de specialitate

LA

s

150

inspector de speciali late

1

s

151

inspector de specialitate

EA

s

152

inspector de specialitate

1

s

Funcția publică


Funcția contractuală


Nr.

crL


STRUCTURA


Funcția de demnitate publică


înalt funcționar public


de conducere


de execuție


153 SERVICIUL INVESTIȚII


 • 154

 • 155

 • 156

 • 157

 • 158

 • 159


160


COMPARTIMENTUL URMĂRIRE INVESTIȚII UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT


sef serviciu


<n

O


inspector

inspector

inspector

inspector

inspector

inspector J


inspector             1


161

162


inspector__I

inspector 1


163 SERVICIUL TEHNIC


J64

 • 165

 • 166

167


COMPARTIMENTUL

* TRANSPORT LOCAL

 • 169 ________________________

 • 170


 • 171

 • 172


COMPARTIMENTUL PROTECȚLA MEDIULUI


173 DIRECȚIA ARHITECT ȘEF


COMPARTIMENT

__DEZVOLTARE URBANĂ

 • 174 _________________________

 • 175 _________________________

 • 176


177


SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE


sef serviciu


arhitect sef


sef serviciu


Gradul profesional


Nivelul studiilor


de conducere


de execuție


Treapta profesională/ grad profesional


Nivelul studiilor


Observații


superior

superior

superior

superior

superior___

superior


superior           S


superior _____S

superior S


inspector inspector inspector inspector


inspector


inspector inspector


inspector


inspector


[__superior

1__debutant

j___ superior

J superior S


[         superior            S

J__superior__Ș_

[superior Ș


1         superior            S

J principal S


inspector__I

inspector__l_

inspector£


11                    S


superior superior debutant


Ș_

_Ș_ s


I                11                    s


 • 178

 • 179

180

181

182

 • 183

184

 • 185


inspector inspector referent de specialitate inspector inspector inspector referent


I tl


IU


superior superior superior superior superior principal superior


S

s

SSD

s

s

s

M


5 din 8


Nr.

crc

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

a

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

186

COMPARTIMENTUL

AUTORIZARE ACT1VITATI

ECONOMICE

consilier

I

superior

S

187

inspector

1

superior

s

188

inspector

[

superior

s

189

CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ PITEȘTI

director

n

S

190

inspector de specialitate

LA

S

191

inspector de specialitate

IA

s

192

inspector dc specialitate

H

s

193

CABINET V1CEPRIMAR

referent

LA

M

194

SECRETAR MUNICIPIU

secretar

I

s

195

DIRECJTA ADM INI STRAȚIE

PUBLICĂ LOCALĂ. JURIDIC CONTENCIOS

director executiv

1

11

s

l

X

196

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

sef serviciu

1

U

s

i x

197

consilier

1

superior

s

198

consilier

1

superior

s

s O

199

consilier

l

principal

s

200

consilier

I

superior

s

-' -

201

consilier

1

superior

s

202

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT DOCUMENTE.

ARHIVĂ, CURIERA T

referent

IA

M

203

referent

IA

M

204

referent

IA

M

205

COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

consilier

l

superior

s

206

consilier

I

asistent

s

207

consilier

1

superior

s

208

consilier

i

superior

s

209

consilier

1

superior

s

210

consilier

I

superior

s

211

BIROUL JURIDIC

sef birou

1

U

s

212

consilier juridic

1

superior

s

213

consilier juridic

1

superior

s

Nr.

STRUCTURA

Funcția de

Funcția publică

Gradul

Nivelul

Fu

ncția contractuală

Treapta profesională/

---

Nivelul

Observații

cri.

demnitate publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

0

profesional

studiilor

de conducere

de execuție

grad profesional

studiilor

214

consilier juridic

i

superior

S

215

consilier juridic

I

superior

s

216

consilier juridic

I

asistent

s

217

consilier juridic

1

superior

s

218

BIROUL DE APLICARE A LEGILOR PROPRIETĂȚII, REGISTRUL AGRICOL

sef birou

I

n

s

219

inspector

1

superior

s

220

consilier

I

superior

s

221

inspector

I

superior

s

222

inspector

t

superior

s

223

inspector

1

debutant

s

224

BIROUL CADASTRU ȘI

EVIDENȚĂ PATRIMONIU

sef birou

I

LI

s

225

inspector

J

superior

s

226

inspector

i

superior

s

227

inspector

I

superior

s

228

consilier juridic

1

superior

s

229

referent de specialitate

n

superior

SSD

230

COMPARTIMENTUL CALITATE Șl CONTROL INTERN, PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

consilier

î

superior

s

231

consilier

i

superior

s

232

CABINET SECRETAR

referent

IA

M

COMPARTIMENTE INDEPENDENTE - ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PRIMARULUI

233

BIROUL AUD1T PUBLIC INTERN

sef birou

i

n

s

,           . '.ri

ț f *'

234

auditor

i

superior

s

235

auditor

i

superior

s

■5      1       — -

236

auditor

i

superior

s

\

237

auditor

i

superior

s

■ -1!'

238

auditor

i

superior

s

1

239

auditor

i

superior

s

L—

240

BIROUL MANAGEMENT

RESURSE UMANE

sef birou

i

n

s

-< '«          1 '1 f

241

consilier

i

superior

s

242

consilier

i

superior

s

243

consilier

i

superior

s

244

inspector

i

superior

s

245

inspector

i

superior

s

246

consilier

i

superior

s

247

CABINET PRIMAR

consilier

IA

S

248

consilier

IA

s

249

consilier

IA

s

250

consilier

IA

s

Page 7

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

25 J

COMPARTIMENT COMUNICARE

consilier

252

consilier

253

consilier

Nunw de         poslwS^,

Ocupate

Vacante

Total

Nr loial de funcții publice

205

Nr total de înalt» luncțioiiari publici

0

0

0

Număr total funcții publice de conducere

0

26

N umăr ttrtal fioicțn puW i . execut»

179

N nrnAr total de luiicțn conKftctualc de conducere

0

0

J

NuniAr lOtrV de lunqn conn&ciunle de execuție

32

10

44

,N umăr demnilari

3

0

3

Număr H.ih’il de funcții din instituția

35

10

253

$

CQ

o

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

T reapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

I

debutant

S

I

asistent

S

I

superior

s