Hotărârea nr. 429/2018

HCL privind aprobarea executiei estimate a bugetului municipiului Pitesti la 31.12.2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției estimate a bugetului municipiului Pitești la data de 31.12.2018

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 59265/2018 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele consiliului local nr.59582/2018, nr.595 84/2018, nr. 59587/2018, nr. 59590/2018, nr. 59591/2018;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 36, alin. (4), lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă execuția estimată a bugetului municipiului Pitești la data de 31.12.2018, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dumitru TudosoiuContrasemnează:

SECRETAR rei-Cătălln Călugăru

Pitești

Nr. 429 din 13.12.2018

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr.vi^ din//?./^2018

EXECUȚIA ESTIMATĂ A BUGETULUI LOCAL

DETALIATĂ LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

încasări estimate 2018

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+48.02)

00.01

280.347,10

348.597,10

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

231.490,00

299.740,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

267.711.10

267.711.10

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

245.157,10

245.157.10

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05

00.04

137.541.00

137.541,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

3.176,00

3.176,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

3.176

3.176

| Impozit pe profit de la ageriți economici ')

01.02.01

3.176

3.176

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

134.365

134.365

Im

pozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

535

535

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul perse

03.02.18

535

535

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

133.830

133.830

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

133.830

133.830

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05

05.02

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

r

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

44.486

44.486

Im

pozite si taxe pc proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

44.486

44.486

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

37.000

37.000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

4.636

4.636

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

2.850

2.850

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+

00.10

63.107,10

63.107,10

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

37.442.10

37.442,10

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

1 1.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

35.297,10

35.297,10

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2.145

2.145

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii .(cod 12.02,07)

12.02

0

0

|Taxe hoteliere                                            , -------

12.02.07

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50//  / 1

15.02

147

147

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

încasări estimate 2018

Impozit pe spectacole

15.02.01

147

147

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarca de activitati (cod 16,02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

25.518

25.518

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)

16.02.02

14.900

14.900

[impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

[Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.618

3.618

Alte taxe pe utilizai ea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare

16.02.50

7.000

7.000

A6

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

23

23

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

23

23

Alte impozite si taxe

18.02.50

23

23

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

22.554

22.554

CI

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

11.684

11.684

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

11.684

11.684

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor na(iona

30.02.01

1.801

1.801

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

9.500

9.500

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

9.500

9.500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

383

383

|Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

383

383

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

n     o

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.0

00.14

10.870

10.870

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.501

33.02

296

296

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

295

295

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție st

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

1

1

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

102

102

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

102

102

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

Amenzi, pcnalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

6.534

6.534

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6.500

6.500

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite

35.02.02

0

0

[ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

34

34

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.938

3.938

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.0!

18

18

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

3.850

3.850

Taxe speciale

36.02.06

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

59

59

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02+36.02.32

36.02.32

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.03

0

0

Alte venituri

36.02.50

11

11

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+

37.02

0

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Alte transferuri voluntare                     ,'         . j

37.02.50

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

încasări estimate 2018

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1.221

1.221

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.0'

39.02

1.221

1.221

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1.128

1.128

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

93

93

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

68.250

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

68.250

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcrediteior de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

68.250

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

10.347

10.347

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

10.347

10.347

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02,10+42.02.12+ +42.02.13+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+ +42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51 + +42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

10.347

10.347

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare**)

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri                     ..     ,

42.02.34

1

1

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență mcdico-social

42.02.35

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

încasări estimate 2018

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

6.450

6.450

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate c

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor progTame de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

9

9

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

9

9

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

2.756

2.756

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

1.055

1.055

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

76

76

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si

43.02.04

0

0

Subvenții primite de ta alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate**)

43.02.08

X

X

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

1.068

1.068

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR.) (cod

48.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

1.068

1.068

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

488

488

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

580

580

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SE

274.171,10

274.171,10

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

230.269,00

230.269,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

267.711,10

267.711,10

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

245.157,10

245.157,10

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05

00.04

137.541.00

137.541,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

3.176.00

3.176.00

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

3.176

3.176

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

3.176

3.176

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE       (cod 03.02+04.02)

00.06

134.365

134.365

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

încasări estimate 2018

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

535

535

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul perse

03.02.18

535

535

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

133.830

133.830

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

133.830

133.830

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04 02.04

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05

05.02

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori - (cod 06.02.

06.02

0

0

ICote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

44.486

44.486

Im

pozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

44.486

44.486

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

37.000

37.000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

4.636

4.636

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

2.850

2.850

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+

00.10

63.130,10

63.130,10

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

37.442,10

37.442,10

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

1 1.02.02

35.297,10

35.297,10

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2.145

2.145

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01 + 15.02.50)

15.02

147

147

| Impozit pe spectacole

15.02.01

147

147

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02,03+16.02.50)

16.02

25.518

25.518

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

14.900

14.900

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.618

3.618

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare

16.02.50

7.000

7.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

23

23

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

23

23

| Alte impozite si taxe

18.02.50

23

23

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

22.554

22.554

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

11.684

11.684

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

11.684

11.684

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționa

30.02.01

1.801

1.801

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

9.500

9.500

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

9.500

9.500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

383

383

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar'de stat                                    .

30.02.08.03

383

383

Alte venituri din proprietate                                                 ,

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

încasări estimate 2018

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.0

00.14

10.870

10.870

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

296

296

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

295

295

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție s<

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

1

1

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

102

102

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

102

102

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

6.534

6.534

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6.500

6.500

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

6.500

6.500

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

34

34

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.938

3.938

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

18

18

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

3.850

3.850

Taxe speciale

36.02.06

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare sil

36.02.14

59

59

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.03)

36.02.32

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

Alte venituri

36.02.50

11

11

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

Vârsăminte din secțiunea de fiincționure pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

0

0

bui

•etuiui local (cit semnul minus)

| Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)

40.02

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

IV

SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

6.460

6.460

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

6.460

6.460

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42,02.28+42.02.34 + 42.02.35

+42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

6.460

6.460

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,

42.02.34

1

1

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociak

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

,6:4j50

6.450

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate c

42.02.42

|Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul

42.02.45

' \

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

încasări estimate 2018

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

9

9

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

9

9

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02,07+43.02.08)

43.02

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate**)

43.02.08

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (coti 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

6.176

74.426

VENI TURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

1.221

69.471

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02)

36.02.32

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

0

0

Oărsămiiite din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1.221

1.221

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.0

39.02

1.221

1.221

Veninuri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1.128

1.128

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

93

93

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

68.250

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

68.250

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

68.250

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

3.887

3.887

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

3.887

3.887

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51 + +42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

3.887

3.887

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

■- > ;

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

încasări estimate 2018

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatețcod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

2.756

2.756

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

1.055

1.055

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

76

76

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

1.068

1.068

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

1.068

1.068

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

488

488

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

580

580

EXECUȚIA ESTIMATĂ A BUGETULUI LOCAL

DETALIATĂ LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

Plăți estimate

2018

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

389.110,10

332.185,10

CHELTUIELI CURENTE

01

273.781,10

258.201,10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

67.459,50

67.459,50

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

89.032,00

88.749,00

TITLULUI DOBÂNZI

30

3.800,00

3.800,00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

53.345,00

53.345,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

15.174,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

19.382,00

19.382,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.179,40

2.179,40

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

20.817,70

20.785,70

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

2.791,50

2.710,50

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILl

58

5.592,00

2.053,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

109.147,00

72.173,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

109.147,00

72.173,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

390,00

390,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

390,00

390,00

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0,00

-852,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

44.993

29.809

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

24.269

24.259

Cheltuieli curente (cod l(^20^

01

22.605

22.595

Titlul I Cheltuieli de personal

10

18.500

18.500

Titlul II Bunuri și servicii

20

3.991

3.991

Titlul IX Alte cheltuieli

59

114

114

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0

-10

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

623

623

Cheltuieli de capital (cod 7Jj

70

1.041

1.041

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.041

1.041

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54

54.02

16.924

1.750

Cheltuieli curente (cod 20+50+5jj

01

16.884

1.710

Titlul II Bunuri și servicii

20

50

50

Titlul V Fonduri de rezervă

50

15.174

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SF)

51

1.660

1.660

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SD)

51

40

40

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

3.800

3.800

Cheltuieli curente (cod 2j)+30j__

01

3.800

3.800

Titlul II Bunuri și servicii

20

0

0

Titlul III Dobânzi

30

3.800

3.800

Operațiuni financiare

79

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

0

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE

ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

Cheltuieli curențe£cod 51^

01

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

0

0

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

13.929

13.911

APĂRARE (cod 60.02.02)

60.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

Plăți estimate

2018

ORDINE PUBLICA Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

61.02

13.929

13.911

Cheltuieli curente (cod 10+20+57]

01

12.236

12.236

Titlul I Cheltuieli de personal

10

10.596

10.596

Titlul II Bunuri și servicii

20

1.513

1.513

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

127

127

Cheltuieli de capitalJcoț£7J]_

70

1.693

1.693

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.693

1.693

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE (cod

63.02

153.525,10

128.937

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

56.850.40

38.007,90

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59]_

01

22.627.40

22.590,90

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

317

317,00

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

16.609

16.609,00

Titlul VII Alte transferuri

55

2.179,40

2.179,40

Titlul VIII Asistență socială

57

1.881

1.852,50

Titlul IX Alte cheltuieli

59

1.641

1.633,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

335

335

Cheltuieli de canital_|_cod_^12__

70

33.888

15.322

Titlul XII Active nefinanciare

71

33.888

15.322

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

6.666,00

6.641

Cheltuieli curente (cod 10+20+57]__

01

6.666,00

6.641

Titlul I Cheltuieli de personal

10

6.504,50

6.505

Titlul II Bunuri și servicii

20

80,50

81

Titlul VIII Asistență socială

57

40,00

37

Titlul IX Alte cheltuieli

59

41,00

19

Cheltuieli de capital (eod 71)

70

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.56

67.02

49.029

46.890

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55+57+59}

01

40.445

40.417

Titlul I Cheltuieli de personal

10

2.258

2.258

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

20.308

20.308

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SF)

51

17.522

17.522

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

357

329

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SD)

51

160

160

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

8.424

6.340

Titlul XII Active nefinanciare

71

8.424

6.340

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

40.979,70

37.399

Cheltuieli curente (cod 10+20+57i+59]__

01

35.928,70

35.929

Titlul I Cheltuieli de personal

10

14.422,00

14.422

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

2.339,50

2.340

Titlul VIII Asistență socială

57

18.896,70

18.897

Titlul IX Alte cheltuieli

59

270,50

271

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

4.634,00

1.095

Cheltuieli de canfia]_[cod_7jj__

70

417

402

Titlul XII Active nefinanciare

71

417

402

Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

81.469

74.727

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

54.304

50.038

Cheltuieli curente (cod 10+20+37]__

01

30.157

30.154

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.108

8.108

Titlul II Bunuri și servicii

20

21.950

21.950

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

- >

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

Plăți estimate

2018

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

99

96

Cheltuieli de capital (cod 71 +72j

70

23.757

19.827

Titlul XII Active nefinanciare

71

23.757

19.827

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

Operațiuni financiare

79

390

390

Titlul XVI Rambursări de credite

81

390

390

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02,03+74.02.05+74.02.06)

74.02

27.165

24.689

Cheltuieli curente (cod 10+20j

01

15.253

15.108

Titlul I Cheltuieli de personal

10

80

80

Titlul D Bunuri și servicii

20

15.170

15.026

Titlul IX Alte cheltuieli

59

3

2

Titlul VII Alte transferuri (SD)

55

0

0

Cheltuieli de capițal£cod 7il}

70

11.912

9.581

Titlul XII Active nefinanciare

71

1 1.912

9.581

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

95.194

84.801

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 8(

80.02

735

415

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

735

415

Titlul XII Active nefinanciare

71

735

415

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

29.258

29.200

Cheltuieli curente (cod 40)

01

29.257

29.200

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

0

Titlul IV Subvenții

40

29.200

29.200

Cheltuieli de capițal jȚod 71J

70

1

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

1

0

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 8

83.02

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

65.201

55.186

Cheltuieli curente (cod 10+20+40^__

01

37.922

37.821

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

6.674

6.674

Titlul II Bunuri și servicii

20

6.964

6.882

Titlul IV Subvenții

40

24.145

24.145

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe ncrambursabile

56

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

139

120

Cheltuieli de capital (cod 71+72}

70

27.279

17.552

Titlul XII Active nefinanciare

71

27.279

17.552

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

Cheltuieli de capițal[cod 71j

70

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

I

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

108.763

16.412

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01 -49.02)

98.02

0

16.412

DEFICIT Zl    (cod 49.02-00.01)

99.02

108.763

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

49.02

274.171,10

257.759,10

CHELTUIELI CURENTE

01

273.781,10

258.211,10

TITLUL I CHELTUIElFdE PERSONAL

10

67.459,50

67.459.50

TITLUL 11 BUNURI ȘI SERVICII

20

89.032,00

88.749,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

3.800.00

3.800,00

TITLUL IV SUBVENȚII

40

53.345,00

53.345,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

15.174,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

19.182,00

19.182,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.179,40

2.179,40

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ                .

57

20.817,70

20.785,70

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

Plăți estimate

2018

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

2.791.50

2.710,50

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

390.00

390,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0,00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

390.00

390,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

43.289

28.105

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

22.605

22.595

Cheltuieli curente (cod 10-^0^

01

22.605

22.595

Titlul I Cheltuieli de personal

10

18.500

18.500

Titlul II Bunuri și servicii

20

3.991

3.991

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-10

Titlul IX Alte cheltuieli

59

114

114

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54

54.02

16.884

1.710

Cheltuieli curente (cod 20+50+Șlj_

01

16.884

1.710

Titlul II Bunuri și servicii

20

50

50

Titlul V Fonduri de rezervă

50

15.174

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.660

1.660

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79;

55.02

3.800

3.800

Cheltuieli curente (cod 20+30)

01

3.800

3.800

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

Titlul III Dobânzi

30

3.800

3.800

Operațiuni financiare

79

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

Titlul XVI Rambursări de credite

81

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE

ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

Cheltuieli curente(cod51)_

01

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0

0

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

61.02

12.236

12.218

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

12.236

12.218

Titlul I Cheltuieli de personal

10

10.596

10.596

Titlul II Bunuri și servicii

20

1.513

1.513

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

127

127

Titlu! XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-18

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

105.667,10

105.283.10

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

22.627,40

22.350,90

Cheltuieli curente (cod I0+20+55+57+59j

01

22.627,40

22.350,90

Titlul I Cheltuieli de personal

10

317

317

Titlul II Bunuri și servicii

20

16.609

16.609

Titlul VII Alte transferuri

55

2.179,40

2.179,40

Titlul VIII Asistență socială

57

1.881

1.852,50

Titlul IX Alte cheltuieli

59

1.641

1.633

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-240

SĂNĂTATE (cod 66.02 06+66.02.08+66.02.50)

66.02

6.666,00

6.640,50

Cheltuieli curente (cod 10+20+57^

01

6.666,00

6.640.50

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

6.504,50

6.504,50

Titlul II Bunuri și servicii

20

80,50

80,50

Titlul VIII Asistență socială

57

40

36,50

Titlul IX Alte cheltuieli

59

41

19

CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

40.445

40.390

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55+57+59)

01

40.445

40.390

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

2.258

2.258

Titlul II Bunuri și servicii

20

20.308

20.308

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

17.522

17.522

Titlul VII Alte transferuri

55

Titlul VIII Asistență socială                                     ,     /

. 57

■ z \

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

Plăți estimate

2018

Titlul IX Alte cheltuieli

59

357

329

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-27

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALA (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

35.928,70

35.901,70

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+59)

01

35.928.70

35.928.70

Titlul I Cheltuieli de personal

10

14.422

14.422

Titlul II Bunuri și servicii

20

2.339,50

2.339,50

Titlul VIII Asistență socială

57

18.896,70

18.896,70

Titlul IX Alte cheltuieli

59

270,50

270,50

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-27

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

69.02

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

30.547

30.211

Cheltuieli curente (cod 10+204o7)

01

30.157

30.154

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.108

8.108

Titlul II Bunuri și servicii

20

21.950

21.950

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

99

96

Operațiuni financiare

79

390

390

Titlul XVI Rambursări de credite

81

390

390

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-333

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

15.253

15.108

Cheltuieli curente (cod 10+20j

01

15.253

15.108

Titlul I Cheltuieli de personal

10

80

80

Titlul II Bunuri ți servicii

20

15.170

15.026

Titlul IX Alte cheltuieli

59

3

2

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 8(

80.02

0

0

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

29.257

29.200

Cheltuieli curcnte)cocM0j

01

29.257

29.200

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

Titlul IV Subvenții

40

29.200

29.200

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 81

83.02

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

37.922

37.634

Cheltuieli curente (cod 10+20+40)

01

37.922

37.634

Titlul I Cheltuieli de personal

10

6.674

6.674

Titlul II Bunuri și servicii

20

6.964

6.882

Titlul IV Subvenții

40

24.145

24.145

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-187

Titlul IX Alte cheltuieli

59

139

120

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

1

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

16.412

REZERVE

97.02

EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 00.01 Sl+49.02 SF)

98.02

0

16.412

DEFICIT -J     (cod 49.02 SF-00.01 SF)

99.02

0

0

1 1

CHEL TUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

49.02

114.939

74.426

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

200

200

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

58

5.592

2.053

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

109.147

72.173

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

109.147

72.173

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

1.704

1.704

AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

1.664

1.664

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursahile aferentc.cadrului

58

623

623

Cheltuieli de capital (cod 71)                                ,   < ,

70

1.041

1.041

Titlul XII Active nefinanciare                                      - i '

71

1.041

1.041

[

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

Plăți estimate

2018

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54

54.02

40

40

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

40

40

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.0

61.02

1.693

1.693

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.693

1.693

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.693

1.693

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

34.223

15.657

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

335

335

Cheltuieli de capita£[coț£7jj_

70

33.888

15.322

Titlul XII Active nefinanciare

71

33.888

15.322

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

Cheltuieli de capițal(cod 71j

70

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50

67.02

8.584

6.500

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

160

160

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

Cheltuieli de capital (cod_Jjj__

70

8.424

6.340

Titlul XII Active nefinanciare

71

8.424

6.340

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

5.051

1.497

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

4.634

1.095

Cheltuieli de eapițaljicod 71j

70

417

402

Titlul XII Active nefinanciare

71

417

402

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

35.669

29.408

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

23.757

19.827

Titlul VII | Alte transferuri

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

Cheltuieli de capital (cod 71+72^_

70

23.757

19.827

Titlul XII Active nefinanciare

71

23.757

19.827

Titlul XIII Active financiare

72

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

11.912

9.581

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

Cheltuieli de capital (co<l_7f)__

70

11.912

9.581

Titlul XII Active nefinanciare

71

11.912

9.581

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

28.015

17.967

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (cod 80

80.02

735

415

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

735

415

Titlul X. Active nefinanciare

71

735

415

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

1

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

1

Titlul XIII Active financiare

72

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 8

83.02

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84,02.06+84.02.50)

84.02

27.279

17.552

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

Cheltuieli de capital (cod^J+72j

70

27.279

17.552

Titlul XII Active nefinanciare

71

27.279

17.552

Titlul XIII Active financiare

72

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01 +87.02.03 J'a 87.02.05+87.02.50) ,

87.02

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile       '      •   1

56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare 2018

Plăți estimate

2018

Cheltuieli de capița!2£od 71j

70

0

0

Titlul X Active nefinanciare

71

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

108.763

16.412

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01 SD-49.02 SD)

98.02

0

16.412

DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE     (cod 49.02 SD-00.01 SD)

99.02

108.763

0