Hotărârea nr. 425/2018

HCL moficare HCL 370-2018 str. N.Dobrin -Min Tinertului

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 370/18.10.2018

de trecere a unor imobile - terenuri și construcții situate în str       ^lae Dobrin

nr.10, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș în domeniul public al municipiului Pitești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești

ivîttd aptoțtfrea cererii


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.57802/05.12.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58228/2018, nr.58229/2018, nr.58230/2018, nr.58231/2018;

  • - H.C.L. nr.370/18.10.2018 privind aprobarea cererii de trecere a unor imobile - terenuri și construcții situate în strada Nicolae Dobrin nr.10, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș în domeniul public al municipiului Pitești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Art.l din H.C.L. nr.370/18.10.2018 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„Art.L (1) Se aprobă transmiterea unor imobile - terenuri și construcții situate în strada Nicolae Dobrin nr.12 (fosta stradă Stadionului nr.15) din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș în domeniul public al municipiului Pitești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești, în scopul dezvoltării activităților de tineret și sport în municipiul Pitești, în condițiile legii.

  • (2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (1) se regăsesc în anexele nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Ulterior trecerii în domeniul public al municipiului Pitești, prin hotărâre a Guvernului, imobilele prevăzute la alin.(l) devin bunuri de interes public local.”

Art.II. Art.2 din H.C.L. nr. 370/18.10.2018 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„Art.2. (1) Municipiul Pitești, prin Consiliul Local al Municipiului Pitești, se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților Ministerului Tineretului și Sportului, precum și unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.

  • (2) Municipiul Pitești, prin Consiliul Local al Municipiului Pitești, se obligă să reabiliteze și să modernizeze imobilele transmise, precum și să le mențină la standardele de calitate necesare organizării și desfășurării de competiții sportive.

  • (3) Odată cu preluarea imobilelor, Municipiul Pitești, prin Consiliul Local al Municipiului Pitești, va proceda în condițiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.

  • (4) După preluarea imobilelor, se va proceda, prin grija noului proprietar, la înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică, în favoarea Municipiului Pitești.”

Art.III. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să facă toate demersurile necesare pentru punerea în executare a prezentei hotărâri.

Art.IV. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.370/18.10.2018 sunt și rămân valabile, cu excepția titlului acesteia, precum și a anexelor nr.l și nr.2, care se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Art.V. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Dezvoltare Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


SECRETAR, Andrei - Cătălin Căiugăru

Pitești

Nr. 425 din 06.12.2018