JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui președinte de ședință

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară; Văzând dispozițiile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Domnul consilier Preda Marin se alege președinte de ședință pentru ședința extraordinară din data de 06.12.2018.


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătăîin Călugăru

Pitești

Nr. 422 din 06.12.2018