Hotărârea nr. 417/2018

HCL privind transmiterea unui imbil din adm. Termo Calor in admin. Asociatiei Handicapatilor Neuromotori

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aparținând domeniului public al Municipiului Pitești din administrarea S.C. Termo Calor Confort S.A. în administrarea Asociației Handicapaților Neuromotori -Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.54810/19.11.2018 al Direcției Admistrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.55261/2018, nr.5 5262/2018, nr.55263/2018, nr. 55264/2018, nr. 55265/2018;

-Adresa nr.59/07.11.2018 a Asociației Handicapaților Neuromotori-Argeș, cu sediul în Pitești ,cartier Trivale, bd. Libertății, bl.Dl, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 53353/09.11.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit „c”, ale art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.807 și următoarele, din Codul Civil;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă transmiterea, pe o perioadă de 2 ani, a unei părți din bunul- imobil PT 610, proprietate publică a Municipiului Pitești, din administrarea S.C. Termo Calor Confort S.A. în administrarea Asociației Handicapaților Neuromotori-Argeș, cu sediul în Pitești, Bld. Libertății, Bl. Dl.

(2) Datele de identificare ale bunului prevăzut la alin.(l) sunt cele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art.l se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încheiat prin grija Direcției Dezvoltare Locală.

Art.3. (1) Destinația bunului imobil prevăzut la art. 1 este aceea de depozit pentru aparatura, mobilierul, materialele și arhiva aparținând Asociației Handicapaților Neuromotori-Argeș.

(2) Dreptul de administrare al Asociației Handicapaților Neuromotori-Argeș asupra bunului primit potrivit art. 2 încetează dacă proprietarul Municipiul Pitești constată că bunul imobil nu este administrat potrivit destinației prevăzute la alin.(l).

Art.4. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală și S.C.Termo Calor Confort S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, precum și Asociației Handicapaților Neuromotori-Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE J0E ȘEDINȚĂ, ina Stanciu

Contrasemnează SE

Andrei-C          găru


Pitești,

Nr. 417 din 22.11.2018


tf.cl. w. Wt~ /£>M. 2ol§

Proiectant general


SC KfiHO CALOR CONFORT SA


luncile

_CUec1or

• Se? Birou [niponii Vt»riflcal~

1 pewnăl


nume prenume lng Aurallan Nlta

Ing. Dan Balcu

Ing. Adrian Vaslla lng. Sorin Păun         |

Ing. LoredaneAnghel [efidar

'C?0{? TERMfl CALOR CONFORT SA


mire proiect

atiu destinat Organizației Persoanelor cu Handicap, PT 610


j Denumire planșa


nr


proiect