Hotărârea nr. 414/2018

HCL privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei de spatiu de invatamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ,

a unui imobil - construcție

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.52962/07.11.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.55261/2018, nr.55262/2018, nr.55263/2018, nr.55264/2018, nr. 55265/2018;

Văzând prevederile art.l 12 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, ale art.36 alin.(2) lit. ”c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 156/2000 privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor preluate la domeniul public al Municipiului Pitești în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.30/2000, precum și ale H.C.L. nr.250/29.08.2013 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri imobile;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă propunerea de schimbare a destinației, a unui imobil - construcție C6, identificat astfel în documentația cadastrală cu nr.91535, aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, situat în B-dul Eroilor nr.26 -28 (fost nr.4 - 6), din spațiu de învățământ-cantină, în imobil, unitate de pregătire și servire masă-cantină care să deservească în principal, persoanele cazate în imobilul -unitate de cazare C7(P+3E).

(2) Datele de identificare ale imobilului - construcție, prevăzut la alin.(l), sunt cele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Darea în administrare a imobilului prevăzut la art.l se va face ulterior, prin hotărâre a consiliului local.

Art.3 Direcția Dezvoltare Locală va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, Direcției Economice, Inspectoratului Școlar Județean Argeș și Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 414 din 22.11.2018

DATE DE IDENTIFICARE ALE CORPULUI C

COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU'


IV


SCARA 1:500 olegiul Economic

'Maria Teiuleanu"

2i

3CC \ ,oc de joac;

@30020


\\

\

>pbctoratul Școlar Județean Argeș


Colegiul Economic „Maria Teiuleanu"