Hotărârea nr. 413/2018

HCL includerea in structura scolara a Gradinitei Tudor s House

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind includerea, de drept, în structura rețelei școlare a municipiului Pitești, a Grădiniței cu program prelungit „Tudor’s House Kids”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.54764/19.11.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.55261/2018, nr.55262/2018, nr.55263/2018, nr.55264/2018, nr. 55265/2018;

-Adresa nr.425/02.11.2018 a S.C. Tudor’s House Kids S.R.L. Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.52783/06.11.2018;

-Avizul Inspectoratului Școlar Județean Argeș înaintat cu adresa nr. 13579/1/14.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.54194/14.11.2018;

Văzând prevederile art.29Al alin. (11) din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.4979/31.08.2018;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă, includerea, de drept, în structura rețelei școlare a municipiului Pitești a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Tudor’s House Kids”, cu sediul în Pitești, strada Petre Ispirescu nr.71, județul Argeș.

Art.2 Direcția Dezvoltare Locală și Grădinița cu program prelungit „Tudor’s House Kids” Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 413 din 22.11.2018Contrasemnează: