Hotărârea nr. 408/2018

HCL privind modificarea HCL nr. 183-2018aprobare organigrama Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 183/26.06.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 54281/15.11.2018 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.55261/2018, nr.55262/2018, nr.55263/2018, nr.55264/2018, nr.55265/2018;

-Adresa nr. 9007/13.11.2018 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 54263/15.11.2018;

-Dispozițiile art. 36 alin. (3) lit. “b” și art. 61 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 63-65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 121 și art. 122 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                                                 __

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioârArt.I Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 183/26.06.2018 referitoare la aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • a)  1 post ocupat de polițist local, nivelul studiilor S, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Intervenție la Evenimente, se transformă în polițist local, nivelul studiilor S, gradul profesional superior;

  • b) 1 post ocupat de polițist local, nivelul studiilor S, gradul profesional principal din cadrul Biroului Informatică Monitorizare Video - Serviciul Siguranță Rutieră, se transformă în polițist local, nivelul studiilor S, gradul profesional superior;

  • c) 1 post ocupat de polițist local, nivelul studiilor S, gradul profesional principal din cadrul Biroului Sistematizare Rutieră - Serviciul Siguranță Rutieră, se transformă în polițist local, nivelul studiilor S, gradul profesional superior;

  • d) 5 posturi ocupate de polițist local, nivelul studiilor S, gradul profesional principal din cadrul Biroului Disciplină Rutieră - Serviciul Siguranță Rutieră, se transformă în polițist local, nivelul studiilor S, gradul profesional superior;

  • e) 1 post ocupat de polițist local, nivelul studiilor M, gradul profesional asistent din cadrul Biroului Disciplină Rutieră - Serviciul Siguranță Rutieră, se transformă în polițist local, nivelul studiilor M, gradul profesional principal;

  • f)  13 posturi ocupate de polițist local, nivelul studiilor S, gradul profesional principal din cadrul Biroului Ordine Publică - Serviciul Siguranță Publică, se transformă în polițist local, nivelul studiilor S, gradul profesional superior;

  • g) 1 post ocupat de consilier juridic, nivelul studiilor S, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Evidența Operativă și Resurse Umane, se transformă în consilier juridic, nivelul studiilor S, gradul profesional principal.

Art.II Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 408 din 22.11.2018