JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea târgului „Mărțișor 2018”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.l 192/10.01.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.2335/2018, nr. 2336/2018, nr. 2337/2018, nr. 2338/2018, nr. 2339/2018 ;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă desfășurarea în perioada 23.02-08.03.2018, a târgului „Mărțișor


2018”, în organizarea Primăriei Municipiului Pitești, Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului și Poliției Locale a Municipiului Pitești.

  • (2) Târgul „Mărțișor 2018” se organizează în Piața Vasile Milea și în str. Costache Negri - zona parcare Bowling.

  • (3) Repartizarea amplasamentelor se face în condițiile prezentei hotărâri de către comisia de organizare, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești, formată din reprezentanți ai organizatorilor, denumită în continuare Comisie.

  • (4) Planul de situație al amplasamentelor se transmite Comisiei, prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului.

Art.2. (1) Comisia analizează cererile pentru vânzarea de mărțișoare, solicitanții urmând să facă dovada că desfășoară activitate de comerț, în baza unor documente legal valabile.

  • (2) Suprafața amplasamentelor este de 2 m x 1,5 mp ( măsuță, fără cort), fiecare, repartizarea acestora făcându-se prin tragere la sorți.

  • (3) Tragerea la sorți se face pentru fiecare locație în parte, solicitanții fiind obligați să opteze pentru un singur amplasament.

Art.3. Taxa pentru utilizarea amplasamentelor repartizate solicitanților se percepe conform prevederilor H.C.L. nr.l39/2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 3 lei/mp/zi.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să dispună orice altă măsură pe care o apreciază ca necesară, pentru organizarea în bune condiții a târgului „Mărțișor 2018”.

Art.5. Direcția Dezvoltare Locală, Compartimentul Autorizare Activități Economice, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, precum și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiul


PRE!                 ȚĂ,


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei- Căti/in Călugăru

Pitești

Nr. 4 din 18.01.2018