Hotărârea nr. 389/2018

HCL privind aprobarea Devizului Deviere retea termica Liceul Ion Cantacuzino

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Deviere

rețea termică Liceul Teoretic Ion Cantacuzino” - din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.52823/06.11.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.55261/2018, nr.55262/2018, nr.55263/2018, nr.55264/2018, nr.55265/2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul „Deviere rețea termică Liceul Teoretic Ion Cantacuzino”, cu o valoare totală estimată a devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării investiției de 329.452,63 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 389 din 22.11.2018