Hotărârea nr. 385/2018

HCL privind aprobarea DALI Reabilitare termica Gradinita Castelul Magic

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Castelul

Magic”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.50339/24.10.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.55261/2018, nr.55262/2018, nr.55263/2018, nr.55264/2018, nr.55265/2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul „Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit Castelul Magic” din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 784.846,92 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


]                ȘEDINȚĂ,

anciu


Contrasemnează

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugării

Pitești,

Nr. 385 din 22.11.2018