Hotărârea nr. 382/2018

HCL privind numirea reprezentantului CL in comisia pentru evaluarea calitatii la Sc. Mucenita Filoteea

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență

”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.52893/07.11.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.55261/2018, nr.55262/2018, nr.55263/2018, nr.55264/2018, nr.55265/2018;

  • - Adresa nr.870/26.10.2018 a Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.51927/01.11.2018;

Văzând prevederile art. 61 alin (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin.(l) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Olariu Gheorghe-Ionuț, în calitate de reprezentant al consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” din municipiul Pitești, cu sediul în strada Transilvaniei nr.6.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și reprezentantul consiliului local vor aduce la

îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 382 din 22.11.2018a Stanciu


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătăț/n Călugării