Hotărârea nr. 381/2018

HCL privind premierea sportivului Preda Adrian-Florin la Campionatul de box

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind premierea sportivului piteștean Preda Adrian-Florin pentru performanța sportivă deosebită obținută la Campionatul European de box pentru juniori - 2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 54737/19.11.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.55261/2018, nr.55262/2018, nr.55263/2018, nr.55264/2018, nr. 55265/2018;

-Adresa Fotbal Club Argeș nr. 3032/16.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 54734/19.11.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (6) lit.”a” pct.6 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin.(l) și art. 18A1 alin. (2) lit. ”f ’ din Legea educației fizice și sportului, nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă premierea sportivului Preda Adrian-Florin, legitimat la Fotbal Club Argeș, pentru performanța sportivă deosebită obținută în anul competițional 2018: locul 2 și medalie de argint la Campionatul European de box pentru juniori, categoria 54 kg., organizat în octombrie 2018 în localitatea Anapa din Federația Rusă.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local al Municipiului Pitești în vederea premierii sportivului Preda Adrian-Florin pentru performanța sportivă deosebită obținută în anul competițional 2018.

Art.3 Se aprobă premierea domnului Mărășescu Ioniță Duran, antrenorul sportivului Preda Adrian-Florin, care a obținut performanța deosebită la acțiunea sportivă internațională prevăzută la art. 1.

Art.4 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local al Municipiului Pitești în vederea premierii domnului Mărășescu Ioniță Duran, antrenorul sportivului Preda Adrian-Florin.

Art.5 Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care le va fi comunicată de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 381 din 22.11.2018


DINTELE ȘEDINȚĂ, lexajKwina Staneiu