Hotărârea nr. 379/2018

HCL rectificare buget 2018

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 55212/2018 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.55261/2018, nr.55262/2018, nr.55263/2018? nr.55264/2018 și nr.55265/2018;

 • - Adresa nr. 18151/20.1 1.2018 a Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 55202/20.1 1.2018, prin care s-a comunicat suplimentarea sumei care se alocă bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 pentru finanțarea sănătății, respectiv a cabinetelor de medicină generală și dentară din unitățile școlare de învățământ, în baza adresei nr. 26437/20.11.2018 transmisă instituției de către Direcția de Sănătate Publică Argeș;

 • - Adresele nr. 13686/14.11.2018 și nr. 13840/22.11.2018 ale Inspectoratului Școlar Județean Argeș, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 54484/15.11.2018 și sub nr. 55608/22.1 1.2018, prin care s-au transmis avizele conforme pentru redistribuirea între unități a sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu nwdjficările^șFoompletările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locâle nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești' pe anUL.2018 se rectifică, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2018 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 9 mii lei la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, subcapitolul 03 „Ordine publică”, paragraful 04 „Poliție locală”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 354 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ”, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 59 „Alte cheltuieli” - 214 mii lei, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 140 mii lei;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 728 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate44, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 „Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 723 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 5 mii lei;

 • d) în sensul suplimentării cu suma de 13 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială44, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, paragraful 50 „Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 57 „Asistență socială”;

 • e) în sensul suplimentării cu suma de 1.627 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică44, subcapitolul 03 „Locuințe”, paragraful 01 „Dezvoltarea sistemului de locuințe”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 200 mii lei, subcapitolul 06 „Iluminat public și electrificări”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 14 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 500 mii lei, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 163 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 200 mii lei, titlul 71 „Active nefinanciare” - 550 mii lei;

 • f) în sensul suplimentării cu suma de 843 mii lei la capitolul 74.02 „Protecția mediului44, subcapitolul 05 „Salubritate și gestiunea deșeurilor”, paragraful 01 „Salubritate”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

 • g) în sensul suplimentării cu suma de 155 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 03 „Străzi”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 69 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 86 mii lei.

Art.3. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2018, potrivit anexei nr. 2.

Art.4. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2018” la H.C.L. nr. 18/2018, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.5. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2018” la H.C.L. nr. 21/2018, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.6. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2018” la H.C.L. nr. 22/2018, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.7, Se aprobă redistribuirea între unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, potrivit anexei nr. 6.

Art.8. Se aprobă suplimentarea cu 899 mii lei a sumei din excedentul aniÎOT-anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 18/2018, cu modificările și completele ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bufetului municipiului Pitești pe anul 2018.

Art.9. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordinatorilor de credite potrivit prezentei hotărâri se regăsesc în anexa nr. 7.

(2) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. H.C.L. nr. 18/2018 privind aprobarea bugetului municipiului "Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 20/2018 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 21/2018 privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 22/2018 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 24/2018 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.ll. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Dezvoltare Locală și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ Alexanânna Stanciu

/..c \

1 H        <•! U II

Contrasemnează:

1

/

SECRETAR

Andrei-Căt^in Călugăru

Pitești

Nr. 379 din 22.11.2018

la Hotărârea Consiliului Local nr.$^y


Anexa nr. 1 dirUZ//2018


RECTIFICAREA NIVELURILOR DE VENITURI ALE BUGETULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2018


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe

(+/-) 2018

TOTAL VENITURI

00.01

2.830

VENITURI PROPRII

49.90

2.2)0

I, VENITURI CURENTE

00.02

2.210

Im

tozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

750

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

750

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

0

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de aetivitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

1.460

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

595

|Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizăr ii bunurilor sau pe

16.02.50

865

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.1

39.02

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

620

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

620

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42,02.05+42.02.10+42.02.12+ +42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+ +42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02,51 + +42.02.52+42.02.54+42.02.55+42,02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

620

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic ai construcțiilor existente

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare**)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale penlru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18

--0- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influențe

(+/-) 2018

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socia

42.02.35

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

620

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate

42.02.42

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

Sume primite de la IJE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 +48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0


Virări de credite

în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2018


Denumirea unității

Clasifîcația bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

51.02

01

03

10.01

45

total

45

Primăria Municipiului Pitești

54.02

10

51.01

140

total

140

Poliția Locală a Municipiului Pitești

61.02

03

04

10.01

156

10.02

25

10.03

19

total

200

Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”

65.02

03

01

59.40

45

Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

65.02

04

01

59.40

57

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

65.02

04

01

59.40

42

Școala Gimnazială „Traian”

65.02

04

01

59.40

33

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

65.02

04

01

59.40

54

Școala Gimnazială „Marin Preda”

65.02

04

01

59.40

64

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu

65.02

04

01

59.40

70

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

65.02

04

01

59.40

74

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

65.02

04

01

59.40

57

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

65.02

04

01

59.40

43

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

65.02

03

01

59.40

4

02

59.40

24

04

01

59.40

25

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

65.02

04

01

59.40

41

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

65.02

04

01

59.40

51

M fi

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

65.02

03

02

59.40

iot

AALzr.

'     / L ■"

04

01

59.40

461|

L -A~ 0 ~

1

2

3 j

4

5

~6

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

65.02

04

02

59.40

82

Colegiu] Național „Zinca

Golescu”

65.02

04

02

59.40

78

Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

65.02

04

02

59.40

70

Liceul de Artă „Dinu Lipatti”

65.02

04

02

59.40

74

Liceul Teoretic „Ion Barbu”

65.02

04

02

59.40

36

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

65.02

04

02

59.40

45

Liceul cu Program Sportiv

65.02

04

02

59.40

55

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

65.02

04

02

59.40

33

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”

65.02

04

02

59.40

46

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”

65.02

04

02

59.40

15

03

59.40

1

05

59.40

2

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

65.02

04

02

59.40

55

Liceul Tehnologic „Dacia”

65.02

04

02

59.40

71

Liceul Tehnologic „Astra”

65.02

04

02

59.40

61

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

65.02

04

02

59.40

36

total

1.500

Primăria Municipiului Pitești

67.02

03

30

51.01

20

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

67.02

05

03

10.01

50

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

20.05

15

total

50

35

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

68.02

11

10.01

165

50

50

10.01

200

total

365

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

74.02

50

10.01

20

total

20

Primăria Municipiului Pitești

81.02

06

40.03

1.300

total

1.300

Primăria Municipiului Pitești

84.02

03

02

40.03

1.000

Administrația Domeniului Public Pitești

84.02

Z /

20.02

15

total

£ .£: ■.

A

15

1.000

f      TOTAL

i -i

-i-'v 1

J

2.335

2.335


Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. din2<?.//y2018


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2018


- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare

totală

Valoare totală actualizată

Program 2018

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

110.862

110.862

110.862

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1.502

1.502

1.502

B. LUCRĂRI NOI

31.920

31.920

31.920

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

77.440

77.440

77.440

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

1.078

1.078

1.078

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.078

1.078

1.078

1. Dotări

1.078

1.078

1.078

Primăria Municipiului Pitești

1.078

1.078

1.078

1.078

1.078

12.2018

Cap. 61.02 „Ordine publică ți siguranță națională”, din care:

1.693

1.693

1.693

B. Lucrări noi, din care:

460

460

460

Poliția Locală a Municipiului Pitești

460

460

460
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Extindere, supraetajare și consolidare imobil B-dul Eroilor nr. 30

511

511

460

460

460

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.233

1.233

1.233

1. Dotări

1.158

1.158

1.158

Primăria Municipiului Pitești

615

615

615

615

615

12.2018

Poliția Locală a Municipiului Pitești

543

543

543

543

543

12.2018

2, Proiectare

75

75

75

Poliția Locală a Municipiului Pitești

75

75

75

-Extindere, supraetajare și consolidare imobil B-dul Eroilor nr. 30

75

75

75

75

75

12.2018

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

33.855

33.855

33.855

A. Lucrări în continuare, din care:

600

600

600

Primăria Municipiului Pitești

600

600

600

-Acoperire teren sport - Școala Gimnazială „Ion Pillat”

600

600

600

600

600

12.2018

B. Lucrări noi, din care:

12.265

12.265

12.265

Primăria Municipiului Pitești

12.265

12.265

12.265

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

19.545

19.545

8.000

8.000

8.000

12.2019

-Amenajare curte interioară și accese Colegiul Național „I.C. Brătianu”

520

520

520

520

520

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești

350

350

350

350

350

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.221

1.221

1.221

1.221

1.221

12.2018

-Lucrări de conformare în vederea obținerii ăuronăației ISU pentru Școala Gimnazială „Nicolae

332

332

332

332

332

12.2018

-Lucijăți Q? conformare în vederea obținerii dptbri/a'ți^'isp pentru Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

323

323

323

323

323

12.2018
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

313

313

313

313

313

12.2018

-Deviere rețea termică Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

330

330

330

330

330

12.2018

-Deviere LES Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

34

34

34

34

34

12.2018

-înlocuire tâmplărie la Școala Gimnazială nr. 1 -structură a Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”

450

450

450

450

450

12.2018

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.280

2.280

100

100

100

12.2019

-Sală de sport Școala Gimnazială „Nicolae lorga”

2.431

2.431

100

100

100

12.2019

-Sală de sport Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

2.208

2.208

100

100

100

12.2019

-Reparații capitale sală de sport Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

1.092

1.092

92

92

92

09.2019

C. Alte cheltuieli de investiții, din care;

20.990

20.990

20.990

1. Proiectare

2.739

2.739

2.739

Primăria Municipiului Pitești

2.739

2.739

2.739

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu” din municipiul Pitești

29.974

29.974

33

33

33

12.2018

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

2.750

2.750

630

630

630

12.2018

-Modernizare Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

9.320

9.320

184

184

184

12.2018

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.771

1.771

66

66

66

12.2018

-Extindere spații de învățământ și administrative ia Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.958

39

73

73

73

12.2018

■ ^vfâriSațdare corp A - Grădinița cu Program <Prelnrfgi.t'>,'6ăsuta Poveștilor”

937

937

35

35

35

12.2018

' -Extmdpre'.Șcdșla Gimnazială „I.L. Caragiale”

100

100

100

100

100

12.2018

■■ ~f,±’tindpr^ ârăinița cu Program Prelungit „Primii pl|^qd.(R^iplicii nr. 84

70

70

70

70

70

12.2018

-.C&nstriiifqj|aro Grădinița cu Program Prelungit -.-Armonja*7

*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50

50

50

50

50

12.2018


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-înlocuire tâmplărie la Școala Gimnazială nr. 1 -structură a Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”

50

50

50

50

50

12.2018

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzmo”

50

50

50

50

50

07.2018

-Sală de sport Școala Gimnazială „Nicolae lorga”

50

50

50

50

50

07.2018

-Sală de sport Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare termică grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

490

490

18

18

18

12.2018

-Reabilitare termică clădire corp A - Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”

60

60

60

60

60

12.2018

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Marin Preda”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Negru Vodă”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică Corp CI - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică sala de sport Colegiul Național ”Ion C.Bratianu”

0

0

0

0

0

12.2018

-Reabilitare termică Liceul Tehnologic „Dacia”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitarea termică Liceul Teoretic „Ion Barbu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reabilitare cămin Liceul Tehnologic „Dacia”

0

0

0

0

0

12.2018

-Reabilitare clădire ateliere Liceul Tehnologic „Dacia”

70

70

70

...'

70

70

12.2018

-Reabilitare instalație termică Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

40

40

40

!

\ c

n

40

40

12.2018

-Reabilitare rețea termică Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

50

50

50

Ț

V

■. J

, -■ 1

1

1) '

50

50

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

40

40

40

40

40

12.2018

-Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab”

40

40

40

40

40

12.2018

-Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu -Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reparații capitale învelitoare liceu Colegiul Tehnologic „Costin D. Nenițescu”

70

70

70

70

70

12.2018

-Reparații capitale sală de sport Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

50

50

50

50

50

12.2018

-Reparație capitală gard teren de sport Colegiu] Național „Zinca Golescu”

40

40

40

40

40

12.2018

-Amenajare spațiu centrală termică Școala Gimnazială „Traian”

35

35

35

35

35

12.2018

-Racord termic cămin școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

15

15

15

15

15

12.2018

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

60

60

60

60

60

12.2018

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

70

70

70

70

70

12.2018

2. Dotări

856

856

856

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

377

377

377

377

377

12.2018

Primăria Municipiului Pitești

479

479

479

479

479

12.2018

3. Reabilitări

16.526

16.526

16.526

Primăria Municipiului Pitești

16.126

16.126

16.126

-Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

6.067

6.067

3.500

3.500

3.500

05.2019

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

5.633

5.633

3.600

3.600

3.600

12.2019

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Tudor Vladi.mirescu”

1.126

1.126

1.126

/7

1.126

1.126

12.2019

-Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

4.500

4.500

4.500

L1 l-.'.J.

|

4.500

4.500

12.2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare termică fațade - etapa a 11-a Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț”

335

335

335

335

335

12.2018

-Reabilitare termică și refacere hidroizolație sală de sport Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

644

644

644

644

644

12.2018

-Reabilitare termică Clădire cămin Liceul Tehnologic „Dacia”

707

707

707

707

707

12.2018

-Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

301

301

301

301

301

12.2018

-Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia”

359

359

359

359

359

12.2018

-Reabilitare clădire ateliere Liceul Tehnologic „Dacia”

892

892

92

92

92

12.2018

-Reabilitare rețea termică Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

329

329

329

329

329

12.2018

-Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

203

203

203

203

203

03.2019

-Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab”

430

430

430

430

430

03.2019

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

400

400

400

-Reabilitare și consolidare Colegiul Național „IC. Brătianu”

11.574

11.574

400

400

400

03.2018

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

869

869

869

Primăria Municipiului Pitești

869

869

869

-Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național „Zinca Goiescu”

364

364

364

364

364

03.2019

-Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu -Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

505

505

505

505

505

03.2019

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

8.423

8.423

8.423

B. Lucrări noi, din care:

5.204

>77^?

r. 1 \ -

A

5.204

5.204

Primăria Municipiului Pitești

284

- j (

284

284

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

274

274

274

274

274

12.2018

-Execuție branșament electric 3,80 Kw la club pentru bătrâni, strada Maior Gheorghe Șonțu, PT 517

10

10

10

10

10

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

2.800

2.800

2.800

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

2.120

2.120

2.120

-Amenajare teren minifotbal și teren tenis Parc Ștrand

694

694

694

694

694

12.2018

-Instalație paratrăznet plaja Tudor Vladimirescu

22

22

22

22

22

12.2018

-Modernizare loc dejoacă Parc Ștrand - zona Teatru de Vară

246

246

246

246

246

12.2018

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

665

665

665

665

665

12.2018

-Sistem de irigație și drenaj Parc Făget

228

228

228

228

228

12.2018

-Sistem de irigație automatizat Calea București

265

265

265

265

265

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.219

3.219

3.219

1. Proiectare

2.019

2.019

2.019

Primăria Municipiului Pitești

1.488

1.488

1.488

-Crearea de sisteme de închiriere biciclete (sistem de tip „bike-sharing”)

2.796

2.796

140

140

140

12.2019

-Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș

9.320

9.320

550

550

550

12.2018

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

18.640

18.640

373

373

373

12.2018

-Lucrări de conformare Parc Ștrand

50

50

50

50

50

12.2018

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

375

375

375

375

375

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

26

26

26

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

21

21

21

/A;

21

21

12.2018

-Amenajare spațiu pentru pregătirea hranei animalelor Grădina Zoologică

5

5

5

-------14—»

= {■: «'t;

r ) >

u

1

___

5

5

12.2018
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

505

505

505

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

100

100

100

100

100

12.2018

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2018

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

20

20

20

20

20

12.2018

-Modernizare loc dejoacă Parc Ștrand - zona Teatru de Vară

20

20

20

20

20

12.2018

-Sistem de irigație și drenaj Parc Făget

70

70

70

70

70

12.2018

-Sistem de irigație automatizat

90

90

90

90

90

12.2018

-Hală plaja Tudor Vladimirescu

20

20

20

20

20

12.2018

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

35

35

35

35

35

12.2018

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

50

50

50

50

50

12.2018

2, Dotări

1.200

1.200

1.200

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

12.2018

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

2.133

2.133

2.133

B. Lucrări noi, din care:

1.708

1.708

1.708

Primăria Municipiului Pitești

1.596

1.596

1.596

-Centru Multifuncțional Comunitar

760

760

760

760

760

12.2019

-Modernizare bloc locuințe sociale „Coremi”

836

836

836

836

836

12.2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

112

112

112

-Amenajare sediu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

866

866

112

112

112

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

425

425

425

1. Dotări

425

425

425

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

407

407

407

A*

407

407

12.2018

Primăria Municipiului Pitești

18

18

18

.77rr—

77

18

18

12.2018

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

23.757

23.757

23.757

A. Lucrări în continuare, din care:

553

-------------■ - -

553

553

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

553

553

553

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației 1SU pentru mansardă Primăria Municipiului Pitești

203

203

200

200

200

04.2018

-Amenajare spațiu arhivă Primărie

499

499

353

353

353

03.2018

B. Lucrări noi, din care:

6.626

6.626

6.626

Primăria Municipiului Pitești

5.268

5.268

5.268

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

7.722

4.200

4.200

4.200

12.2018

-Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești

1.068

1.068

1.068

1.068

1.068

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.100

1.100

1.100

-Extindere rețele de iluminat public

200

200

200

200

200

12.2018

-Reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr. 42 corp B

1.704

1.704

900

900

900

07.2019

Administrația Domeniului Public Pitești

258

258

258

-Sală de ceremonii funerare și grup sanitar Cimitir „Sf. Gheorghe”

258

258

258

258

258

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

16.578

16.578

16.578

1. Proiectare

3.057

3.057

3.057

Primăria Municipiului Pitești

2.937

2.937

2.937

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Râzboieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) -etapa I

8.994

8.994

180

180

180

12.2018

-Actualizare PUG

1.500

1.500

1.500

- A

Ir -ît*

1.500

1.500

08.2019

-Eficientizarea sistemului de iluminat din municipiul Pitești

23.000

500

500

fi

{.

s

500

500

12.2018

-Reabilitare Piața Primăriei

100

100

100

! ' cjîSir"

1 / 1

100

100

08.2018

-Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești

300

300

300

\ ■ V

7Î l

yy

300

300

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Casa Căsătoriilor din municipiul Pitești

25

25

25

25

25

12.2018

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

32

32

32

32

32

12.2017

-Realizare incubator de afaceri Pitești Business Hub

250

250

250

250

250

12.2018

-Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale Casa Cărții

50

50

50

50

50

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

120

120

120

-Reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr. 42 corp B

20

20

20

20

20

12.2018

-Reparație capitală clădire str. General Cristescu nr.

2 bis

100

100

100

100

100

12.2018

2. Dotări

3.164

3.164

3.164

Administrația Domeniului Public Pitești

1.571

1.571

1.571

1.571

1.571

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.593

1.593

1.593

1.593

1.593

12.2018

3. Reabilitări

8.516

8.516

8.516

Primăria Municipiului Pitești

8.516

8.516

8.516

-Reabilitare Piața Trivale

4.189

4.189

3.910

3.910

3.910

08.2018

-Reabilitare Piața Găvana

5.950

5.950

4.606

4.606

4.606

09.2018

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.241

1.241

1.241

Primăria Municipiului Pitești

1.241

1.241

1.241

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

1.241

1.241

1.241

Xx

1.241

1.241

09.2018

5. Achiziții imobile

600

/A

600

600

Primăria Municipiului Pitești

600

600

600

ZA

X   “

A Q\

600

600

12.2018

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

11.912

/' et £

11.912

11.912

A. Lucrări în continuare, din care:

60

i1 z

I” ■ ™

. _ ■

60

60

Primăria Municipiului Pitești

60

Y

60

60

-Canal pluvial zona Craiovei

1.533

1.533

60

\

60

60

06.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

11.852

11.852

11.852

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Proiectare

633

633

633

Primăria Municipiului Pitești

583

583

583

-Canalizare pluvială strada G-ral. Toma Ghenea

35

35

35

35

35

12.2018

-Actualizare Registrul Spațiilor Verzi din municipiul Pitești

150

150

150

150

150

12.2018

-Plan de acțiune pentru gestionarea și reducerea nivelurilor de zgomot în municipiul Pitești

78

78

78

78

78

12.2018

-Amenajare pădure și întreținerea culturii forestiere până la realizarea stării de masiv

5

5

5

5

5

12.2018

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

120

120

120

120

12.2019

-Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile (SEAF)

155

155

155

155

155

06.2019

-Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu

40

40

40

40

40

06.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

50

50

50

-Reparații capitale incinerator cadavre animale

50

50

50

50

50

12.2018

2. Dotări

11.219

11.219

11.219

Primăria Municipiului Pitești

6.165

6.165

11.208

11.208

11.208

12.2018

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

11

11

11

11

11

12.2018

Cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, din care:

735

735

735

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

735

735

735

1. Proiectare și execuție privind înlăturarea efectelor produse de calamități naturale

735

735

735

Primăria Municipiului Pitești

650

> / "Ț-

r

650

650

-Stabilizare mal de pământ Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

650

650

650

r Uf l! -

‘îp?

2 ■ 1 * "

11 â 1 b ■ /

650

650

12.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

85

J

*

.       .z-

/

85

85

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-împrejmuire cu balustrade de protecție dig Parc Lunca Argeșului

85

85

85

85

85

12.2018

Cap, 81.02 „Combustibili și energie”, din care:

1

1

1

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1

1

1

1. Proiectare

1

1

1

Primăria Municipiului Pitești

1

1

1

-Documentație tehnică autorizație desființare CET Găvana Pitești

1

1

1

1

1

12.2018

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

27.275

27.275

27.275

A. Lucrări în continuare, din care:

289

289

289

Administrația Domeniului Public Pitești

289

289

289

-Amenajare parcare și împrejmuire Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

289

289

289

289

289

12.2018

B. Lucrări noi, din care:

5.657

5.657

5.657

Primăria Municipiului Pitești

1.897

1.897

1.897

-Amenajare strada Grigore Alexandrescu

671

671

671

671

671

12.2018

-Modernizare strada Petre Ispirescu

425

425

361

361

361

12.2018

-Modernizare strada George Sion

273

273

218

218

218

12.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor

359

359

307

307

307

12.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada

Grigorești nr. 18A-18F și nr. 20

181

181

150

150

150

12.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș FN

206

206

190

190

190

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

3.760

3.760

3.760

-Modernizare Calea Craiovei din strada Frații

Golești până în zona Blocului 41

900

900

900

■m )r

900

900

12.2018

-Lărgire strada Maior Șonțu și strada C.A. Rosetti până la intersecția cu Bulevardul Republicii

2.000

2.000

2.000

gn¥

țagv-A | j

2.000

2.000

12.2018

-Modernizare strada Ștefan Chicoș

1.027

1.027

700

1

700

700

12.2019

-Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu nr.

10

160

160

160

-J/T:

. '<

/

160

160

12.2018

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

21.329

21.329

21.329


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Proiectare

5.002

5.002

5.002

Primăria Municipiului Pitești

4.646

4.646

4.646

-Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești

9.320

9.320

154

154

154

12.2018

-Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători

39.937

790

790

790

790

12.2018

-Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)

559

10

10

10

10

12.2018

-Managementul parcărilor și implementarea de panori informative la intrarea în municipiul Pitești (5 panouri)

4.567

90

90

90

90

12.2018

-Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia

27.960

552

552

552

552

12.2018

-Crearea unei baze de date GIS cu Informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

233

5

5

5

5

12.2018

-Achiziționarea de autobuze ecologice-Studiu de oportunitate

93.200

132

132

132

132

12.2018

-îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești

14.134

280

280

280

280

12.2018

-Reabilitare pod zona S C. Hidroconstrucția S.A.

280

280

280

280

280

12.2018

-Lucrări de conformare pod peste Râul Doamnei

1.251

1.251

1.251

1.251

1.251

07.2019

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărăcineni, jud. Argeș

163.100

345

345

Z

345

345

09.2019

-Amenajare strada Grigore Alexandrescu

50

50

50

/' -

<

■ / ' ' i: .- -

50

50

12.2018

-Pasaj rutier străzile Craiovei-Târgul din Vale

155

155

155

■ . 1 / ...

)

dl--------

155

155

12.20180

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

16.249

16.249

155

155

155

12.2018

-Construirea/modemizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere în municipiul Pitești

6.929

6.929

155

155

155

12.2018

-Pasaj Lânăriei

30.642

30.642

155

155

155

12.2018

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

87

87

87

87

87

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

356

356

356

-Modernizare strada Ștefan Chicoș

10

10

10

10

10

12.2018

-Reabilitare strada Vasile Lupu

21

21

21

21

21

08.2018

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

23

23

23

23

23

08.2018

-Reabilitare strada Dumbravei

25

25

25

25

25

08.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă Aleea Nicolae Tătic

21

21

21

21

21

08.2018

-Reabilitare strada Cuza Vodă

21

21

21

21

21

08.2018

-Reabilitare Calea Drăgășani

29

29

29

29

29

04.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada

Grigorești nr. 18A-18F și nr. 20

23

23

23

23

23

08.2018

-Lărgire strada Maior Șonțu și strada C.A. Rosetti până la intersecția cu Bulevardul Republicii

23

23

23

23

23

06.2018

-Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu nr.

10

70

70

70

70

70

12.2018

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș FN

20

20

20

20

20

12.2018

-Reabilitare strada Trivale

70

70

70

70

70

12.2018

2. Dotări

3.186

3.186

3.186

Primăria Municipiului Pitești

1.430

1.430

1.430

1.430

1.430

12.2018

Administrația Domeniului Public Pitești

1.756

1.756

1.756

(• ss.

1.756

1.756

12.2018

3. Reabilitări

13.141

13.141

13.141

Primăria Municipiului Pitești

7.649

. ■!

1 x     A

7.649

7.649

-Reabilitare strada Banat

3.056

3.056

2.330

1’ ■ ' >

1 ‘ - k

1 l'U

2.330

2.330

12.2018

-Reabilitare strada Barbu Ștefănescu Delavrancea

439

439

345

1 I            .1

1 -- "

----——

1                                I1

■j Zjl- II

345

345

12.2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

1.366

1.366

1.366

12.2018

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

1.302

1.013

1.013

1.013

12.2018

-Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și B-dul Republicii)

2.140

2.140

1.645

1.645

1.645

12.2018

-Reabilitare strada Vasile Lupu

875

875

300

300

300

12.2019

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

431

431

150

150

150

12.2019

-Reabilitare strada Trivale

2.012

2.012

500

500

500

12.2019

Administrația Domeniului Public Pitești

5.492

5.492

5.492

-Reabilitare strada Dârzu

3.688

3.688

1.948

1.948

1.948

12.2018

-Reabilitare Calea Drăgășani

3.544

3.544

3.544

3.544

3.544

12.2018

Lista de dotări a Poliției Locale a Municipiului Pitești

pe anul 2018

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Calculator

buc.

5

27

2

Inverter AC

buc.

4

16

3

Sistem, de monitorizare video

buc.

1

500

TOTAL

543

Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2018

Capitolul 67,02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Tractoras de tuns iarba

*

buc.

2

42

2

Aspirator frunze

buc.

2

5

3

Aspirator submersibil

buc.

1

50

4

Ecran multimedia

buc.

1

130

5

Culoar bazin

buc.

14

85

6

Pompă recirculare patinoar

buc.

1

7

7

Pompă fântână arteziană

buc.

5

95

8

Sistem supraveghere video și acces Bazin Olimpic

buc.

1

30

9

Ecran (tabelă) Bazin Olimpic

buc.

1

300

10

Blockstart

buc.

20

425

11

Aparat aer condiționat

buc.

1

6

12

Dezumidificator fântână arteziană Parc

Lunca Argeșului

buc.

2

25

TOTAL

1.200

70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație ornamentală

buc.

50

580

2

Sistem profesional - cititoare bancnote cash code - parcometre

buc.

15

53

3

Aparat de spălat cu presiune

buc.

1

11

4

Mașină profesională de numărat și verificat bancnote

buc.

2

12

5

Calculator

buc.

3

15

6

Imprimanta laser color format A3

buc.

1

10

7

Căsuțe din lemn pentru comerț stradal

buc.

6

45

8

Autoutilitară cu plaformă ridicătoare

buc.

1

400

9

Centrală termică

buc.

1

10

10

Ecran multimedia

buc^x

- ■'v-

300

11

Sistem de alarmă atelier electric

V - 7

12

Totem luminos

*6' \ ■!

150

TOTAL

V'

te#? /,-

i ]f 1.593

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Aparat de spălat cu presiune

buc.

1

11

TOTAL

r ii

Redistribuirea între unități a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești

Denumirea unității

Clasificai

ia bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

o

1

2

3

4

5

6

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”

65.02

04

02

20.01

32

total

32

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”

65.02

04

02

20.01

20

total

20

Școala Gimnazială

1    „Mircea cel Bătrân”

65.02

04

01

20.01

50

1               total

50

. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

65.02

04

01

20.01

50

50

Școala Gimnazială „Traian”

65.02

04

01

20.01

__

37

r           total

37

1 Liceul de Arte „Dinu

1            Lipatti”

65.02

04

02

20.01

20

j               total

20

' Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

65.02

04

01

20.01

4

total

4

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

65.02

04

01

20.01

50

total

50

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

65.02

04

01

20.01

32

total

' Grădinița cu Program

Prelungit ..Armonia”

65.02

03

0!

20.01

- —

___52

15

total

75

Grădinița cu Program Prelungit „Pui de Lei”

65.02

03

01

20.01

13

total

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

65.02

03

01

20.01

ffXX

30

X X

total

■ 30

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

65.02

03

01

20.01

(!s?v

qn'

x L'10

total

Grădinița cu Program Normal „Istețel”

1 65.02

03

01

20.01

_■■ ■   15

total

75

TOTAL

189

189

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2018

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

51.02

01

03

10

iO.Ol

-45

54.02

10

51F

51.01

-140

65.02

04

02

71

71.01

140

67.02

03

30

51F

51.01

20

68.02

50

50

57

57.02

13

70.02

03

01

71

71.01

200

50

20

20.19

200

81.02

06

40

40.03

1.300

84.02

03

02

40

40.03

1.000

03

71

71.03

8.875

Total

11.563

Poliția Locală a Municipiului Pitești

61.02

03

04

10

10.01

-156

10.02

-25

10.03

-19

71

71.01

9

Total

-191

Grădinița cu Program Nc

„Istețe!”

rmal

65.02

03

01

20

20.01

15

Total

15

Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

65.02

03

01

20

20.01

15

Total

15

Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”

65.02

03

01

59

59.40

-45

Total

’ -45

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

65.02

03

01

20

20.01

10

Total

/t?

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

65.02

03

01

20

20.01

30

Total

30

Grădinița cu Program Prelungit „Pui de Lei”

65.02

03

01

20

20.01

13

Total

13

Școala Gimnazială „Nicole

Simonide”

65.02

04

01

20

20.01

32

Total

32

Școala Gimnazială „Ion

Minulescu”

65.02

04

01

59

59.17

214

Țț,

59.40

-57

Total

L

157

0

1

2

3

4

5

6

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

65.02

04

01

59

59.40

-42

total

-42

Școala Gimnazială „Traian”

65.02

04

01

20

20.01

-37

59

59.40

-33

Total

-70

Școala Gimnazială „Nicolae

Bălcescu”

65.02

04

01

59

59.40

-54

Total

-5£

Școala Gimnazială „Tudor

Arghezi”

65.02

04

01

20

20.01

4

Total

4

Școala Gimnazială „Marin

Preda”

65.02

04

01

59

59.40

-64

Total

-64

Școala Gimnazială „Mihai

Eminescu”

65.02

04

01

20

20.01

-50

59

59.40

-70

Total

-120

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

65.02

04

01

20

20.01

50

50

Școala Gimnazială „Mircea cel

Bătrân”

65.02

04

01

20

20.01

-50

59

59.40

-74

Total

-124

Școala Gimnazială „Alexandru

Davila”

65.02

04

01

59

59.40

-57

Total

-57

Școala Gimnazială „Adrian

Păunescu”

65.02

04

01

59

59.40

-43

Total

-43

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

65.02

03

01

59

59.40

-4

r 02

59

59.40

-24

04

01

59

59.40

'             -25

Total

-53

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

65.02

04

01

59

59.40

-41

total

-41

Școala Gimnazială „Matei

Basarab”

65.02

04

01

59

59.40

-51

Total

-57

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

65.02

03

02

59

59.40

-10

04

01

59

59.40

-46

Total

-56

Colegiul Național „Ion C.

Brătianu”

65.02

04

02

59

59.40

-82

Total

Xj

) NI Ă /v '/N

-82

Colegiul Național „Zinca

Golescu”

65.02

k{

\ 59

59.40

-78

Total

j! x

MU *

-

-780

1

2

3

4

5

6

Colegiul Național „Alexandru Odobescti”

65.02

04

02

59

59.40

-70

Total

-70

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”

65.02

04

02

20

20.01

-20

59

59.40

-46

Total

-66

Liceul Teoretic ..Ion Barbu”

65.02

04

02

59

59.40

-36

Total

-36

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

65.02

04

02

59

59.40

-45

Total

-45

Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

65.02

04

02

59

59.40

-55

Total

-55

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

65.02

04

02

20

20.01

20

59

59.40

-74

Total

-54

Liceul Tehnologic „Dacia”

65.02

04

02

59

59.40

-71

Tota/

-71

Liceul Tehnologic „Astra”

65.02

04

02

59

59.40

-6Î1

Total

-61

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

65.02

04

02

59

59.40

-33

Total

-33

Colegiul Tehnic „Dimitrie

Dima”

65.02

04

02

20

20.01

-32

59

59.40

-15

03

59

59.40

-1

05

59

59.40

-2

Total

-50

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

65.02

04

02

59

59.40

-55

Total

-55

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

65.02

04

02

59

59.40

-36

Total

-36

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

66.02

50

50

10

10.01

604

10.02

105

10.03

14

20

20.01

3

20.05

2

68.02

11

10

10.01

-165

50

50

10

10.01

-200

Total

363

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

67.02

05

03

10

10.01

-50

70.02

06

r\ M

>x,10

10.01

14

>>’     v-J     X

20.01

500

50 /

10.01

154

-X

-? /   /          v

/—u

10.03

3

■" Ml T0

1

r 2

3

4

5

6

71

71.01

150

71.03

400

74.02

50

10

10.01

-20

Total

7.757

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

20

20.05

15

70.02

50

10

10.01

6

74.02

05

01

20

20.01

843

84.02

03

03

10

10.01

69

20

20.01

86

20.02

-15

71

71.03

-8.875

Total

-7.871