Hotărârea nr. 377/2018

HCL privind predarea catre MDRAP amplasament pt sala sport Tudor Arghezi

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I. SA” , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect-pilot - Sală de educație fizică școlară” pentru Școala Gimnazială Tudor Arghezi din municipiul Pitești, str.Horia, Cloșca și Crișan, Județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.51566/31.10.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52095/2018,   nr.52096/2018,   nr.52097/2018,   nr.52098/2018,

nr.52099/2018;

Văzând prevederile Legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale art.36 alin.(2) litera „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr.16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I. SA”, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I. SA”, pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul Pitești, Strada Horia, Cloșca și Crișan, județul Argeș, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, în suprafață de 834 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr.99755, nr. topo 99755, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I. SA” a obiectivului de investiții „Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară” pentru Școala Gimnazială Tudor Arghezi din municipiul Pitești, Strada Horia, Cloșca și Crișan, județul Arge


Art.2. Amplasamentul prevăzut la alin.(l) se predă vj documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoa

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către /Consilii^ Locăl al Municipiului Pitești a cheltuielilor pentru racordurile la utilități                      1,

gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).Art.4. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

5

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6. Direcția Tehnică, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Dezvoltare Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora precum și „C.N.I. SA” de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDI
Pitești

Nr. 377 din 01.11.2018