Hotărârea nr. 364/2018

HCL privind aprobarea Planului de zgomot

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea „Planului de acțiune pentru gestionarea si reducerea nivelurilor de zgomot în municipiul Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 48071 din 10.10. 2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.49055/2018, nr.49056/2018, nr.49057/2018, nr.49058/2018, nr.49059/2018;

-Procesul-verbal întocmit de către comisia constituită la nivelul județului Argeș pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acțiune privind zgomotul, înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Argeș sub nr. 21628 din 02.10.2018;

Văzând și prevederile art. 36 alin. (4) lit. ,,f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.678/1344/915/1397 din 30 iunie 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor, precum și ale Ordinului comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile, ministrului transporturilor, ministrului sănătății publice, ministrului internelor și reformei administrative, nr. 152/558/1119/532/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită și a modului de aplicare a acestora la elaborarea planurilor de acțiune;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă „Planul de acțiune pentru gestionarea și reducerea nivelurilor de zgomot în municipiul Pitești”, denumit în continuare Plan, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Planul aprobat potrivit alin. (1) este valabil timp de 5 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Planul, în format electronic și pe suport de hârtie, se arhivează la Direcția Tehnică, după cum urmează:

  • a) 1 exemplar la Serviciul Tehnic,

  • b) 1 exemplar la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Arhitect Șef, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Administrația Domeniului Public Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 364 din 18.10.2018