Hotărârea nr. 350/2018

HCL privind aprobare tarife Zavaidoc

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifului pentru accesul la Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche „Zavaidoc” - ediția a XIII - a

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.47654/09.10.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.49055/2018, nr.49056/2018, nr.49057/2018, nr.49058/2018, nr.49059/2018;

-Adresa Centrului Cultural al Municipiului Pitești nr. 1939/09.10.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.47653/09.10.2018;

Văzând prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată, ale Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, republicată, precum și ale H.C.L. nr.223/12.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural al Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l (1) Se aprobă tariful de 20 lei/persoană pentru accesul la spectacolul susținut în cadrul Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche „Zavaidoc” - ediția a XIII - a, în data de 24 noiembrie 2018.

(2) Tariful include taxele pentru U.C.M.R.-A.D.A., timbrul Crucii Roșii (1%), impozitul pe spectacol și timbrul monumentelor istorice (2%).

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și Centrul Cultural al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 350 din 18.10.2018