Hotărârea nr. 346/2018

HCL privind executia bugetului MP la 30.09.2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 30.09.2018

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 48387/2018 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.49055/2018, nr.49056/2018, nr.49057/2018, nr.49058/2018, nr.49059/2018;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă execuția bugetului municipiului Pitești la data de 30.09.2018, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice.

Pitești,

Nr. 346 din 18.10.2018


Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.


DETALIATĂ LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+48.02)

00.01

252.546

218.317

230.937

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

206.105

182.232

200.510

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

247.130

213.466

211.642

A.

VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

224.438

192.592

194.221

Al.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 0

00.04

125.332

108.368

107.995

Al LA

1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

3.279,00

2.450

2.027

Impozit pc profit (cod 01.02.01)

01.02

3.279,00

2.450

2.027

Impozit pe profit de la agenți economici *)

01.02.01

3.279

2.450

2.027

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

122.053

105.918

105.968

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1.735

1.600

377

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul p

03.02.18

1.735

1.600

377

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

120.318

104.318

105.591

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

120.318

104.318

105.591

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPI I .

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cot

05.02

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

36.429

33.032

39.750

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

36.429

33.032

39.750

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

30.281

27.500

33.657

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

4.226

3.732

4.130

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1.922

1.800

1.963

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.(

00.10

62.654

51.171

46.458

Sume defalcate din TVA (cod

11.02

41.042

31.251

25.048

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

38.897

29.364

23.161

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor loca

11.02.06

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

Alt

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2.145

1.887

1.887

:e impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

147

140

117

Impozit pe spectacole

15.02.01

147

140

117

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarca de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

21.465

19.780

21.293

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

12.216

11.300

12.718

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.618

3.280

2.974

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

5.631

5.200

5.601

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

23

21,00

18

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

23

21,00

18

Alte impozite si taxe

18.02.50

23

21,00

18

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

22.692

20.874

17.421

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

12.523

12.001

9.072

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

12.523

12.001

9.072

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor nați

30.02.01

1.801

1.801

1.512

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.009

9.500

7.181

...

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

10.009

9.500

7.181

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

713

700

379

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

713

700

379

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+:

00.14

10.169

8.873

8.349

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02,10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

296

261

218

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

0

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in ere

33.02.10

295

260

218

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecț

33.02.27

0

0

0

| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

1

1

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

102

102

7

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

102

102

7

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

6.444

5.430

5.041

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6.410

5.400

5.032

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume

35.02.03

0

0

0

i Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

34

30

9

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.327

3.080

3.083

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

18

16

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

3.239

3.000

3.023

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

59

54

55

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02+36.02

36£2^

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii

3^2.32.02

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii

46.02.3^

0.

0

0

Alte venituri

/ 3^0.50

11

10

5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.

1 3t02

■0

0

0

Donații si sponsorizări

3î.i)2,01

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

ti

0

0DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

0

‘Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

17

17

916

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.C

39.02

17

17

916

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

829

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

17

17

87

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

13.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

13.000

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din

40.02.06

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

\

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

0

13.000

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5.244

4.679

5.161

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (

00.18

5.244

4.679

5.161

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+ +42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+ +42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51 + +42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la

42.02

5.244

4.679

5.161

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor

42.02.10

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare**)

42.02.15

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

Subvenții de ta bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

// <?•/--

F/P

"■'x. ■'S A

i ••■A

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele i locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

5       /      ’

0

•4     \ - U

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

V? 1

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-so

42.02.35

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

5.230

4.665

4.665

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementa

42.02.42

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

9

9

9

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

9

9

9

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

128

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

327

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare laferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

5

5

32

! Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

“o1

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si

43.02.04 y

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

/

43.02.0?

vA

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate**)

43.02|j8

x

X

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prcfinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02V

155

II

218

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01 \

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

155

155

218

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

22

22

211

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

133

133

7

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

252.369

218.140

216.316

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

206.088

182.215

186.594

I.

VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

247.130

213.466

211.642

A.

VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

224.438

192.592

194.221

Al

. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 0

00.04

125.332

108.368

107.995

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

3.279

2.450

2.027

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

3.279

2.450

2.027

DENUMIREA INDICA T ORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

3.279

2.450

2.027

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE       (cod 03.02+04.02)

00.06

122.053

105.918

105.968

Im

pozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1.735

1.600

377

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul p

03.02.18

1.735

1.600

377

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

120.318

104.318

105.591

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

120.318

104.318

105.591

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPI I

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice

(coc

05.02

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A2

IMPOZIT PE SALARII - TO TAL    - Restante anii anteriori - (cod 06

06.02

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

36.429

33.032

39.750

Im

pozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

36.429

33.032

39.750

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

30.281

27.500

33.657

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

4.226

3.732

4.130

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1.922

1.800

1.963

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.1

00.10

62.677

51.192

46.476

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

41.042

31.251

25.048

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

38.897

29.364

23.161

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor loca

11.02.06

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2.145

1.887

1.887

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

(Taxe hoteliere

12.02.07

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01 + 15.02.50)

15.02

147

140

117

Impozit pe spectacole

15.02.01

147

140

117

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pc desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

21.465

19.780

21.293

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

12216

11.300

12.718

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

Impozit pe mijloacele dc transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

'Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.618

3.280

2.974

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

5.631

5.200

5.601

A6

. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

23

21

18

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

23

21

18

Alte impozite si taxe

18.02.50

23

21

18

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

22.692

20.874

17.421

CI

. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

•A

12.523

12.001

9.072

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.0230)

30-02 \

12.523

12.001

9.072

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și campaniilor nați

30.02.01 '

1.801

1.801

1.512

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.009

9.500

7.181

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile pubîljce 5

30.02.05:30

10.009

9.500

7.181

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02/08

713

700

379

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

713

700

379

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+:

00.14

10.169

8.873

8.349

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

296

261

218

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in ere

33.02.10

295

260

218

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecț

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

I

1

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

102

102

7

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

102

102

7

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

Amenzi, pcnalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

6.444

5.430

5.041

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

6.410

5.400

5.032

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

6.410

5.400

5.032

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

34

30

9

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.327

3.080

3.083

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

18

16

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

3.239

3.000

3.023

Taxe speciale

36.02.06

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executări

36.02.14

59

54

55

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.03)

36.02.32

0

“ol

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

Alte venituri

36.02.50

11

10

5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.

37.02

“o1

0

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus*)

37.02.03

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02,10

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tcmppfare de casă ale secțiunii de funcționare**)                             /

40.02.11

\ X

X

X

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50 ..

* A

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5.239

4.674

4.674

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (

00.18

5.239

4.674

4.674

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 +42.02.Ț5

+42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02$?)

■' ' 1‘< ■’ / C

42.02

■■

5.239

4.674

4.674

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

6^

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,

4Z.fe.34

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-so

42.02.35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

5.230

4.665

4.665

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementa

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

9

9

9

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

9

9

9

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate**)

43.02.08

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

177

177

14.621

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

17

17

13.916

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02)

36.02.32

—ol

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

0

In. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

17

17

916

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.C

39.02

17

17

916

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

829

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

17

17

87

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10 z

'        1-21 i\ ■

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16/

0

0

13.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.0#

/r-—$

0

13.000

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

1 ~

40.02 13?

7

X

1                 '                 •• • i

1= fl

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

4O.oi'j4 \

p

0

13.000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

oo. IV';

5

//     5

487

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (

00.18\

5

5

487

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51 +

42.02

5

5

487

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

128

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

327

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

5

5

32

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

155

155

218

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

155

155

218

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

22

22

211

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

| Prefinanțare

48.02.02.03

133

133

7
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

ORDINE PUBLICA Șl SIGURANȚĂ NAȚIONAL/^ (cod 61.02.03+61.02.05+

61.02

14.200

11.078

8.858

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

12.536

9.414

8.475

Titlul I Cheltuieli de personal

10

10.796

8.045

7.736

Titlul II Bunuri și servicii

20

1.608

1.270

651

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

132

99

88

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.664

1.664

399

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.664

1.664

399

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

156.783

124.426

74.992

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

58.543

45.229

15.642

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59)

01

23.796

18.893

11.573

Titlul I Cheltuieli de personal

10

200

200

132

Titlul II Bunuri și servicii

20

16.579

13.161

7.887

Titlul VII Alte transferuri

55

2.179

1.918

1.900

Titlul VIII Asistență socială

57

1.881

1.139

834

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2.957

2.475

820

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

335

220

29

Cheltuieli de capițajjcod 71j

70

34.412

26.116

4.204

Titlul XII Active nefinanciare

71

34.412

26.116

4.204

SANATATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

5.315

4.735

4.620

Cheltuieli curente (cod 10-*-20+57)

01

5.315

4.735

4.620

Titlul I Cheltuieli de personal

10

5.182

4.622

4.561

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

52

47

23

Titlul VIII Asistență socială

57

40

30

23

Titlul IX Alte cheltuieli

59

41

36

13

Cheltuieli de capital (cod 71}

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.0

67.02

47.463

39.783

29.340

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55+57+59]

01

38.880

31.252

28.806

Titlul I Cheltuieli de personal

10

2.308

1.794

1.536

Titlul II Bunuri și servicii

20

20.243

16.147

14.535

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SF)

51

15.972

12.967

12.718

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

0

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

357

344

17

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SD)

51

160

160

160

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71]

70

8.423

8.371

401

Titlul XII Active nefinanciare

71

8.423

8.371

401

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

45.462

34.679

25.390

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+59]

01

39.863

30.360

24.813

Titlul I Cheltuieli de personal

\io

15.073

11.272

9.829

Titlul II Bunuri și servicii

20

2.007

1.679

1.285

Titlul VIII Asistență socială

” 51.

22.513

17.207

13.513

Titlul IX Alte cheltuieli

- 59|

270

202

186

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambdtaabȚle aferente cadrului financiar 2014-2020

58

4.428

3.148

227

Cheltuieli de capitjjJ<cod 7jj^

fi

1.171

1.171

364

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.171

1.171

364

Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

79.717

63.006

33.711

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.0

70.02

54.277

46.928

24.066

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

29.280

24.331

20.978

Titlul I Cheltuieli de personal

10

7.931

6.352

5.763

Titlul II Bunuri și servicii

20

21.250

17.894

15.172

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

0

sXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIATĂ LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAF! LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

369.046

289.381

184.049

CHELTUIELI CURENTE

01

251.979

198.267

171.176

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

66.845

51.486

48.060

TITLUL 11 BUNURI ȘI SERVICII

20

86.010

69.001

55.017

TITLUL III DOBÂNZI

30

3.800

1.910

2

TITLUL IV SUBVENȚII

40

43.500

36.400

36.400

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

3.335

1.391

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

17.972

14.551

14.302

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.179

1.918

1.900

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

24.434

18.376

14.370

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

4.104

3.434

1.335

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAI

58

5.386

3.976

617

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

111.091

86.548

12.384

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

111.091

86.548

12.384

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

390

390

389

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

390

390

389

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

-737

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.0:

50.02

33.339

23.783

18.009

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

24.314

19.008

16.583

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

22.650

17.359

16.132

Titlul I Cheltuieli de personal

10

18.650

14.096

13.792

Titlul II Bunuri și servicii

20

3.890

3.175

2.267

Titlul IX Alte cheltuieli

59

110

88

83

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0

0

-10

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

623

608

361

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.041

1.041

90

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.041

1.041

90

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10

54.02

5.225

2.865

1.424

Cheltuieli curente (cod 20+50+51j

01

5.185

2.825

1.384

Titlul II Bunuri și servicii

20

50

50

0

Titlul V Fonduri de rezervă

50

3.335

1.391

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SF)

51

1.800

1.384

1.384

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SD)

51

40

40

40

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01

55.02

3.800

1.910

2

Cheltuieli curente (cod 20+30)

01

3.800

1.910

2

Titlul II Bunuri și servicii

20

0

0

0

TitlulIII Dobânzi

30

3.800

1.910

2

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

0

0

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Cheltuieli curente (cod 51)

01

0

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

0

0

0

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ

5^02

14.200

11.078

8.858

APĂRARE (cod 60.02.02)

$0.02

J-----

\\ A WU# //

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

99

85

43

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

24.607

22.207

3.010

Titlul XII Active nefinanciare

71

24.607

22.207

3.010

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

Operațiuni financiare

79

390

390

389

Titlul XVI Rambursări de credite

81

390

390

389

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

25.440

16.078

9.645

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

13.580

10.383

9.590

Titlul I Cheltuieli de personal

10

100

78

53

Titlul II Bunuri și servicii

20

13.477

10.302

9.536

Titlul IX Alte cheltuieli

59

3

3

1

Titlul VII Alte transferuri (SD)

55

0

o

0

Cheltuieli de capita£[codi21j

70

11.860

5.695

55

Titlul XII Active nefinanciare

71

11.860

5.695

55

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

85.007

67.088

48.479

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE Șl DE MUNCĂ (co

80.02

215

215

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

215

215

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

215

215

0

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

22.558

19.001

19.000

Cheltuieli curente^cod 40]^

01

22.557

19.000

19.000

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

0

0

Titlul IV Subvenții

40

22.500

19.000

19.000

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1

1

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

1

1

0

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (c<

83.02

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

62.234

47.872

29.479

Cheltuieli curente (cod 10+20+40)

01

34.537

27.805

25.803

Titlul I Cheltuieli de personal

10

6.605

5.027

4.658

Titlul II Bunuri și servicii

20

6.797

5.276

3.661

Titlul IV Subvenții

40

21.000

17.400

17.400

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

135

102

84

Cheltuieli de capital (cod 71+72]

70

27.697

20.067

3.861

Titlul XII Active nefinanciare

71

27.697

20.067

3.861

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50

87.02

0

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-116.500

-71.064

46.888

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01 -49.02)

98.02

0

0

46.888

DEFICIT      (cod 49.02-00.01)

99.02

116.500

71.064

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

49.02

252.369

198.657

170.879

CHELTUIELI CURENTE

01

251.979

198.267

171.186

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

66.845

51.486

48.060

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

86.010

69.001

55.017

TITLULUI DOBÂNZI

30

3.800

1.910

2

TITLUL IV SUBVENȚII

\40

43.500

36.400

36.400

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

3.335

1.391

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

17.772

14.351

14.102

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.179

1.918

1.900

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1571 r" l

24.434

18.376

14.370

< "Xv' n&OA?>-MV

X;-?XVS/UUV^X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

4.104

3.434

1.335

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

390

390

389

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

390

390

389

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.0;

50.02

31.635

22.094

17.518

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

22.650

17.359

16.132

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

22.650

17.359

16.132

Titlul I Cheltuieli de personal

10

18.650

14.096

13.792

Titlul II Bunuri și servicii

20

3.890

3.175

2.267

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-10

Titlul IX Alte cheltuieli

59

110

88

83

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10

54.02

5.185

2.825

1.384

Cheltuieli curente (cod 20+50+51)

01

5.185

2.825

1.384

Titlul II Bunuri și servicii

20

50

50

Titlul V Fonduri de rezervă

50

3.335

1.391

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

1.800

1.384

1.384

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01

55.02

3.800

1.910

2

Cheltuieli curente^cod 20+30]

01

3.800

1.910

2

Titlul II Bunuri și servicii

20

Titlul III Dobânzi

30

3.800

1.910

2

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

Titlul XVI Rambursări de credite

81

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE

ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Cheltuieli curente^cod 5JJ^

01

0

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

0

0

0

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+

61.02

12.536

9.414

8.459

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

12.536

9.414

8.459

Titlul I Cheltuieli de personal

10

10.796

8.045

7.736

Titlul II Bunuri și servicii

20

1.608

1.270

651

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

132

99

88

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-16

Partea a 11I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

107.854

85.240

69.626

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

23.796

18.893

11.416

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59)

01

23.796

18.893

11.416

Titlul I Cheltuieli de personal

10

200

200

132

Titlul II Bunuri și servicii

20

16.579

13.161

7.887

Titlul VII Alte transferuri

55

2.179

1.918

1.900

Titlul VIII Asistență socială

57

1.881

1.139

834

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2.957

2.475

820

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-157

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

5.315

4.735

4.620

Cheltuieli curente (cod 10+20+57J

01

5.315

4.735

4.620

Titlul I Cheltuieli de personal

10

5.182

4.622

4.561

Titlul II Bunuri și servicii

20

52

47

23

Titlul VIII Asistență socială

57

40

30

23

Titlul IX Alte cheltuieli

' W A

41

36

13

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67^0

67.02—

38:1(80

31.252

28.791

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55+57+59)

01

38^0

31.252

28.791

Titlul I Cheltuieli de personal

10

"-2.308

1.794

1.536

Titlul II Bunuri și servicii

20

120.243

16.147

14.535

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

, 51

/. £15.972

12.967

12.718

Titlul VII Alte transferuri

55

Titlul VIII Asistență socială

57

Xis? /LII.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul IX Alte cheltuieli

59

357

344

17

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-15

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

39.863

30.360

24.799

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+59]

01

39.863

30.360

24.813

Titlul I Cheltuieli de personal

10

15.073

11.272

9.829

Titlul II Bunuri și servicii

20

2.007

1.679

1.285

Titlul VIII Asistență socială

57

22.513

17.207

13.513

Titlul IX Alte cheltuieli

59

270

202

186

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-14

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.0

70.02

29.670

24.721

21.068

Cheltuieli curente (cod 10+2<0+57]

01

29.280

24.331

20.978

Titlul I Cheltuieli de personal

10

7.931

6.352

5.763

Titlul II Bunuri și servicii

20

21.250

17.894

15.172

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

99

85

43

Operațiuni financiare

79

390

390

389

Titlul XVI Rambursări de credite

81

390

390

389

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-299

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

13.580

10.383

9.590

Cheltuieli curente (cod 10+20]

01

13.580

10.383

9.590

Titlul I Cheltuieli de personal

10

100

78

53

Titlul II Bunuri și servicii

20

13.477

10.302

9.536

Titlul IX Alte cheltuieli

59

3

3

1

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02

79.02

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (co

80.02

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

22.557

19.000

19.000

Cheltuieli curente (cod 40]

01

22.557

19.000

19.000

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

0

Titlul IV Subvenții

40

22.500

19.000

19.000

AGRICULTURĂ, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (c(

83.02

0

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

34.537

27.805

25.618

Cheltuieli curente (cod 10+20+40]

01

34.537

27.805

25.618

Titlul I Cheltuieli de personal

10

6.605

5.027

4.658

Titlul II Bunuri și servicii

20

6.797

5.276

3.661

Titlul IV Subvenții

40

21.000

17.400

17.400

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-185

Titlul IX Alte cheltuieli

59

135

102

84

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50

87.02

0

0

0

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

19.483

45.437

REZERVE

97.02

EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 00.01 SF-49.02 S

98.02

0

19.483

45.437

DEFICIT(cod 49.02 SF-00.01 SF)

99.02

0

0

0

CHELTU1ELILE SECȚIUNII DE DEZVOL TARE (cod

49.02 -

116.677

90.724

13.170

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                    #Z

XX

:■ \ 200

200

200

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

0

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

58

5.386

3.976

617

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

; 111.091

86.548

12.384

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

7 111.091

86.548

12.384

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

'// 0

0

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.0Î

50.02

1.704

1.689

491

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

1.664

1.649

451

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

623

608

361

Cheltuieli de capița^cod^TJj^

70

1.041

1.041

90

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.041

1.041

90

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10

54.02

40

40

40

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

40

40

40

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+

61.02

1.664

1.664

399

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.664

1.664

399

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.664

1.664

399

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

34.747

26.336

4.226

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

335

220

29

Cheltuieli de capița£(codi7jj

70

34.412

26.116

4.204

Titlul XII Active nefinanciare

71

34.412

26.116

4.204

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-7

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.0

67.02

8.583

8.531

549

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

160

160

160

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

Cheltuieli de capital (cod 71J

70

8.423

8.371

401

Titlul XII Active nefinanciare

71

8.423

8.371

401

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-12

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIAL,\ (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

5.599

4.319

591

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58

4.428

3.148

227

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.171

1.171

364

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.171

1.171

364

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

36.467

27.902

3.053

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.0

70.02

24.607

22.207

2.998

Titlul VII Alte transferuri

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

24.607

22.207

3.010

Titlul XII Active nefinanciare

71

24.607

22.207

3.010

Titlul XIII Active financiare

72

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-12

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

11.860

5.695

55

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

11.860

5.695

55

Titlul XII Active nefinanciare

71

11.860

5.695

55

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02

79.02

27.913

20.283

3.861

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ (co

80.02

215

215

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

215

215

0

Titlul X Active nefinanciare

71

215

215

0

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

1

1

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

1

1

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

1

1

0

Titlul XIII Active financiare

72

A

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VANAȚOARE (c<

83.02

0

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

27.697

20.067

3.861

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

o

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71+72]

70

27.697

20.067

3.861

Titlul XII Active nefinanciare

,7J;

27.697

20.067

3.861

Titlul XIII Active financiare

72

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50

■ S7.'02

0

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul X Active nefinanciare

71

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-116.500

-90.547

1.451

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01 SD-49.02 SD)

98.02

0

0

1.451

DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 2)    (cod 49.02 SD-00.01 !

99.02

116.500

90.547

0