Hotărârea nr. 345/2018

HCL privind rectificarebugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 48566/2018 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 49055/2018, nr. 49056/2018, nr. 49057/2018, nr. 49058/2018 și nr. 49059/2018;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul diminuării cu suma de 8 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 05 „Venituri din concesiuni și închirieri”, paragraful 30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 8,80 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 14 „Venituri din contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 1 mie lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 50 „Alte venituri”;

 • d) în sensul suplimentării cu „Transferuri voluntare, altele decât sponsorizări”;

 • e) în sensul suplimentării cu „Subvenții de la alte administrații”, publice”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor public^ șLaijtivităților   finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul' 20^8 se rectifică, Qupă cum urmează:                                                          )


suma de 12,45 mii lei la subvențiile”, subcapitolul


suma de 1.000 mii lei la subcapitolul 09 ..Su


capitolul 37.10

01 „Donații șicapitolul 43.10 pentru instituții

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 13 mii lei la capitolul 65.10 „învățământ44, subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 1 mie lei, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 2 mii lei, subcapitolul 11 „Servicii auxiliare pentru educație”, paragraful 03 „Internate și cantine pentru elevi”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 8,80 mii lei, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 1,20 mii lei;

 • b) în sensul diminuării cu suma de 10 mii lei la capitolul 65.10 „învățământ44, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 1.011,25 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.3. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 19/2018 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 20/2018 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2018 și H.C.L. nr. 28/2018 privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

îContrasemnează: SECREȚAR Andrei-Cătăiin Călueăru

Pitești

Nr. 345 din 18.10.2018

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 3^5 din/^/o.2018

Rectificarea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Pitești pe anul 2018

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2018

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

1

1

Alte venituri

36.10

50

1

1

Cheltuieli - Total, din care:

1

1

Bunuri și servicii

65.10

03

01

20

20.01

1

1

Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” Pitești pe anul 2018

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2018

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

2

2

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

2

2

Cheltuieli - Total, din care:

2

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65.10

04

01

20

20.05

2

2

Rectificarea bugetului Liceului Tehnologic „Dacia” Pitești pe anul 2018

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2018

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

0,00

0,00

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

-10,00

-10,00

Venituri din contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

8,80

8,80

Donații și sponsorizări

37.10

01

1,20

1,20

Cheltuieli - Total, din care:

0,00

0,00

Reparații curente

65.10

04

02

20

20.02

-5,00

-5,00

Alte cheltuieli

65.10

04

02

20

20.30

-5,00

-5,00

Hrană

65.10

11

03

20

20.03

8,80

8,80

Reparații curente

65.10

50

20

20.02

1,20

1,20

Rectificarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2018

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2018

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

1.011,25

1.011,25

Subvenții pentru instituții publice

43.10

09

1.000,00

1.000,00

Donații și sponsorizări

37.10

01

11,25

11,25

Cheltuieli-Total, din care:

1.011,25

1.011,25

Bunuri și servicii

67.10

05

01

20

20.01

30,00

30,00

Alte cheltuieli

67.10

05

01

20

20.30

981,25

981,25