Hotărârea nr. 341/2018

HCL privind acordarea unui mandat reprezentantilor CL in AGA la SC Salpitflor Green SA

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor ia S.C. Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.45294/26.09.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.45616/2018, nr.45617/2018, nr.45618/2018, nr.45619/2018, nr.45620/2018;

- Raportul privind numirea finală pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Salpitflor Green S.A al Comisiei de selecție, înregistrat sub nr.45276/26.09.2018;

- Raportul procesului de selecție a candidaților pentru postul de Membru în

Consiliul de administrație al S.C. Salpitflor Green S.A. întocmit de S.C. Bamett McCall Recruitment S.R.L., înregistrat sub nr.45082/26.09.2018;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. 9 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Dispoziției Primarului Municipiului Pitești nr.849/06.07.2018, privind constituirea Comisiei de selecție, precum și ale H.C.L. nr. 44/05.07.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Salpitflor Green S.A,

In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea administrativi nuRHe*. Inrnle nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :


Art.l Se aprobă Raportul privind numirea finală pentru poziția de niembru în

Consiliul de administrație al S.C. Salpitflor Green S.A, întocmit de Comisia de selecție și înregistrat sub numărul 45276/26.09.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului

Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Salpitflor Green S.A. în vederea formulării propunerilor privind numirile finale în funcția de membru în Consiliului de Administrație al S.C. Salpitflor Green S.A., din rândul candidaților selectați de către Comisia de selecție.

  • (2) Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Salpitflor Green S.A. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație, forma contractului de mandat, precum și remunerația fixă a administratorilor.

  • (3) Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Salpitflor Green S.A. sunt d-1 consilier Florea Daniel și d-1 consilier Tudosoiu Dumitru, desemnați prin H.C.L. nr.44/05.07.2016.

Art.3. Domnul consilier Florea Daniel, domnul consilier Tudosoiu Dumitru, și S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Majriana-Tatiana Predut

YX                                                            5

Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

J

Pitești

Nr. 341 din 27.09.2018