Hotărârea nr. 340/2018

HCL privind acordarea unor mandate reprezentantilor CL in AGA SC Apa Canal 2000 SA si SC Salubritate 2000 SA

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea unor mandate reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunările generale ale acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • -  Raportul nr. 45280/26.09.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.

45616/2018, nr. 45617/2018, nr. 45618/2018, nr. 45619/2018, nr. 45620/2018;

 • -  Adresa comună a S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A.,

nr.6831/754/04.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.40343/04.09.2018;

 • -  Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A. nr.l 16/30.08.2018, cu

privire la avizarea raportului referitor la schimbul de terenuri dintre S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Pitești și S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești;

 • -  Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A. nr.l8/30.08.2018, cu privire la schimbul de terenuri dintre S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești și S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești;

 • -  Adresa Administrației Domeniului Public al Municipiului Pitești, nr.8010/25.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.45028/25.09.2018;

Văzând și prevederile art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.551 pct.6, art.554 alin.(2), art.755 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.l09/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.43/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.C.L. nr.45/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Salubritate 2000 S.A., precum și ale Actelor constitutive ale S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2Q


în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației p nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l(l) Se acordă mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 1 in Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A. să voteze pentru majorarea, respectiv reducerea capitalului social al societății.

 • (2) Se acordă mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Salubritate 2000 S.A. să voteze pentru majorarea, respectiv reducerea capitalului social al societății.

 • (3) Măsura prevăzută la alin. (1) și alin. (2) privește un schimb de imobile dintre S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A., respectiv: „Teren intravilan și construcții situate în zona str. Obor (str. Abatorului nr. 4A conform Extras Carte Funciară), Pitești, județul Argeș”, cu „Teren intravilan situat în str. Dârzu nr.12 C (str. Caporal Dogaru conform Extras Carte Funciară), Pitești, județul Argeș”.

Art.2 (1) Aprobă constituirea unei servituți de trecere pe terenul situat în str. Obor, nr.3, aflat în administrarea Serviciului Administrarea Domeniului Public al Municipiului Pitești, în favoarea terenului care intră în patrimoniul S.C. Salubritate 2000 S.A. urmare schimbului de imobile menționat la art.l alin.(3).

 • (2) Datele de identificare ale drumului de servitute de trecere menționat la alin.(l) se stabilesc, de comun acord, de către Serviciul Administrarea Domeniului Public al Municipiului Pitești și S.C. Salubritate 2000 S.A.

 • (3) Servitutea se instituie pentru perioada în care terenul se află în proprietatea și folosința exclusivă a S.C. Salubritate 2000 S.A.

Art.3 împuternicește pe reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești în adunările generale ale acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A. ca, în numele și pentru Municipiul Pitești, să semneze actele adiționale la actele constitutive ale societăților, precum și actele constitutive actualizate, potrivit modificărilor privind capitalul social.

Art.4 Domnul consilier Gentea Cristian, domnul consilier Matei Ion, domnul consilier Bănică Iuliu-Radu și domnul consilier Preda Marin, S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A., Administrația Domeniului Public al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călui

Pitești

Nr. 340 din 27.09.2018