JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de agrement prestate de către

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 5781/05.02.2018 al Direcției Dezvoltare Locală ;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7387/2018, nr.7388/2018, nr.7389/2018, nr.7390/2018, nr.7393/2018;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, nr. 1468/26.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.4229/26.01.2018;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit.c) și d) și alin. (6) lit.a) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă tarifele pentru serviciile de agrement prestate de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile începând cu data de 01.03.2018.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești aprobă, prin decizie, programul de folosire a terenurilor, precum și alte măsuri apreciate ca necesare pentru derularea în bune condiții a activităților sportive.

Art.3. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, precum și Direcției Economice, Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu, de către Secretarul Municipiului Pitești.

H.C.L. nr.332/31.08.2011 privind aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement prestate de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.C.L. nr.477/22.12.2011 și H.C.L. nr.197/26.05.2016, își încetează aplicabilitatea începând cu data de 01.03.2018.

Prezenta hotărâre se publică în „Informația Piteștenilor”.Pitești

Nr. 34 din 15.02.2018

Anexa la H.C.L. nr. 34  / /i? 02.

Tarife pentru serviciile de agrement prestate de către

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești
Nr. crt.

Denumire serviciu

Tarif

1.

Intrare bazin - copii sub 10 ani, elevi, studenți, pensionari

10 lei/oră

2.

Abonament intrare bazin - copii sub 10 ani, elevi, studenți, pensionari

100 lei/12 ședințe

3.

Intrare bazin - adu Iți

15 lei/oră

4.

Abonament intrare bazin - adulți

120 lei/12 ședințe

5.

Viză medicală

5 lei/lună

6.

Acces saună - elevi, studenți, pensionari

15 lei oră

7.

Acces saună - adulți

30 lei/oră

8.

Abonament 2 servicii (bazin + saună)

200 lei/12 ședințe

9.

Acces plajă - copii sub 10 ani, elevi, studenți, pensionari

5 lei/persoană

10.

Acces plajă - adulți

10 lei/persoană

11.

A                        '

închiriere culoar pentru cluburi sportive: CSM, LPS și CSU

10 lei/oră/culoar

12.

Plimbare cu trenulețul - copii până la 14 ani

5 lei/plimbare

13.

Plimbare cu trenulețul - adulți

10 lei/plimbare

14.

Plimbare cu barca

10 lei/30 minute

15.

A

închiriere teren sintetic de fotbal

1.000 lei/oră

16.

închiriere teren sintetic de fotbal cu nocturnă

1.500 lei/oră

17.

închiriere teren fotbal I - Principal

10.000 lei/meci

18.

închiriere teren fotbal I - Principal cu nocturnă

20.000 lei/meci

19.

închiriere teren sintetic de fotbal pentru asociații sportive sau cluburi sportive cu sportivi de până la 16 ani

100 lei/oră

20.

închiriere teren sintetic de fotbal cu nocturnă pentru asociații sportive sau cluburi sportive cu sportivi de până la 16 ani

200 lei/oră

21.

închiriere teren fotbal I - Principal - pentru asociații sportive sau cluburi sportive cu sportivi de până la 16 ani

1.500 lei/meci

22.

închiriere teren natural de fotbal II, III, IV

1.000 lei/oră

23.

închiriere teren sintetic de fotbal pentru echipa de fotbal fete

gratuit

24.

închiriere loc pentru amplasare șezlong plajă

1,5 lei/zi/loc/șezlong


țr’SERVICIUL

- PUBLIC . , 2 DE EXPLOATARE tr A PATRIMONIULUI i municipiului -j pitești