Hotărârea nr. 339/2018

HCL privind aprobare PUD str Alunului nr 42-42A

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Alunului nr. 42-42A pentru investiția „Construire locuință P+3/4E și împrejmuire teren”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul cu nr. 44 150/20.09.2018 al Arhitectului Șef;

-Avizul Arhitectului Șef nr. 44 149/20.09.2018;

-Raportul de informare si consultare a publicului privind avizarea documentației nr.36158/03.08.2018;

  • - Avizul C.T.A.T.U. cu nr. 44 103/20.09.2018;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 45616/2018, nr. 45617/2018, nr. 45618/2018 și nr. 45619/2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 1119,00 m.p. măsurată, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Alunului nr. 42-42A, proprietatea S.C. HYDRA CONCEPT ALS S.R.L, pentru investiția: „Construire locuință P+3/4E și împrejmuire teren”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin. (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantului S.C. HYDRA CONCEPT ALS S.R.L., cu sediul social în Pitești, Bld. Republicii nr.164, camera 1, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 339 din 27.09.2018