Hotărârea nr. 330/2018

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.183-26.06.2018-organigrama+stat de functii Politia Locala a mun.Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

h

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 183/26.06.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 42722/14.09.2018 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 44198/2018, nr. 44199/2018, nr. 44201/2018, nr. 44202/2018 și nr. 44203/2018;

  • - Adresa nr. 7032/12.09.2018 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 41832/12.09.2018;

Văzând prevederile art. 11 alin. (3) lit. ”a” și ale art. 91 alin. (2) lit. ”a” teza a-II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 183/26.06.2018 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • a)  1 funcție publică de polițist local, nivel de studii S, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Ordine Publică, se transformă în polițist local, nivel de studii S, gradul profesional asistent;

  • b)  1 funcție publică de polițist local, nivel de studii S, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Protecția Mediului se mută definitiv în cadrul Compartimentului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal.

Art. II Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr.330 din 27.09.2018