Hotărârea nr. 326/2018

HCL privind aprobarea doc teh actualizate pt proiectul Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din mun.Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice actualizate pentru proiectul

„Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Pitești44

Consiliul Local al municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.41882/12.09.2018 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 44198/2018, nr.44199/2018, nr. 44201/2018, nr. 44202/2018 și nr. 44203/2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b“ și ale alin. (4) lit. ”d” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12. alin.

 • 1. lit. „a” din O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ghidului Solicitantului -Programul Operațional Regional 2014-2020, Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/l/Bl, POR/2018/3/3.l/C/1/7 REGIUNI, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea C - Iluminat Public, precum și ale H.C.L nr. 237/12.07.2018.

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă documentația tehnico-economică actualizată și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Pitești44, cu o valoare totală estimată, conform Devizului general actualizat, privind cheltuielile necesare realizării investiției, de 23.204.808,25 lei (inclusiv TVA), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C, apelul de proiecte nr.POR/2018/3/3.1/C/l /7REGIUNI.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art. 1, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Municipiului Pitești în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Pitești și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 27.09.2018, cu un număr de 21 voturi “pentru”, “abțineri“-, voturi “împotrivă44-, din totalul de 21 consilieri prezenți.

Pitești

Nr. 326 din 27.09.2018
Călugăru


Va

\A d L M


Curs valutar BNR, 02.07.2018

Proiectant

Furnizor: SERVELECT S.R.L

4.661|lei/€


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectului de investiții: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL PITEȘTI


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

Euro

Euro

Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

50,000.00

9,500.00

59,500.00

10,727.31

2,038.19

12,765.50

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

50,000.00

9,500.00

59,500.00

10,727.31

2,038.19

12,765.50

Total Capitol 1

100,000.00

19,000.00

119,000.00

21,454.62

4,076.38

25,531.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total Capitol 2

Ql°

1 0

1 21

l 21 2

CAPITOLUL 3

3.1

Studii

41,200.00

7,828.00

49,028.06

8,839.30

1,679.47

10,518.77

3.1.1. Studii de teren

32,200.00

6,118.00

38,318.00

6,908.39

1,312.59

8,220.98

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

9,000.00

1,710.00

10,710.00

1,930.92

366.87

2,297.79

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3,218.19

611.46

3,829.65

3.3

Expertizare tehnică

100,000.00

19,000.00

119,000.00

21,454.62

4,076.38

25,531.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

114,800

21,812

136,61^

24,629.91

4,679.68

29,309.59

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

47,800.00

9,082

56,882

10,255.31

1,948.51

12,203.82

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

12,000.00

2,280

14,280

2,574.55

489.17

3,063.72

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5,000.00

950.00

5,950.00

1,072.73

203.82

1,276.55

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

50,000.00

9,500

59,500

10,727.31

2,038.19

12,765.50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

20,000.00

3,800

23,800

4,290.92

815.28

5,106.20

3.7

Consultanță

129,000

24,510

153,510

27,676.46

5,258.53

32,934.99

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

109,000.00

20,710

129,710

23,385.54

4,443.25

27,828.79

3.7.2. Auditul financiar

20,000.00

3,800.00

23,800.00

4,290.92

815.28

5,106.20

3.8

Asistență tehnică

86,000

16,340

102,340

18,450.98

3,505.69

21,956.66

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantuluifla PIF)

0.00

0

59,500

0.00

0.00

12,765.50

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

40,000.00

7,600

47,600

8,581.85

1,630.55

10,212.40

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

10,000.00

1,900.00

11,900.00

2,145.46

407.64

2,553.10

3.8.2. Dirigenție de șantier

36,000.00

6,840

42,840

7,723.66

1,467.50

9,191.16

Total Capitol 3

506,000

96,140

602,140

108,560.39

20,626.48

129,186.87

CAPITOLUL 4

4.1

Construcții și instalații

6,572,439.22

1,248,763

7,821,203

1,410,092.09

267,917.50

1,678,009.58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

11,805,211.70

2,242,990

14,048,202

2,532,763.72

481,225.11

3,013,988.83

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

18,377,650.92

3,491,754

21,869,405

3,942,855.81

749,142.60

4,691,998.41

CAPITOLUL 5

5.1

Organizare de șantier

51,300.00

9,747.00

61,047.00

11,006.22

2,091.18

13,097.40

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

23,300.00

4,427.00

27,727.00

4,998.93

949.80

5,948.72

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

28,000.00

5,320.00

33,320.00

6,007.29

1,141.39

7,148.68

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

386,563.16

0.00

386,563.16

82,935.67

0.00

82,935.67

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

92,388.25

0.00

92,388.25

19,821.55

0.00

19,821.55

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

18,477.66

0.00

18,477.66

3,964.31

0.00

3,964.31

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

92,388.25

0.00

92,388.25

19,821.55

0.00

19,821.55

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

183,309.00

0.00

183,309.00

39,328.26

0.00

39,328.26

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

130,044.95

24,708.54

154,753.49

27,900.65

5,301.12

33,201.78

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

2,145.46

407.64

2,553.10

Total Capitol 5

577,908.11

36,355.54

614,263.65

123,988.01

7,799.94

131,787.95

CAPITOLUL 6

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

a

0

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

19,561,559.03

3,643,249.22

23,204,808.25

4,196,858.84

781,645.40

4,978,504.24

din care:

C + M (1.2 +1.3 ♦ 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6,695,739.22

1,272,190.45

7,967,929.67

1,436,545.64

272,943.67

1,709,489.31

Data: 11.09.2018

întocmit.


Beneficiar / Investitor,

Lucian DEOANCA, Inginer -Specialist in iluminatIndicatorii tehnico-economici pentru investiția „Creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Municipiul Pitești”

1. DATE GENERALE

Denumire obiectiv:

„Creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Municipiul Pitesti„

Amplasament:

Romania, Județul Argeș, Municipiul Pitești

Beneficiar:

U.A.T. Municipiul Pitești

Proiectant general:

VALEVERDE INTERNATIONAL S.R.L.,

Proiectant de specialitate: S.C Servelect S.R.L,str. Teleorman nr.33, Mun. Cluj Napoca

2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Proiectul vizeaza reabilitarea instalațiilor electrice existente și implemetarea unui sistem de telegestiune la nivelul fiecărui corp de iluminat pentru rețelele destinate exclusiv iluminatului public.

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZĂ DE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE A SIP PITEȘTI

Se propun următoarele lucrări:

 • - Demontarea aparatelor de iluminat existente

 • - Verificarea stării stâlpilor și fundațiilor acestora

 • - Identificarea cablurilor de alimentare defecte și înlocuirea acestora

 • - Demolarea stâlpilor și fundațiilor care nu pot fi îndreptați/ consolidați

 • - înlocuirea stâlpilor deteriorați cu stâlpi din oțel zincat

 • - înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat eficiente anergetic

 • - Montaj sistem solar pentru iluminat cu tehnologie LED max.70W pentru 3 dintre corpurile de iluminat.

Instalarea pe stâlpi și în punctele de aprindere a noului sistem de telegestiune.

La finalul implementării se va proceda la auditarea parametrilor luminotehnici asumați prin

proiect.


4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

1) Valoarea estimată a lucrării: 23.204.808,25 lei (inclusiv TVA)

din care C+M 7.967.929,67 lei (inclusiv TVA)

2) Durata de execuție: 29 luni

3) Principalii indicatori tehnici:

Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an) de la

1.769.300 kWh/an la 811.600 kWh/an

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2) de la 725.28 echiv. tone CO21a 324.64 echiv. tone CO2.

Indicator proiect

(suplimentari, în funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului la începutul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

Lungime sistem de iluminat public creat/modemizat/extins/reîntregit (m 1)1

63.468

63.468

Surse de energie regenerabila utilizate (nr.)

0

3

Nivel de iluminare mediu (lx)2

21,68

17,12

Nivel de luminanță medie menținută minimă (cd/m2)3

1,18

1,07

Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect

2077

2077

Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune

0

2077

Numărul de stâlpi instalați prin proiect

0

0

4) Valori financiare:

 • -  Valoare totală proiect: 23.204.808,25 lei din care

o Eligibil: 23.204.808,25 lei

o Neeligibil: 0,00 lei

5) Surse de finanțare;

 • -  FEDR + bugetul de stat (98% din cheltuielile elgibile): 22.740.712,08 lei

 • -  U.A.T. Municipiul Pitești (2% din cheltuielile eligibile): 464.096,17 lei

6) Contribuții:

 • -  Contribuție U.A.T.: 464.096,17 lei

 • -  Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 22.740.712,08 lei

Proiectant,

S.C Valeverde International S.R.L.