Hotărârea nr. 324/2018

HCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC Publitrans 2000 SA Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 42017/12.09.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 44198/2018, nr. 44199/2018, nr. 44201/2018, nr. 44202/2018 și nr. 44203/2018;

-Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A. nr.6609/12.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 41924/12.09.2018;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. nr.23/12.09.2018, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2018;

-Referat privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, înregistrat la S.C. Publitrans 2000 S.A. sub nr.6601/12.09.2018;

Văzând prevederile Legii privind societățile nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 41/15.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Publitrans 2000 S.A.;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Detalierea indicatorilor economico-fmanciari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești și repartizarea pe trimestre a acestora se rectifică, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 H.C.L. nr. 41/15.02.2018 se modifică în mod corespunzător, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mariana-Tatiana Preduț n/c "VI


Contrasemnează: secretar,


Andrei-Cătăliii Călii


-                 ■'*      1 - I

<• , Atu A “ I

Pitești

Nr. 324 din 27.09.2018

Anexa la H.C.L. nr..î3.Zj.H...../..^*f...P^.‘2O18

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora - rectificare 2018INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017

Prevederi an curent 2018

Propuneri rectificare 2018

%

%

Propuneri an curent 2018

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.06.2018

9=8/5*100

10=8/6a*100

din care:

conf.

H.C.UAGA

conform Hotărârii C.A.

conf.H.C.L./A GA

conform Hotărârii CA

Triml

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

40532

40532

41275

40888

40888

19847

0

0,00

0,00

9723

20111

30499

40888

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

40483

40483

41244

40857

40857

19832

0

0,00

0,00

9715

20096

30476

40857

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

20031

20031

19332

19330

19330

9297

0

0,00

0,00

5078

9947

14571

19330

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

19878

19878

18896

19035

19035

9223

0,00

0,00

5004

9798

14350

19035

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

153

153

436

295

295

74

0,00

0,00

74

149

221

295

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

20447

20447

21848

21471

21471

10516

0

0,00

0,00

4623

10121

15863

21471

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

20447

20447

21848

21471

21471

10516

0,00

0,00

4623

10121

15863

21471

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

8

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

5

5

56

56

56

19

0

0,00

0,00

14

28

42

56

f1)

din amenzi și penalități

15

1

1

1

1

1

1

0,00

0,00

1

1

1

1

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

4

4

55

55

55

18

0,00

0,00

13

27

41

55

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

49

49

31

31

31

15

0

0,00

0,00

8

15

23

31

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

49

49

31

31

31

15

0,00

0,00

8

15

23

31 ’•

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

38261

38261

37582

40044

40044

19471

0

0,00

0,00

9618

19760

29912

40044

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

36783

36783

36081

38424

38424

18710

100

0,28

0,26

9213

18950

28725

38524

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

10288

10288

9815

10945

10945

5327

69

0,70

0,63

2619

5433

8220

11014

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

8070

8070

7791

8681

8681

4245

118

1,51

1,36

2068

4285

6522

8799
INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017

Prevederi an curent 2018

■ Propuneri rectificare 2018

%

%

Propuneri an curent 2018

Aprobat

Realizat

Aprobat

- Realizat la

30.06.2018

9=8/5*100

10=8/6a*100

din care:

conf.

H.C.L/AGA

conform Hotărârii C.A.

conf.H.C.L./A GA

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

7736

7736

7478

8360

8360

4091

123

1,64

1,47

1934

4112

6316

8483 ’

b1 >

che.p.sch.aux.cons.anv, antidot

35

725

725

682

830

830

402

123

18,04

14,82

169

410

672

953

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

7011

7011

6796

7530

7530

3689

0,00

0,00

1765

3702

5644

7530

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

50

50

38

39

39

5

-5

-13,16

-12,82

7

18

27

34

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

282

282

275

282

282

149

0,00

0,00

127

155

179

282

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1211

1211

1193

1346

1346

669

-10

-0,84

-0,74

336

673

1009

1336

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

351

351

351

362

362

180

0

0,00

0,00

90

181

271

362

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat(persoane fizice)

43

351

351

351

362

362

180

0,00

0,00

90

181

271

362

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

860

860

842

984

984

489

-10

-1,19

-1,02

246

492

738

974

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1007

1007

831

918

918

413

-39

-4,69

-4,25

215

475

689

879

a)

cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.

47

75

75

58

60

60

21

-11

-18,97

-18,33

15

30

43

49

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

109

109

68

35

35

19

0,00

0,00

13

20

28

35

b1)

|cheltuieli privind consultanța juridică

49

109

109

68

35

35

19

0,00

0,00

13

20

28

35

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

21

21

15

23

23

4

0

0,00

0,00

6

12

17

23

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

15

15

11

11

11

2

0,00

0.00

3

6

8

11

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

6

6

4

12

12

2

0,00

0,00

3

6

9

12

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

2

2

1

1

1

0

1

100,00

100,00

1

1

2

2

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

28

28

24

15

15

4

0,00

0,00

4

7

11

15

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

14

14

13

3

3

1

2

15,38

66,67

1

2

5

5

-interna

65

3

3

2

3

3

1

0,00

0,00

1

2

3

3

-externa

66

11

11

11

0

0

0

2

18,18

0,00

0

0

2

2

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

47

47

43

43

43

20

0,00

0,00

11

21

32

43
INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017

Prevederi an curent 2018

Propuneri rectificare 2018

%

%

Propuneri an curent 2018

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.06.2018

9=8/5*100

10=8/6a*100

din care:

conf.

H.C.L/AGA

conform Hotărârii C.A.

conf.H.C.L./A GA

conform Hotărârii CA

Triml

Trim II

Trim III

An

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

123

123

119

120

120

59

0,00

0,00

30

60

90

120

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

313

313

263

336

336

151

-11

-4,18

-3,27

82

163

243

325

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

257

257

238

289

289

138

-9

-3,78

-3,11

72

144

217

280

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

39

39

13

29

29

12

0,00

0,00

7

15

22

29

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

16

16

11

6

6

1

-2

-18,18

-33,33

2

3

3

4

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

10

10

0

0,00

0,00

0

0

0

10

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

I6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

1

1

1

2

2

0

0,00

0,00

1

1

1

2

j)

alte cheltuieli

78

289

289

240

285

285

135

-18

-7,50

-6,32

53

161

223

267

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

233

233

229

93

93

45

0

0,00

0,00

35

48

81

93

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public

81

139

139

138

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

2

2

1

1

1

0

0,00

0,00

0

0

0

1

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

92

92

90

92

92

45

0,00

0,00

35

48

81

92

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

16367

16367

16172

17515

17515

8399

0

0,00

0,00

4091

8534

13012

17515

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

12910

12910

12780

16220

16220

7769

0

0,00

0,00

3765

7887

12041

16220

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

11550

11550

11550

14742

14742

7059

0

0,00

0,00

3450

7148

10933

14742

a) salarii de bază

89

7270

7270

7024

9445

9445

4534

0,00

0,00

2284

4640

6964

9445

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

4280

4280

4526

5297

5297

2525

0,00

0,00

1166

2508

3969

5297 -

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1360

1360

1230

1478

1478

710

0

0,00

0,00

315

739

1108

1478   .

a) ch 227/2 corn

eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 1015 privind Codul fiscal, cu modificările și iletările ulterioare, din care:

93

327

327

261

278

278

150

20

7,66

7,19

15

139

228

298

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

220

220

215

218

218

121

10

4,65

4,59

0

109

173

228

b) tichete de masă;

96

1033

1033

969

1200

1200

560

-20

-2,06

-1,67

300

600

880

1180

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

10C

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017

Prevederi an curent 2018

Propuneri rectificare 2018

%

%

Propuneri an curent 2018

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.06.2018

9=8/5*100

10=8/6a*100

din care:

conf.

H.C.L/AGA

conform Hotărârii C.A.

conf.H.C.L./A GA

conform Hotărârii CA

Triml

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

521

521

470

620

620

316

0

0,00

0,00

163

315

468

620

a) pentru directori/directorat

105

361

361

338

475

475

243

0,00

0,00

126

242

359

475

-componenta fixă

106

361

361

338

475

475

243

0,00

0,00

126

242

359

475

-componenta variabilă

107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

136

136

108

115

115

58

0,00

0,00

29

58

86

115

-componenta fixă

109

136

136

108

115

115

58

0,00

0,00

29

58

86

115

-componenta variabilă

110

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

24

24

24

30

30

15

0,00

0,00

8

15

23

30

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

2936

2936

2922

675

675

314

0,00

0,00

163

332

503

675

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

9895

9895

9865

9871

9871

4939

31

0,31

0,31

2468

4935

7412

9902

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

12

12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- I

către bugetul general consolidat

115

11

11

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

-1

către alți creditori

117

1

1

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

6

6

29

35

35

5

0,00

0,00

9

17

26

35

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

9877

9877

9836

9836

9836

4934

31

0,32

0,32

2459

4918

7386

9867

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

° i'

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

fl.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fi .2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

V

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2.1

)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd. 130), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

1478

1478

1501

1620

1620

761

-100

-6,66

-6,17

405

810

1187

1520

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

1478

1478

1501

1620

1620

761

-100

-6,66

-6,17

405

810

1187

1520

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

1478

1478

1501

1620

1620

761

-100

-6,66

-6,17

405

810

1187

1520

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017

Prevederi an curent 2018

%

%

Propuneri an curent 2018

Aprobat

Aprobat

Realizat la

Propuneri rectificare 2018

9=8/5*100

10=8/6a*100

din care:

conf.

H.C.L/AGA

conform Hotărârii C.A.

Realizat

conf.H.C.L./A GA

conform Hotărârii CA

30.06.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

2271

2271

3693

844

844

376

0

0,00

0,00

105

351

587

844

venituri neimpozabile

141

0

0

0

136

136

70

0,00

0,00

34

68

102

136

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

165

165

211

44

44

16

0,00

0,00

6

15

23

44

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

390

390

615

164

164

74

0,00

0,00

23

69

115

164

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care:(Rd 2)

144

40483

40483

41244

40857

40857

19832

0,00

0,00

9715

20096

30476

40857

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

20447

20447

21848

21471

21471

10516

0,00

0,00

4623

10121

15863

21471

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatiii cf.Legii anuale a bugetului de stat

146

144

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

147

12910

12910

12780

16220

16220

7769

0,00

0,00

3765

7887

12041

16220

a)

aplicare salariu minim pe aconomie

148

260

260

260

132

132

66

0,00

0,00

33

66

99

132

b)

creșteri de natura salariala aferenta reintregirii ca urmare a unor creșteri salariale

149

222

222

222

550

550

254

0,00

0,00

127

254

381

550

c)

modificări legislative pv.contributiile sociale

150

0

0

0

2508

2508

1254

0,00

0,00

627

1254

1881

2508

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

11550

11550

11550

14742

14742

7059

0,00

0,00

3450

7148

10933

14742

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

364

364

359

360

360

349

0,00

0,00

360

360

360

360

5

Nr.mediu de salariați

153

364

364

358

360

360

353

0,00

0,00

360

360

360

360

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd. 147 - rd.93*-rd.98)/Rd. 153]/12*1000

154

2881

2881

2914

3690

3690

1799

0,00

0,00

868

1794

2734

3686

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat

155

2845

2845

2863

3016

3016

1462

0,00

0,00

689

1461

2241

3016

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

111,22

111,22

115,21

113,49

113,49

56,18

0,00

0,00

26,99

55,82

84,66

113,49

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare =

163

7

Plăți restante

164

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

8

Creanțe restante, din care:

165

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

167

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- de la bugetul de stat

168

I

IINDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2017

Prevederi an curent 2018

Propuneri rectificare 2018

%

%

Propuneri an curent 2018

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.06.2018

9=8/5*100

10=8/6a*100

din care:

conf.

H.C.L7AGA

conform Hotărârii C.A.

conf.H.C.L./A GA

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0