Hotărârea nr. 315/2018

HCL privind numirea reprez CL in CA al GPP Piticot Barba-Cot

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

Raportul nr.41676/11.09.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44198/2018, nr. 44199/2018, nr. 44201/2018, nr. 44202/2018 și nr. 44203/2018;

Adresa nr.629/03.09.2018 a Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.40183/03.09.2018;

Văzând prevederile art.96 alin.(5) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) din anexa la Ordinul nr.4619/2014 al Ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L nr.503/21.12.2017 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2018-2019, completată prin H.C.L. nr. 217/12.07.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Bărbulescu Ilie, în calitate de reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot”, cu sediul în strada Alunului nr. 50A, Pitești.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mariana-Tatiâna Predut


w

s-


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 315 din 27.09.2018