Hotărârea nr. 312/2018

HCL privind numirea reprez CL in CA al Gradinitei Aschiuta

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței „Așchiuță” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

Raportul nr.41364/10.09.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44198/2018, nr. 44199/2018, nr. 44201/2018, nr. 44202/2018 și nr.44203/2018;

Adresa nr. 1122/04.09.2018 a Grădiniței „Așchiuță” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.40494/04.09.2018;

Văzând prevederile art.96 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) din anexa la Ordinul nr.4619/2014 al Ministrului educației naționale - Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.503/21.12.2017 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2018-2019, completată prin H.C.L. nr.217/12.07.2018;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează doamna consilier Bârlogeanu Marioara, în calitate de reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței „Așchiuță”, cu sediul în strada Intrarea Ion Bălăceanu nr. 5, Pitești.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Grădiniței „Așchiuță” Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mariana-Tatiana Preduț


\\ \


Andrei-Că


Pitești

Nr. 312 din 27.09.2018