Hotărârea nr. 309/2018

HCL privind aprobarea raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea uno rbunuri concesionate SC Apa Canal, scoase din functiune

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea unor bunuri concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., scoase din funcțiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • -  Raportul nr. 41349/10.09.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 44198/2018, nr. 44199/2018, nr. 44201/2018, nr. 44202/2018 și nr.44203/2018;

 • -  Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A., nr.6234/10.08.2018, înregistrată Primăria Municipiului Pitești sub nr.37776/14.08.2018;

  la


 • -  Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A. nr. 105/02.08.2018 cu privire la avizarea unui Raport de evaluare a unor materiale rezultate din dezmembrarea unor bunuri care aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești;

Văzând și prevederile art.36 alin (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 190/26.06.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri de retur concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației ptfȘiciȚp nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l) Se aprobă Raportul de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea unor bunuri concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești scoase din funcțiune și trecute din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești prin H.C.L. nr.190/26.06.2018, valorificabile ca deșeuri reciclabile, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (2) Raportul menționat la alin. (1) a fost întocmit de Comisia de evaluare, constituită în baza Deciziei Directorului General al S.C. Apă Canal 2000 S.A. nr. 105/02.08.2018;

 • (3) Lista deșeurilor recuperabile evaluate rezultate în urma dezmembrării mijloacelor fixe scoase din funcțiune și trecute din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești prin H.C.L. nr. 190/26.06,2018 este prevăzută în anexa nr.l la raportul de evaluare menționat la alin.(l).

Art.2. (1) S.C. Apă Canal 2000 S.A. organizează licitația publică deschisă cu strigare a bunurilor și/sau deșeurilor reciclabile prevăzute la art.l;

(2) Bunurile și/sau materialele care nu se pot valorifica prin vânzare se casează în condițiile legii.

Art.3. (1) Din sumele rezultate în urma vânzării bunurilor și/sau deșeurilor reciclabile, care se constituie venituri la bugetul local, se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitației, dovedite cu documente justificative.

(2) Virarea sumelor la bugetul local se face în termen de 5 zile de la încasarea acestora.

Art.4. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și S.C. Apă Canal 2000

S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 309 din 27.09.2018

S.C. APA CANAL 2000 ȘA. PITEȘTI


APROBAT


COMISIA DE EVALUARE

Nr.           /$•


PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRA ITE

S.C. APA CANAL 2000 S.A Pil EȘTI Mihai FOAMETE.


RAPORT DE EVALUAREA MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA UNOR BUNURI DE DOMENIUL PUBLIC APROBATE LA CASARE PRIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

SC APA CANAL 2000 SA PITEȘTI NR. 55/24.04.2018 SI TRECUTE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PITEȘTI IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICĂRII ACESTORA PRIN H.C.L. PITEȘTI NR. 190/26.06.2018 VALORIFICABILE CA DEȘEURI RECICLABILE

Prin Decizia nr. 55/24.04.2018 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitești, s-a aprobat casarea unor bunuri care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, bunuri inscrise in anexa la decizie. Scoaterea din funcțiune a acestora, trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Pitești in vederea casarii si valorificării, s-a făcut prin H.C.L. nr. 190/26.06.2018.

Prin Decizia nr. 06/30.01.2017 emisa de către Consiliului de Administrație al S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitești, s-a constituit Comisia de Evaluare a bunurilor casate si/sau a materialelor reciclabile, rezultate din dezmembrarea acestora in cadrul societății, cu următoarea componenta:

 • 1. Vladu Tudorica - inginer la Serviciul Managementul Activelor - Președinte;

 • 2. NEAGA Georgiana - economist la Serviciul Contabilitate - Membru

 • 3. Istrate lonut- inginer la Serviciul Analiza si Evidenta Consumuri, Contoare si Creanțe -

Membru

 • 4. Badea Alin- economist la Serviciul Managementul Activelor - Membru

 • 5. lordachescu Vasilica -subinginer la Serviciul Investiții- Membru;

Comisia nominalizata indeplineste următoarele atribuții principale:

 • - stabilește valoarea bunurilor scoase din funcțiune, si/sau a materialelor reciclabile rezultate din dezmembrarea acestora, bunuri si/sau materiale ce urmeaza a fi valorificate;

 • - întocmește un raport de evaluare a bunurilor, si/sau a materialelor reciclabile rezultate din dezmembrarea acestora, raport ce va fi supus aprobării Consiliului de Administrație al SC Apa Canal 2000 SA Pitești ;

 • - are in vedere, la evaluare, prețul pieței la bunuri si/sau la materiale reciclabile rezultate din dezmembrarea acestora, precum si perioada de folosința a acestora si gradul lor de uzura.

Comisia nominalizata, s-a intrunit la data de 16.07.2018 pentru a stabili modalitățile legale privind evaluarea bunurilor si/sau a materialelor reciclabile rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe inscrise in anexa la Decizia de casare nr. 55/24.04.2018.

Comisia a analizat criteriile de evaluare care ar putea fi aplicate in cazul in speța, si anume:

 • A. Evaluarea in raport de prețul actual de vanzare pe piața al fiecărui bun evaluat, din care se va scadea uzura fizica;


 • B. Evaluarea in raport de prețui de achiziție ca material*rediciși evaluat;

 • C. Evaluarea in raport de prețui actual de vanzare pe piața, (pentru produse simîlare) a unor componente care nu sunt afectate de uzura fizica, ca materiale recidabile.

In urma analizei efectuate, comisia a apreciat ca evaluarea bunurilor, conform criteriilor A si C, nu poate fi realizata din cauza următorului motiv;

- toate bunurile prezintă defecțiuni majore care nu mai pot fi remediate, lucru motivat prin „Notele justificative” intocmite de subcomisiile de casare, din a căror componenta face parte si personalul de specialitate.

In condițiile dezmembrării bunurilor, valoarea materiala care se obține teoretic dtn valorificarea componentelor ce nu prezintă uzura fizica, nu ar acoperi costurile de dezmembrare si din cauza faptului ca aceste componente sunt depășite moral, nefiind utile in execuția lucrărilor de întreținere a altor mijloace fixe.

Astfel, in sensul celor apreciate si motivate, comisia a stabilit aplicarea criteriului de evaluare B, respectiv, evaluarea in raport de prețul de achiziție ca material reciclabil al fiecărui bun casat., supus evaluării.

Pentru evaluarea preturilor la care se vor valorifica bunurile in cauza, comisia a stabilit prin prezentul, ca individual, bunurile se estimează cantitativ prin măsurare, cubare sau cântărire in vederea stabilirii numărului, dimensiunilor si/sau greutății materialelor.

Comisia Stabilește ca mod de evaluare a rezultatelor casarii; Valorificarea bunurilor ca deșeuri recidabile.

1. Valorificarea bunurilor ca deșeuri recidabile

Prin dezmembrarea mijloacelor fixe din Anexa nr.1 au rezultat următoarele materiale:

- cantitate rezultata din dezmembrarea mijloacelor fixe nr.de inventar 233331,233332, 233333 si 233334:

 • •  deseu fier = 160 kg

 • •  deseu motor electric = 120 kg


- cantitate rezultata din dezmembrarea mijloacelor fixe nr.de inventar 233445, 233444 si 233486:

. deseu fier = 33 kg

. deseu material plastic = 3 kg

. deseu aluminiu = 6 kg

- cantitate rezultata din dezmembrarea mijlocului fix nr.de inventar 233483:

. deseu fier = 7 kg

. deseu material plastic = 1 kg

. deseu aluminiu = 2 kg

- cantitate rezultata din dezmembrarea mijloacelor fixe nr.de inventar 271774, 271776,

271773, 271775 si 271777:


• deseu fier - 100 kg

. deseu bronz = 2.50 kg

- cantitate rezultata din dezmembrarea mijlocului fix nr.de inventar 231152:

 • •  deseu motor electric = 10 Kg

 • •  deseu fier = 5 Kg

 • - cantitate rezultata din dezmembrarea mijlocului fix nr.de inventar 230749:

 • •  deseu fier = 10 kg

 • - cantitate rezultata din dezmembrarea mijlocului fix nr.de inventar 232900:

 • •  deseu fier = 10 kg

 • - cantitate rezultata din dezmembrarea mijloacelor fixe nr.de inventar 251900 si 251901:

 • •  deseu fier = 30 kg

 • •  deseu motor electric = 20 kg

 • •  deșeuri electrice = 4 Kg

- cantitate rezultata din dezmembrarea mijlocului fix nr.de inventar 231845:

 • •  deșeuri electrice = 3 kg

- cantitate rezultata din dezmembrarea mijlocului fix nr.de inventar 233318:

deșeuri electrice = 3 kg


deseu fier = 2 kg

 • - cantitate rezultata din dezmembrarea mijlocului fix nr.de inventar

deseu fier = 10 kg

deseu motor electric = 5 kg

 • - cantitate rezultata din dezmembrarea mijlocului fix nr.de inventar

. deseu fier = 10 kg

- cantitate rezultata din dezmembrarea mijlocului fix nr.de inventar 120752:

• deseu fier = 30 kg

In urma evaluării bunurilor cuprinse in Anexa nr.1, lista anexata prezentului raport comisia

face următoarele precizări:

- urmare a solicitărilor noastre, firmele S.C. REMAT ARGEȘ S.A., S.C. ECO SCOR S.R.L, S.C. ANDRADA SERVEXIM S.R.L si S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A. firme care isi desfasoara activitatea in domeniul colectării si reciclării deșeurilor, ne-au transmis ofertele de preț pentru materialele rcicîabile, pe care te anexam in copie:

Vaioarea estimata (valoarea de început de licitație) a materialelor reciclabile este valoarea medie a ofertelor analizate după cum urmeaza astfel:

Material plastic

Fier

Aluminiu

Bronz

Motor electric


0.50

0.67

3.80

9.23

1.40


lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg


Facem mențiunea ca, pentru valorificarea materialelor si/sau deșeurilor reciclabile evaluate, prezentate in anexa parte integranta a prezentului raport, S.C. Apa Canal 2000 S.A. va aplica prevederile legislației in vigoare, folosind pentru valorificare tipul de evaluare aprobat.

Nota:

Mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune, cuprinse in Anexa nr.1 la H.C.L. nr.190/26.06.2018 sunt bunuri ascunse, ingropate in pamant si care se valorifica conform procedurii PO 31 recuperarea lor nejustificandu-se din punct de vedere economic.

Documente anexate:

 • 1. Adresa către Comisia de Evaluare nr. 38200/03.07.2018

 • 2. Raport nr. 41885/19.07.2018

 • 3. Decizia C.A. nr. 55/24.04.2018.

 • 4. H.C.L. nr. 190/26.06.2018

 • 5. Anexa nr 1 Lista cantitatilor de materiale rezultate din dezmembrarea bunurilor, evaluate in vederea valorificării la preț mediu de deșeuri reciclabile, preț rezultat din compararea ofertelor transmise de către agenti economici care colectează si reciclează deșeuri.

 • 6. Oferte de preț ale firmelor: S.C. REMAT ARGEȘ S.A., S.C. ECO SCOR S.R.L, S.C. ANDRADA SERVEXIM S.R.L si S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A.

COMISIA DE EVALUARE

Președinte


Membru


MembruMembruMembru


IORDACHESCU Vasilica
DEȘEURI RECUPERABILE EVALUATE REZULTATE IN URMA                      !

CASARII MIJLOACELOR FIXE CONFORM HCL 190/26.06.2018

Nr.

Crt.

Număr

Inventar

Denumire mijloc fix casat

Materiale rezultate

in urma dezmembrării supse evaluării avand in vedere criteriul B

Cantitati

Valoare/UM

Valoare fota la

1

233331

Tqmpa Lotru 80 Q45 H50 - Statie

Pompare Gavana

corp pompa (deseu fier) = 40 kg deseu motor electric = 30 kg

deseu fier = 40 kg

deseu motor electric = 30 kg

0.67 lei/kg

1.40 lei/kg

26.80

42

2

233332

Pompa Lotru 80 Q45 H50 - Statie

Pompare Gavana

corp pompa (deseu fier) = 40 kg deseu motor electric = 30 kg

deseu fier = 40 kg

deseu motor electric = 30 kg

0.67 lei/kg

1.40 lei/kg

26.80

42

3

233333

Pompa Lotru 80 Q45 H50 - Statie

Pompare Gavana

corp pompa (deseu fier) = 40 kg deseu motor electric - 30 kg

deseu fier - 40 kg

deseu motor electric = 30 kg

0.67 lei/kg

1.40 lei/ka

26.80

42

4

233334

Pompa Lotru 80 Q45 H50 - Statie

Pompare Gavana

corp pompa (deseu fier) = 40 kg deseu motor electric = 30 kg

deseu fier = 40 kg

deseu motor electric = 30 kg

0.67 lei/kg

1.40 lei/kg

26.80

42

5

233445

Motopompa Honda WT 30 -Statie Repompare Razboieni

corp motor (deseu fier) = 11 kg rezervor (deseu material plastic) = 1 Kg corp pompa (deseu aluminiu) - 2 kg

deseu fier = 11 kg

deseu material plastic - 1 kg

deseu aluminiu - 2 kg

0.67 lei/kg

0.50 lei/kg

3.80 lei/kg

7.34

0.50

7.60

6

233483

Motopompa Honda WT 20 -Disp. Statie Repompare Razboieni

corp motor (deseu fier) = 7 kg rezervor (deseu material plastic) = 1 kg corp pompa (deseu aluminiu) = 2 kg

deseu fier = 7 kg

deseu material plastic - 1 kg

deseu aluminiu = 2 kg

0.67 lei/kg

0.50 lei/kg

3.80 lei/kg

4.69

0.50

7.60

7

271774

Butelie oxigen - Uzina de apa

Maracineni

deseu fier = 20 kg deseu bronz - 0.500 kg

deseu fier = 20 kg

deseu bronz - 0.500 kg

0.67 lei/kg

9.23 lei/kg

13.40

4.62

8

271776

Butelie oxigen - Uzina de apa

Maracineni

deseu fier = 20 kg

deseu bronz - 0.500 kg

deseu fier = 20 kg

deseu bronz = 0.500 kg

0.67 lei/kg

9.23 lei/kg

13.40

4.62

9

271773

Butelie oxigen - Uzina de apa Maracineni

deseu fier - 20 kg

deseu bronz = 0.500 kg

deseu fier = 20 kg

deseu bronz = 0.500 kg

0.67 lei/kg

9.23 lei/kg

13.40

4.62

10

271775

Butelie oxigen - Uzina de apa

Maracineni

deseu fier = 20 kg

deseu bronz = 0.500 kg

deseu fier = 20 Kg

deseu bronz = 0.500 kg

0.67 lei/kg

9.23 lei/kg

13.40

4.62

11

271777

Butelie oxigen - Uzina de apa

Maracineni

deseu fier - 20 kg

deseu bronz = 0.500 kq

deseu fier = 20 kg

deseu bronz = 0.500 kg

0.67 lei/kg

9.23 lei/kg

13.40

4.62

12

231152

Electrocompresor 2EC - Statie

Repompare Zin

deseu motor electric = 10 kg

deseu fier = 5 Kg

deseu motor electric = 10 Kg

deseu fier = 5 Kg                    - -

1.40 lei/kg

0.67 lei/kg

14.00

3.35

13

230749

Pompa EFET L.U.-Statie

Repompare Zin

corp pompa (deseu fier) = 10kg

deseu fier = 10 kg

0.67 lei/kg

6.70

14

232900

Pompa HEBE 50X9 Q13H70

PT513-

Disp. Statie Repompare Razboieni

corp pompa (deseu fier) = 10kg

deseu fier = 10 kg

-----U—(- \ -t ——----j—

0.67 lei/kg >i|

6.70

15

233444

Motopompa Honda WT 30 -Statie Repompare Razboieni

corp motor (deseu fier) = 11 kg rezervor (deseu material plastic) = 1kg corp pompa (deseu aluminiu) = 2

deseu fier = 11 kg

deseu material plastic = 1 Kg

deseu aluminiu = 2

0.67 lei/kg

0.50 lei/kg

3.80 lei/kq

7.37

0.50

7.60

16

233486

Motopompa WT 30 -

Disp. Statie Repompare Razboieni

corp motor (deseu fier) = 11 kg rezervor (deseu material plastic) = 1 kg corp pompa (deseu aluminiu) = 2

deseu fier = 11 kg

deseu material plastic = 1 kg

deseu aluminiu = 2 kg

0.67 lei/kg

0.50 lei/kg

3.80 lei/kg

7.37

0.50

7.60

17

251900

Pompa TWV 1207+Panou

ESK1+Comanda contact - Statie

Repompare Schitului

corp pompa (deseu fier) = 15 kg deseu motor electric = 10 kg deșeuri electrice = 2 kq

deseu fier = 15 kg

deseu motor electric = 10 kg deșeuri electrice = 2 kq

0.67 lei/kg

1.40 lei/kg

1.40 lei/kq

10.05

14.00

2.80

18

251901

Pompa TWV 1207+Panou ESK1 -

Statie Repompare Schitului

corp pompa (deseu fier) = 15 kg deseu motor electric = 10 kg deșeuri electrice = 2 kg

deseu fier =15 Kg

deseu motor electric = 10 Kg deșeuri electrice = 2 kg

0.67 lei/kg

1.40 lei/kg

1.40 lei/kg

10.05

14.00

2.80

19

231845

Instant pornit la rece - Disp. -

Statie Repompare Razboieni

deseu materiale electrice = 3 Kg

deseu materiale electrice = 3 Kg

1.40 lei/kg

4.20

20

233318

Instalație automatizare

instalație electrica/automatizare

(deșeuri electrice)= 3 kg deșeuri fier - 2 kg

instalație electrica/automatizare (deșeuri electrice) = 3 kg deșeuri fier = 2 kq

1.40 lei/kg

0.67 lei/kq

4.2.0

1.34

21

230730

Pompa VDF Q360 H80

corp pompa (deseu fier) = 10 kg deseu motor electric = 5 Kg

deseu fier = 10 Kg

deseu motor electric = 5 kg

0.67 lei/kg

1.40 lei/kg

6.70

7.00

22

230623

Electropompa CRIS Q 180 H28 -

Statie Repompare Razboieni

corp pompa (deseu fier) - 10 kg

deseu fier = 10 kg

0.67 lei/kg

6.70

23

120752

împrejmuire Egalitatii 32A

gard (deseu fier) = 30 kg

deseu fier = 30 kg

0.67 lei/kg

20 10

Total deseu material plastic

4 kg

0.50 lei/kg

2.00 ;

Total deseu fier

407 kg

0.67 lei/kg

272.00

Total deseu aluminiu

8 kg

3.80 lei/kg

30.40

Total deseu bronz

2.50 kg

9.23 lei/kg

23.08

Total deseu motor electric

165 kg

1.40 lei/kg

231.00

TOTAL

558.48


COMISIA DE EVALUARE


Președinte

Membru

Membru

Membru

MembruVLADU Tudorica

NEAGA Georgiana

ISTRATE lonut

BADEA Alin

IORDACHESCU Vasilica