Hotărârea nr. 307/2018

HCL indreptare eroare materiala in cuprinsul HCL nr.238 din 12.07.2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru îndreptarea unor erori materiale în cuprinsul H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere :

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.41577/11.09.2018 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44198/2018, nr. 44199/2018, nr. 44201/2018, nr. 44202/2018 și nr. 44203/2018;

Văzând prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se aprobă îndreptarea unor erori materiale cuprinse în anex delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr.238/2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • - în cuprinsul Anexei nr.1.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, prevăzută ca anexa nr.6 la H.C.L. nr.238/2018, sintagma „Lista mijloacelor fixe din evidență la 01.03.2017” se înlocuiește cu sintagma „Lista mijloacelor fixe din evidență la 11.07.2018”.

- în cuprinsul Anexei nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, prevăzută ca anexa nr.9 la H.C.L. nr.238/2018, sintagma „Tarife pentru activitatea de măturat, stropit și întreținerea căilor publice, precum și a activităților de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț” se înlocuiește cu sintagma „Tarife pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț’’.:

Art.IL Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.238/2018, cu modificările și completările ulterioare sunt și rămân valabile.

Art.III. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești, nr.32672/12.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin act adițional, întocmit prin grija Direcției Dezvoltare Locală.

Art.IV. Direcția Dezvoltare Locală și S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


SDINTE DE ȘEDINȚĂ, riaria-Tatiana Preduț

Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătăljh Călugăru

Pitești

Nr. 307 din 27.09.2018