Hotărârea nr. 300/2018

HCL privind insusire raport evaluare teren Prundu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind însușirea raportului de evaluare pentru un imobil teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Cartier Prundu, f.n.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.37170/09.09.2018 al Direcției Administrație Publică Locală;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 38305/2018, nr. 38306/2018, nr. 38309/2018, nr. 38310/2018, nr. 38311/2018;

 • - Raportul nr.27734/14.06.2018 întocmit de colectivul de lucru constituit prin H.C.L. nr.54/2018 și Dispoziția nr.607/2018;

 • - Raportul de evaluare privind determinarea valorii de piață, întocmit de S.C. Alfa Prospect RC S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 35328/30.07.2018 ;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.„c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l)Se însușește raportul privind determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 318 mp, situat în intravilanul Municipiului Pitești, cartier Prundu f.n., aceasta fiind de 88998 lei, fără T.V.A., echivalent a 19100 euro, raport întocmit de către S.C. Alfa Prospect RC S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., înregistrat sub nr.35328/30.07.2018 la Primăria Municipiului Pitești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Datele de identificare a terenului sunt cele prevăzute în raportul de evaluare.

Art.2.(l)Se constituie comisia de negociere a prețului de vânzare cumpărare a imobilului-construcție în următoarea componență:


 • - Bănică Iuliu-Radu-consilier local

 • - Dinu Dănut-consilier local

9

 • - Matei Ion-consilier local

 • (2) Comisia prevăzută la alin.(l) se completează cu doi specialiști din cadrul aparatului de specialitate, desemnați prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești.

 • (3) Comisia va negocia prețul de cumpărare care nu poate depăși valoarea determinată potrivit raportului de evaluare.

 • (4) Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în interiorul perioadei prevăzute la art.4, alin.(l) din H.C.L.nr. 54/15.02.2018 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a municipiului Pitești.

9

A

 • (5) In situația în care contractul de vânzare-cumpărare nu se încheie în termenul prevăzut la alin. (4) din culpa solicitanților, iar aceștia își exprimă din nou intenția de vânzare, vor suporta contravaloarea unui raport de evaluare actualizat, care va fi întocmit prin grija acestora.

Art.3 Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și persoanelor nominalizate la art.2 de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 300 din 23.08.2018