Hotărârea nr. 299/2018

HCL privind organizare comisie evaluare fundatii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției și a liniilor de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.l 1436/09.08.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.38311/2018;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. „d”, alin.(6) lit.„a” pct. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.l alin.(l) și (3) din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinul 1334/20.09.2010 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2011, de la bugetul de stat, a asociațiilor și fundațiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă liniile de subvenționare prioritară, în domeniul asistenței sociale, pentru următoarele tipuri de servicii:

 • a) centru de zi pentru copiii separați sau cu risc de separare de părinți;

 • b) centru de zi pentru persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități;

 • c) adăpost pentru victimele violenței în familie;

 • d) centru de tip “respiro” pentru persoane cu handicap.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor pentru liniile de subvenționare prevăzute la alin.(l) se face în limitele sumelor alocate de la bugetul local pe anul 2019.

Art.2. (1) Se constituie comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției, denumită în continuare comisie, în următoarea componență:                                                   /

 • a) 3 consilieri locali:                                        / j

 • -  Preduț Mariana-Tatiana;

 • -  Stanciu Alexandrina;

 • -  Popescu Ionuț;

 • b) un membru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnat prin dispoziția acestuia;

 • c) un membru din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, desemnat prin dispoziția directorului executiv.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei, potrivit anexei nr. 1.

 • (3) Comisia alege dintre membrii ei un președinte.

 • (4) Secretariatul comisiei se asigură de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Art.3. Se aprobă Grila de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției, potrivit anexei nr. 2.

Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și persoanelor nominalizate la art.2, de către Secretarul Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

O__A         ______

Sorin ApostoliceanuPitești

Nr. 299 din 23.08.2018

Anexa nr. 1 la H.C.L nr..Ă.?.9../2018

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998

Art. 1. Comisia de evaluare și selecționare, denumită în continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, al Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. (l)Perioada în care Comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile începe după perioada de expirare a termenului limită de depunere a documentației în vederea solicitării subvențiilor.

(2)Activitatea secretarului comisiei începe la data înregistrării primei documentații pentru solicitarea subvenției.

Art. 3: Comisia are următoarele atribuții:

 • a)     analizează conținutul documentației depuse de asociații sau fundații și respectarea de către acestea a condițiilor legale pentru acordarea subvenției, inclusiv prin consultarea registrelor de acreditare și licențiere administrate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau solicitarea de informații compartimentelor de acreditare;

 • b)   realizează verificarea în teren a veridicității informațiilor prezentate în cererea de solicitare a subvenției, întocmind un raport privind oportunitatea acordării subvenției. Raportul se întocmește în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru solicitantul subvenției. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2 la H.G.R. nr. 1153/2001;

 • c)    solicită, dacă este cazul, ca raportul prevăzut la lit. “b”, să fie însoțit de documente justificative pentru susținerea recomandărilor;

 • d)   evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile pe baza criteriilor prevăzute la art.6 din H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 • e)   comunică asociațiilor și fundațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii de consiliu (în scris,prin poștă, fax sau email) rezultatul selecției și motivează decizia în cazul neselecționării acestora;

 • f) propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pitești lista asociațiilor și fundațiilor selecționate, precum și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate.

Art. 4: Sarcinile și responsabilitățile președintelui comisiei sunt următoarele:

 • a)       reprezintă comisia în relațiile cu consiliul local și cu asociațiile și fundațiile solicitante de subvenții;

 • b)      coordonează activitatea membrilor și a secretaruluLcomisiei;

 • c)      verifică respectarea termenului de depunere a documentației;

 • d)       verifică documentația de solicitare a subvenției/

 • e)       verifică îndeplinirea de către asociație/ fundație a condițiilor de eligibilitate;

 • f)       evaluează îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență socială;

 • g)      semnează raportul privind oportunitatea acordării subvenției;

 • h)       evaluează asociațiile și fundațiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din Normele metodologice;

 • i)       participă cu drept de vot la ședințele de lucru ale comisiei;

 • j)       păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei;

 • k)       mediază situațiile în care există divergențe între membrii comisiei.

Art. 5: Sarcinile și responsabilitățile membrilor comisiei sunt următoarele:

 • a) verifică respectarea termenului de depunere a documentației;

 • b) verifică documentația de solicitare a subvenției;

 • c) verifică îndeplinirea de către asociație/ fundație a condițiilor de eligibilitate;

 • d) evaluază îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență socială;

 • e) întocmesc și semnează raportul privind oportunitatea acordării subvenției;

 • f) evaluează asociațiile și fundațiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din Normele Metodologice;

 • g) stabilesc numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenției;

 • h) stabilesc suma reprezentând subvenția care se propune a fi acordată unității de asistență socială;

 • i) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art. 6: Sarcinile și responsabilitățile secretarului comisiei sunt următoarele:

 • a) preia de la registratura Primăriei Municipiului Pitești, toate solicitările pentru acordarea de subvenții, le înregistrează în registrul special al comisiei și le păstrează nedesfacute până la data la care comisia își începe activitatea;

 • b) organizează ședințele comisiei, ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea președintelui;

 • c) întocmește și transmite asociațiilor și fundațiilor comunicările privind rezultatul selecției;

 • d) întocmește și răspunde de evidența documentelor emise și primite de comisie;

 • e) întocmește orice alt document solicitat de președintele comisiei în legătură cu activitatea acesteia;

 • f) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art. 7: Evaluarea asociațiilor și fundațiilor se realizează de către membrii comisiei, pe baza criteriilor prevăzute la art 6 din Normele Metodologice și în grila de evaluare.

Art. 8: In cadrul comisiei au drept de vot numai membrii și președintele acesteia. Deciziile comisiei se iau cu majoritate simplă.

I CI /       /      ■     | y. |

,/

LIU L

Art. 9: Pe parcursul evaluării, comisia întocmește lista asociațiilor și fundațiilor eliminate în diferite etape de evaluare.

Art. 10: La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmește lista asociațiilor și fundațiilor evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte.

Art. 11: Lista prevăzută la art. 10, cuprinde atât numărul de persoane asistate precum și suma reprezentând subvenția propusă a fi acordată unităților din cadrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 12: Documentele emise și primite de comisie se evidențiază într-un registru special.

LISTA FORMULARELOR

care urmează a fi completate de comisie

I. Verificarea respectării termenului de depunere a documentației

Nr............../...................,data înregistrării la Primăria Municipiului Pitești, pentru

asociația/fundația..................................................................................

Adresa..............................................................................................

Rezultatul:

Documentația a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă ()

Documentația nu a fost depusă în termenul

egal, procesul de evaluare este sistat ()

Membrii comisiei (nume si prenume)

Semnătura

Data

II. Verificarea administrativă

Tipul documentului

Rezultatul verificării

Observații

Da

Nu

a

Cererea de solicitare a subvenției, conform modelului prevăzut în anexa 1 la normele metodologice, în 3 exemplare, în original

b

Ultimul bilanț contabil, înregistrat la direcția finanțelor publice județene, în copie xerox

c

Balanța contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației, în copie xerox

d

Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local și central din care să rezulte că nu are datorii, în original

Rezultatul etapei:                                                                    ----O \

\ *

Documentația este completă, procesul de evaluare continuă ()                     '       >

Documentația este incompletă, procesul de evaluare este sistat ()                               J

_

Membrii comisiei (nume si prenume)

Semnătura

Data

III. Verificarea îndeplinirii de către asociație/ fundație a condițiilor de eligibilitate:

Condiția

Documentul analizat

Rezultatul verificării

Observații

Da

Nu

1

Are activitate de asistență socială care se adresează unor beneficiari din municipiul Pitești

Cap. 11 pct.4 din cererea de solicitare.

Pct.5 din Fișa tehnică privind unitatea de

asistență       socială

prevăzută în anexa A la cererea de solicitare

2

Este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, acreditată ca furnizor de servicii sociale, potrivit legii

Certificatul         de

acreditare

3

Deține licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care se solicită subvenție

Licența de funcționare

4

Solicită subvenție în completarea resurselor financiare proprii

Fișa tehnică și bugetul unității de asistență socială

Rezultatul etapei:

Asociația/ fundația îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare continuă       ( )

Asociația/ fundația nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat ( )

Membrii comisiei (nume si prenume)

Semnătură

Z

iiIV. Rezultatul raportului de oportunitate:

Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenției, evaluarea conținu

Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare este sistat ()

Membrii comisiei (nume si prenume)

Semnătură

Data

V. Evaluarea în conformitate cu criteriile prevăzute în Normele metodologice:

5.1 Justificarea unității de asistență sociala în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității, maxim 10 puncte:

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. Justificarea unității de asistență socială este prezentată cu respectarea punctului 3 din “Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială”.

2

2. Concordanță dintre necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității și serviciile de asistență socială acordate în unitatea de asistență social.

5

3.Insuficiența altor furnizori de servicii de asistență socială în comunitate.

3

Total

10

Semnătura

Media aritmetică a punctajului pe criteriu

52 Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor, în ultimile 12 luni, maxim 15 puncte:

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației, în ultimile 12 luni

10

Semnătura

Media aritmetică a punctajului pe criteriu

5.3 Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor, în ultimile 12 luni, maxim 15 puncte:

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației, în ultimile 12 luni

10

Semnătura

Media aritmetică a punctajului pe criteriu

5.4 Resurse materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială, maxim 30 puncte:

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. Amenajarea spațiului este corespunzătoare tipului de serviciu acordat ( suprafață, mobilier, etc.)

5

2. Există dotările necesare funcționării unității de asistență socială, în funcție de serviciul acordat ( echipamente, mijloace de transport, mijloace de comunicare, etc.)

10

3.Structura personalului care acordă servicii este adecvată ca dimensiune și competente

15

Total

30

Semnătura

Media aritmetică a punctajului pe criteriu

5.5 Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială, maxim 30 puncte:

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială

30

Semnătura

Media aritmetică a punctajului pe criteriu

Rezultatul aplicării criteriilor de evaluare:

Nr. crt

Criteriul

Punctaj maxim

Punctajul acordat

5.1

Justificarea unității de asistență sociala în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității

10

5.2

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor, în ultimile 12 luni

10

5.3

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor, în ultimile 12 luni

10

5.4

Resurse materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială

30

5.5

Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială

30

Punctaj final

90

Membrii comisiei ( nume, prenume)

Semnătura

Data

 • VI. Stabilirea numărului mediu lunar de persoane asistate în unitatea de asistență socială pentru care se propune acordarea subvenției:

  1. Număr de persoane pentru care asociația/fundația solicită subvenția

  2.Număr persoane propuse în raportul de oportunitate

  3.Propunerea comisiei

Justificarea propunerii comisiei


VIL Stabilirea sumei reprezentând subvenția care se propune a fi de asistență socială:

 • 1. Subvenția solicitată de asociație/ fundație (lei/an)

  2. Subvenția propusă în Raportul de oportunitate (lei/an)

  3. Propunerea comisiei

  Lei/ persoană/lună

  Lei/an

Justificarea propunerii comisiei

Anexa nr.2 la H.C.L nr. .Ă.93.../2018

GRILA DE EVALUARE și punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 • 1. Documentația de solicitare a subvenției (aflată în plic închis) se înregistrează la Registratura Primăriei Municipiului Pitești și va conține următoarele:

 • a) cererea de solicitare a subvenției, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele Metodologice, în 3 exemplare, în original;

 • b) ultimul bilanț contabil înregistrat la direcția finanțelor publice județene - în copie xerox;

 • c) balanța contabila de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației - în copie xerox;

 • d) certificat de atestare fiscală, emis de organul fiscal și central din care să rezulte că nu are datorii, în original.

 • 2. Data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției pentru anul 2019 este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2018.

 • 3. (1) Pot primi subvenții de la bugetul local asociațiile și fundațiile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a)   au activitate de asistență socială care se adresează unor persoane asistate din municipiul Pitești;

 • b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;

 • c) dețin licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care se solicită subvenție;

 • d) solicită subvenție în completarea resurselor financiare proprii.

 • 4. Din bugetul local se acordă subvenții pentru următoarele categorii de cheltuieli curente de funcționare:

 • a) de personal -pentru personalul de specialitate care are atribuții directe în prestarea serviciilor de asistență socială;

 • b) pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi;

 • c) de întreținere și gospodărie: încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon și internet.

 • 5. Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor se realizează în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din normele metodologice, astfel:

 • a) justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității — maxim 10 puncte, după cum urmează:

 • 1. justificarea unității de asistență socială este prezentată cu respectarea punctului 3 din „Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială” - maxim 2 puncte;

 • 2. concordanța dintre necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității și serviciile de asistență socială acordate în unitatea de asistență socială - maxim 5 puncte;

 • 3. insuficiența altor furnizori de servicii de asistență socială în comunitate - maxim 3 puncte.

b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației, în ultimile 12 luni - maxim 10 puncte după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 0% - 50% se acordă 0 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 50% - 75% se acordă 5 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 75% - 100% se acordă 10 puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte.

Formula de calcul pentru ponderea prevăzută la litera “b”, este următoarea:

( valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II. 3 din cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice / valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II. 31 din cererea de solicitare a subvenției) x 100.

c) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației, în ultimile 12 luni - maxim 10 puncte după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 0% - 50% se acordă 0 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 50% - 75% se acordă 5 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 75% - 100% se acordă 10 puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte.

Formula de calcul pentru ponderea prevăzută la litera “c”, este următoarea:

( valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II. 3 din cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice / valoarea veniturilor prevăzute la pct. II. 2 din cererea de solicitare a subvenției) x 100.

d) resurse materiale și umane adecvate tipurilor de serviciilor de asistență socială -maxim 30 puncte după cum urmează:

 • 1. amenajarea spațiului este corespunzătoare tipului de serviciu acordat - maxim 5 puncte;

 • 2. există dotările necesare funcționării unității de asistență socială, în funcție de serviciul acordat ( echipamente, mijloace de transport, mijloace de comunicare, etc)- maxim 10 puncte;

 • 3. structura personalului care acordă servicii este adecvată ca dimensiune și competențe -maxim 15 puncte.

 • e) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială - maxim 30 de puncte, după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori 1-4 se acordă 20 puncte;

 • - pentru intervalul de valori 4,1 -7 se acordă 25 puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 7 se acordă 30 puncte;

Formula de calcul pentru raportul prevăzut la lit. „d”, este următoarea:

( valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. III din anexa B la cerere - date privind bugetul unității de asistență socială / (valoarea pct. 2 din coloana 1/12)

 • 6. Asociațiile sau fundațiile pot primi subvenție dacă, după aplicarea grilei de evaluare, realizează cel puțin 60 de puncte.

 • 7. Selecția asociațiilor și fundațiilor care realizează cel puțin 60 de puncte se face în limita bugetului aprobat, în ordine descrescătoare a punctajului obținut.

 • 8. Departajarea unităților de asistență socială cu același punctaj, în vederea încadrării în bugetul aprobat, se realizează în următoarea ordine de prioritate:

 • a) centre rezidențiale;

 • b) centre de zi.

A

 • 9. In vederea încadrării în bugetul aprobat, după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la pct.8, pentru unitățile de asistență socială situate pe același nivel, se reduce cuantumul subvenției.

f